Doradztwo finansowe i fundusze dla MŚP - RIG Katowice
En

realizowane PROJEKTY UNIJNE

Śląskie. zawodowcy

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.03.2023.

„Szkolnictwo zawodowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przedsiębiorców do współpracy. Mamy ogromny potencjał, znakomicie wykształcone kadry i prężnie rozwijające się firmy, które poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój regionu i kraju” – mówił podczas inauguracji Projektu marszałek Jakub Chełstowski.

Na rynku pracy brakuje specjalistów a nowoczesna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dlatego musimy promować szkolnictwo zawodowe i odczarować jego wizerunek” – Tomasz Zjawiony -Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Główne cele Projektu to:

–  poprawa oferty i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach i doradztwie.

– zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników:

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów

c) Kursy/szkolenia umożliwiające Uczniom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

d) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika organizowane u pracodawców; Uczniowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla łącznie 510 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Monika Jochymek – Kierownik ds. realizacji Projektów, tel.: 574 501 009

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 15.458.598,52 zł

Strona internetowa projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie wraz z załącznikami:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 – Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie
Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania


Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu
Załącznik nr 1 – Program kursu/szkolenia
Załącznik nr 2 – Indywidualna lista obecności
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu


Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Umowa o organizację stażu uczniowskiego
Załącznik nr 1 – Program stażu uczniowskiego
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o odbyciu stażu
Załącznik nr 3 – Lista obecności
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów
Załącznik nr 6 – Wniosek o refundację kosztów stażu
Załącznik nr 7a – Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty
Załącznik nr 7b – Wniosek o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty
Załącznik nr 8 – Oddelegowanie pracownika do pełnienia funkcji stażysty
Wzór noty obciążeniowej

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Projekt realizowany jest od stycznia 2022 r. do końca września 2023 r. w partnerstwie przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz HRP Group SP. z o.o.

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 300 mikro, małych i średnich firm poprzez podniesienie przez min. 90% z 600 ich pracowników objętych wsparciem, kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 pracowników z 300 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru całego kraju.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie cyfryzacji.

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Całkowita wartość projektu to 13 499 686,20 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków UE 11 203 936,20 zł.

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: 
cyfryzacja@hrp.com.pl

Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351-11-86, (32) 781-48-66
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

INFORMACJE O NABORACH:

Informujemy, że w dniu 05.09.2022 od godziny 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00  uruchamiamy trzecią turę naborów do projektu Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP.

WRZESIEŃ 2022

Całkowita Alokacja: 4 699 887,50 zł

Nabory dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, wnoszących wkład własny w wynagrodzeniach.

Listy rankingowe naborów: 9, 10, 11, 12  – tutaj.

 

Nabór 9

dla mikroprzedsiębiorstw niezatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

 Kwota naboru (alokacja): 510 781,25 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 10

dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 715 093,75 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 11

dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 2 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony. 

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 

1 739 812,50 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). 

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług. 

 

Nabór 12

dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony. 

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 

1 734 200,00 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). 

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług. 

 


Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

DOKUMENTY PROJEKTU, PYTANIA/ODPOWIEDZI

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akademia Menedżera MMŚP 2

Głównym celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich firm z trzech województw dzięki podniesieniu (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników) kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt obejmuje refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 750 pracowników 375 MMŚP:

 • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
 • śląskiego (300 os.)
 • opolskiego (150 os.)

Grupę docelową wsparcia w projekcie stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Operator projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Partnerzy projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 

1.07.2020 do 30.06.2022.

Obszar realizacji:

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

 

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

 

Doradca lokalny:

tel.: + 48 (32) 351 11 86 lub +48 (32) 781 49 92
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie (4 nabór) od 08.09.2021 r. o godz. 8:00.

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z regulaminem rekrutacji wraz z załącznikami, które znajda Państwo poniżej.

Regulamin rekrutacji i załączniki do regulaminu

Umowa z załącznikami

W związku z najnowszymi rekomendacjami PARP informujemy, że do każdego złożonego wniosku w ramach Projektu będziemy wymagać dostarczenia do Operatora, w formie skanów, dokumentów źródłowych potwierdzających przedstawiane we wniosku informacje dotyczące wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu. W związku z tym prosimy o przygotowanie odpowiednich dokumentów (w zależności od obowiązków danego MŚP – roczne zestawienia finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, a także dokumentów potwierdzających wielkość zatrudnienia – np. formularze ZUS DRA) oraz przesłanie ich na wezwanie Operatora.
Zwracamy także uwagę, że analizując status przedsiębiorcy, należy brać pod uwagę trzy ostatnie, zakończone okresy obrachunkowe.

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

zrealizowane projekty unijne

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.03.2022.

Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 1. b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
 1. c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

 

Kontakt w sprawie staży i praktyk zawodowych:
Danuta Moskała – Opiekun merytoryczny staży/praktyk
Tel. 605 961 565

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.
Strona internetowa projektu: http://www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Obecnie trwa trzeci etap rekrutacji uczniów do projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU 4 743 277,05 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 506 113,20 PLN

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Międzynarodowe PROJEKTY UNIJNE

Projekty realizowane:

Specjalista ds. Internacjonalizacji - nowy zawód na zlecenie internacjonalizacji MŚP Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization

Projekt Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą (lider projektu) w partnerstwie z DanMar Computers (Polska), Heraklion Chamber (Grecja), CENFIM (Hiszpania), AEVA (Portugalia), IFEL Campania (Włochy) oraz Munster Technological University, poprzednio Institute of Technology Tralee (Irlandia). Pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021, jednak z racji sytuacji pandemicznej na świecie, postanowiono wydłużyć jego czas realizacji do 31 marca 2022.  Projekt współfinansowany jest przez UE w ramach programu Erasmus +, KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training. Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979

 

Głównym celem projektu jest stworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników izb gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych pracujących bezpośrednio z MŚP w obszarze ekspansji zagranicznej. Wypracowane materiały mają pomóc wymienionym wyżej pracownikom we wsparciu MŚP w rozwijaniu ich międzynarodowego obszaru biznesowego.  Projekt dodatkowo ma za zadanie wypracować ramy i zakres utworzenia nowej funkcji w izbach gospodarczych oraz jednostkach wspierających ekspansję międzynarodową MŚP, jaką jest Oficer ds. Internacjonalizacji.
W 2022 zadaniem Izby będzie dokończenie prac związanych z zaplanowanymi rezultatami projektowymi oraz zamknięcie projektu.

 

Projekt Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization można śledzić w następujących kanałach informacyjnych – strona www projektu:  http://iso.erasmus.site, facebook:  iso.erasmus, linkedin:  ISO Internationalization Service Officer, twitter: #iso_erasmus

DigiER – Digital transborder Entrepreneurship Readiness

Projekt Digital transborder Entrepreneurship Readiness jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Kainotomia & Sia Ee (Grecja), Civic Computing Limited (Wielka Brytania – Szkocja), Gospodarska Zbornica Slovenije (Słowenia), Camera De Comert Si Industrie Bistrita Nasaud (Rumunia). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023 a współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness. Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-096054

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat efektywności cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej wśród pracowników izb gospodarczych, regionalnych agencji rozwoju, pracowników ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, ale także nauczycieli, trenerów i mentorów VET.

W trakcie projektu zostaną utworzone 2 rezultaty intelektualne:

 1. Przewodnik po transgranicznych strategiach przedsiębiorczości cyfrowej w środowisku biznesowym,
 2. Aplikacja mobilna DigiER dla przedsiębiorców.

Planowany jest w 2022 udział Izby w partnership meeting w Grecji.

Więcej informacji o projekcie oraz o postępach jego realizacji znajdują się na:

Stronie www projektu:  https://digier.erasmus.site/

Facebook:  @DigierProject 

LinkedIn:  DigiER – Digital transborder Entrepreneurship Readiness

TECOFASH - Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models

Projekt Strategic Partnership Promoting Education for theTransition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (lider projektu) w partnerstwie z Markeut Skills Sociedad Limitada, (Hiszpania), Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości (Polska), Institute Of Entrepreneurship Development (Grecja), Lottozero società cooperativa (Włochy), Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych “Wici” (Polska), Lithuanian apparel and textile industry association (Litwa). Projekt będzie realizowany w okresie od 01-11-2021 do 01-11-2023, a współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000034636.

 

Projekt TECOFASH podejmuje 3 najważniejsze cele:

 1. Podnoszenie świadomości doświadczonych przedsiębiorców z branży mody na temat ich potrzeby adaptacji i innowacji, aby przejść do nowych zrównoważonych modeli biznesowych.
 1. Rozwój nowych kompetencji młodzieży i bezrobotnych. Zdobycie przez te grupy wiedzy z zakresu stosowania innowacji, implementacji rozwiązań circular economy i używania cyfrowych systemów używanych w sektorze mody.
 2. Współpraca międzypokoleniowa i partnerska, uczenie się od siebie tych dwóch grup docelowych projektu. Równocześnie przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania pośród młodych sektorem nowej gospodarki tekstylnej.

Planowane jest osiągnięcie 3 głównych wyników:

 1. Zrównoważony i cyfrowy proces produkcyjny
  • Zrealizowany dzięki pakietowi szkoleniowemu, który będzie skierowano do doświadczonych przedsiębiorców, jak i młodzieży, a będzie dotyczył perspektywy technicznej, skupiając się na produktach, źródłach zanieczyszczeń i procesach produkcji.
 1. Zrównoważone i cyfrowe zarządzanie modą
  • Zrealizowany dzięki pakietowi szkoleń, adresowanych zarówno do doświadczonych przedsiębiorców, jak i młodzieży. Szkolenia będą skoncentrowane na aspektach zarządzania w biznesie, a także cyfryzacji przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej w czasach transformacji cyfrowej.
 1. Platforma współpracy online
  • To działanie stworzy oczekiwany dialog między dwiema grupami docelowymi i ich współpracę

Ukierunkowaną na rzecz implementowania innowacji sektorowych, a ostatecznym rezultatem będzie zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi tym sektorem.

Więcej informacji o projekcie oraz o postępach jego realizacji znajdują się na stronie www projektu: https://tecofash.erasmus.site/

 

 

RAW - Raising Awareness on effective Waste management

Projekt RAW – Raising Awareness on effective Waste management   jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (lider projektu) w partnerstwie z Mindshift Talent Advisory lda Portugal, (Portugalia), DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Polska), GABROVSKA TARGOVSKOPROMISHLENA PALATA (Bułgaria), EuroVértice Consultores S.L. (Hiszpania), Association of Academicians Union (Turcja), Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Węgry). Projekt będzie realizowany w okresie od 01-01-2022 do 01-01-2024, a współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000025342

 

Celem projektu jest podniesienie świadomości wśród pracowników izb handlowych, agencji rozwoju regionalnego, władz lokalnych i ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, ale także nauczycieli, trenerów kształcenia zawodowego i mentorów, w zakresie efektywnego gospodarowania odpadami. RAW będzie sprzyjać symbiozie i współpracy między gminami i przedsiębiorców, zmieniając stereotypowe zachowania dotyczące zarządzania odpadami. Działania te w konsekwencji mają mieć wpływ na świadomość i zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań z zakresu recyklinu, czy circular economy, które to oprócz pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, będzie się przedsiębiorcom opłacało.

 

Projekt RAW przyniesie dwa główne rezultaty:

 • Przewodnik po strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym w środowisku biznesowym. Będzie to przewodnik metodologiczny, połączony z kursem cyfrowym. Podręcznik przyjmie formę case studies, prezentowanych przez specjalistów, którzy nie tylko wiedzą, jak powinna funkcjonować gospodarka circular economy, ale także sami, jako praktycy, zaimplementowali te rozwiązania w swoim biznesie.

 

Podręcznik będzie stanowił podstawę materiału do cyfrowego kursu:

 • Aplikacja uświadamiająca na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ta aplikacja będzie bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby grup docelowych projektu i będzie stanowiła narzędzie edukacyjne dot. ogółu najważniejszych informacji na temat circular economi i jej wdrażania, w pigułce (w formie sprzyjającej zapamiętywaniu informacji przez użytkowników).

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekty zrealizowane:

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

Głównym celem projektu było ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  prowadziła działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).


W ramach projektu organizowane byłyrównież szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2019Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 złProjekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Doradztwo finansowe

Prowadzimy działalność polegającą na doradztwie finansowym dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą lub dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego ale także na terenie całej Polski,
w ramach instrumentów zwrotnych, dotacyjnych oraz kredytów komercyjnych.

OBSZAR FINANSOWY W JAKIM DZIAŁAMY:

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

 

W zakresie środków unijnych współpracujemy z Regionalnymi oraz Ogólnopolskimi Instytucjami Finansującymi: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Śląski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Oferujemy także doradztwo dla firm dotkniętych pandemią COVID-19.

Kontakt

Kamila Lewandowicz

Dyrektor ds finansowania

Translate »