O Izbie

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

ORGANY IZBY

Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą Izby. Zwoływane raz na cztery lata przez Radę Izby.

Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Izby

Zrzut ekranu 2020-02-11 o 16.00.32

Tadeusz Donocik

Założyciel
i Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tomasz_Zjawiony

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Michał Dąbrowski, Wiceprezes, Zastępca Dyrektora Generalnego (1)
Wiceprezes

Katarzyna Borowiecka

Wiceprezes, Zastępca Dyrektora Generalnego

Zastępca Dyrektora Generalnego

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Rada Izby

Komisja Rady Izby

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Członkowie Honorowi

Wiceprezesi Izby

ORGANY KONSULTACYJNO- DORADCZE

Prezydium Izby

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Rada Konsultacyjna

Główne cele i zadania Izby zgodnie ze Statutem

 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego

 • kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej

 • organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej

 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą

 • rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki

 • podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej,

 • prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego

 • prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby

 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi

 • prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. – o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 • podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli, a szczególnie wśród młodzieży

 • podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych

Oferta usługowa Izby

 • informacja gospodarcza

 • organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych

 • organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.

 • organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych

 • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości

 • udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych

 • poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych

 • pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

 • pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi

 • wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym

 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy

 • realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki

 • organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców

 • działalność wydawnicza

 • działalność promocyjno-reklamowa

Statut RIG w Katowicach

Misja i strategia RIG w Katowicach

Delegatury RIG

Izby partnerskie

Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych

Translate »