Sąd Arbitrażowy - RIG Katowice
En

O sądzie

Sąd Arbitrażowy został powołany w 1991 r. przy Regionalnej Izbie Gospodarczej i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym w Katowicach i od tego czasu działa nieprzerwanie przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji.

Prowadzi również mediacje. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie.

Arbitraż to nowoczesny, posiadający długą tradycję tryb rozstrzygania spraw cywilnych i gospodarczych przez arbitrów stosownie do zasad, na wybór których strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ. Rozstrzyganie sporów za pomocą sądownictwa arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego, w pełni uwzględnia specyfikę i potrzeby obrotu gospodarczego, również międzynarodowego, bowiem Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach rozpoznaje także sprawy z udziałem podmiotów zagranicznych.

Aby spór majątkowy mógł być rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą wspólnie wyrazić na to zgodę w formie pisemnej, bądź zawrzeć umowę, w której znajdować się będzie właściwa klauzula arbitrażowa. Klauzula, której umieszczanie proponujemy w zawieranych przez Państwa kontraktach handlowych brzmi:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

Jako podstawowe zalety sądownictwa arbitrażowego w stosunku do sądownictwa powszechnego należy wskazać:

oszczędność czasu i pieniędzy

Postępowanie jest szybsze, bowiem jednoinstancyjne a ponadto procedura arbitrażowa jest tak skonstruowana, aby na każdym etapie postępowania przyspieszać jego tok. Dzięki temu sprawy rozpatrywane są znacząco szybciej niż w sądach powszechnych, co w stosunkach gospodarczych ma znaczenie niezwykle istotne. Szybkość procedowania w sposób oczywisty zachowuje najwyższy poziom pracy merytorycznej arbitrów. Ponadto, koszty postępowania są znacząco niższe w porównaniu do opłat stosowanych w sądownictwie powszechnym,

zmniejszenie formalizacji postępowania

Sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie. Sądownictwo polubowne z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie nacisk na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania. Ponadto, jak wykazuje praktyka, w postępowaniu przed sądem polubownym strony mają większą skłonność do zawarcia ugody,

wpływ stron na wybór arbitrów oraz tryb postępowania

Strony mają wpływ zarówno na wybór składu orzekającego, jak i tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra, partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencję składu orzekającego. Na liście arbitrów rekomendowanych przez Sąd znajdują się wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin prawa. Należy jednak dodać, że arbiter może być osobą spoza listy rekomendowanych arbitrów oraz że nie musi posiadać wykształcenia prawnego, lecz może być specjalistą w określonej dziedzinie właściwej dla sprawy. Możliwość wyboru arbitrów umożliwia osiągnięcie rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką w większym stopniu aniżeli w sądach państwowych.

poufność postępowania

W sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów- dlatego poufność postępowania arbitrażowego jest bardzo istotną cechą. Często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnicę handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania, a o fakcie procesu poza samymi stronami, arbitrami oraz uczestnikami postępowania nikt nie jest informowany,

wykonalność orzeczenia arbitrażowego

Orzeczeniem wydanym w tym postępowaniu strony związane są na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Ponadto należy nadmienić, iż dzięki podpisaniu przez Polskę Konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych – wyroki sądów arbitrażowych są wykonywane w blisko 150 państwach świata – jest to bardzo istotny element przy egzekwowaniu należności i dodatkowy atut sądownictwa polubownego w porównaniu z sądami państwowymi, których wyroki wykonywane są zaledwie w kilkunastu państwach

Należy także dodać, że Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, przyznaje pełnomocnikom stron taką samą stawkę wynagrodzenia, jaką otrzymaliby reprezentując stronę przed sądem powszechnym.

PREZYDIUM SĄDU ARBITRAŻOWEGO

mec. Krzysztof Sawicki
Prezes


dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus
Wiceprezes

dr hab. Jacek Zrałek
Wiceprezes

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Wiceprezes

Lista Rekomendowanych Arbitrów Sądu

Regulamin

Opłaty za czynności

Formularz wpisu na listę arbitrów

Kontakt

Agata Korkiewicz
Sekretarz Sądu Arbitrażowego
e-mail: spolubowny@rig.katowice.pl
telefon: 534216122

Adres

Numer Konta Sądu Arbitrażowego przy RIG w Katowicach

Translate »