O Izbie

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

ORGANY IZBY

Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą Izby. Zwoływane raz na cztery lata przez Radę Izby.

Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Izby

Zrzut ekranu 2020-02-11 o 16.00.32

Tadeusz Donocik

Założyciel
i Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tomasz_Zjawiony

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Katarzyna Borowiecka

Wiceprezes, Zastępca Dyrektora Generalnego

Zastępca Dyrektora Generalnego

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Rada Izby

Komisja Rady Izby

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Członkowie Honorowi

Wiceprezesi Izby

ORGANY KONSULTACYJNO- DORADCZE

Prezydium Izby

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Rada Konsultacyjna

Główne cele i zadania Izby zgodnie ze Statutem

 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego

 • kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej

 • organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej

 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą

 • rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki

 • podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej,

 • prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego

 • prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby

 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi

 • prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. – o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 • podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli, a szczególnie wśród młodzieży

 • podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych

Oferta usługowa Izby

 • informacja gospodarcza

 • organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych

 • organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.

 • organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych

 • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości

 • udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych

 • poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych

 • pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

 • pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi

 • wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym

 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy

 • realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki

 • organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców

 • działalność wydawnicza

 • działalność promocyjno-reklamowa

Statut RIG w Katowicach

Misja i strategia RIG w Katowicach

Delegatury RIG

Izby partnerskie

Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych

Translate »