PROJEKTY UNIJNE

I DORADZTWO FINANSOWE DLA MŚP

PROJEKTY UNIJNE

Projekty realizowane:

Akademia Menedżera MMŚP 2

Głównym celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich firm z trzech województw dzięki podniesieniu (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników) kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt obejmuje refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 750 pracowników 375 MMŚP:

 • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
 • śląskiego (300 os.)
 • opolskiego (150 os.)

Grupę docelową wsparcia w projekcie stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Operator projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Partnerzy projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 

1.07.2020 do 30.06.2022.

Obszar realizacji:

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

Doradca lokalny:

tel.: (32) 351-11-86, (32) 781-48-66
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie (3 nabór) od 06.05.2021 r. o godz. 8:00

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z regulaminem rekrutacji wraz z załącznikami, które znajda Państwo poniżej.

Regulamin rekrutacji_2020

Załączniki_do_regulaminu

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Śląskie. Zawodowcy

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.03.2023.

Główne cele projektu to:

–  poprawa oferty i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach i doradztwie.

– zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników:

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

 • Zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
 • Szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami, w których nauczają i będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów

 • obowiązkowe dla każdego Ucznia;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Ucznia;

c) Kursy/szkolenia umożliwiające Uczniom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

 • jeden Uczeń może wziąć udział w jednym kursie/szkoleniu – uruchomienie danego kursu/szkolenia w roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego

d) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika

 • organizowane u pracodawców;Uczniowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla łącznie 410 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:
Aleksandra Wanat – Dyrektor ds. Rozwoju, tel.: (32) 351 11 98

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.03.2022.

Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 1. b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
 1. c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

 

Kontakt w sprawie staży i praktyk zawodowych:
Danuta Moskała – Opiekun merytoryczny staży/praktyk
Tel. 605 961 565

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.
Strona internetowa projektu: http://www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Obecnie trwa trzeci etap rekrutacji uczniów do projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU 4 743 277,05 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 506 113,20 PLN

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekty zrealizowane:

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

Głównym celem projektu było ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  prowadziła działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).


W ramach projektu organizowane byłyrównież szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2019Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 złProjekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Doradztwo finansowe

Prowadzimy rozbudowaną działalność informacyjno-doradczą dla przedsiębiorców, instytucji i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Naszym atutem na rynku usług doradczych są wiedza i ogromny potencjał doradców tworzących kreatywny i dynamiczny zespół o wieloletnim doświadczeniu w realizacji oferowanych usług. Nasi Konsultanci posiadają akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług informacyjnych i doradczych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz doświadczenie zdobyte podczas prac w komisjach oceny wniosków i kapitułach konkursowych.

Co roku z naszych usług informacyjnych i doradczych korzystają setki klientów.

Nasza pełna oferta obejmuje:

Kontakt

ALEKSANDRA WANAT

Dyrektor ds. Rozwoju

Translate »