Doradztwo finansowe i fundusze dla MŚP - RIG Katowice
En

Międzynarodowe PROJEKTY UNIJNE

realizowane PROJEKTY UNIJNE

Projekty realizowane:

PRZEPIS NA ROZWÓJ - AKADEMIA HR

PROJEKT: PRZEPIS NA ROZWÓJ – AKADEMIA HR

#FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z HRP Grants Sp. z o.o. oraz Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie realizuje projekt szkoleniowo-doradczy: Przepis na rozwój – Akademia HR.

 

Termin realizacji projektu: od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

Głównym celem projektu jest przygotowanie Pracowników/Pracownic odpowiedzialnych za politykę personalną danej firmy do wprowadzenia i zarządzania zmianą. Na przykład zmianą związaną ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. W projekcie dofinansujemy (refundacja poniesionych kosztów) udział w usługach rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych (dalej BUR). Ważne jest to, że usługi te muszą być zgodne z Opisem Kompetencji Kadr w obszarze HR (OKHR). Projekt umożliwia realizację szkoleń i usług doradczych zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej w czasie rzeczywistym.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa.

W projekcie nie mogą wziąć udziału mikroprzedsiębiorstwa, które nie zatrudniają Pracowników/Pracownic.

Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w projekcie jest pomoc de minimis.

Z projektu mogą skorzystać Pracownicy/Pracownice zespołów human resources, Pracownicy/Pracownice odpowiedzialni za politykę personalną, menadżerowie/menedżerki lub kandydaci/kandydatki na menadżerów/menedżerki w przedsiębiorstwach.

Poziom dofinansowania dla firm:

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty usługi, w przypadku wnoszenia wkładu własnego w formie opłaty. Natomiast dofinansowanie do 100% kosztu usługi otrzyma przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu przypada 12 000,00 zł. Oznacza to, że każda z osób uczestniczących w projekcie może zrealizować usługi z BUR maksymalnie do kwoty 12 000,00 zł.

Limity przeszkolonych osób dla danej wielkości przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwo: 1 osoba
 • małe przedsiębiorstwo: 3 osoby
 • średnie przedsiębiorstwo: 6 osób
 • duże przedsiębiorstwo: 8 osób

W przypadku przedsiębiorstwa w zależności od wielkości na firmę przypada:

 • mikroprzedsiębiorstwo: 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwo: 36 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwo: 72 000,00 zł
 • duże przedsiębiorstwo: 96 000,00 zł

Kwota wsparcia oraz kwota dofinansowania, która przypada za Uczestników/Uczestniczki jest zależna od rodzaju wniesionego wkładu:

 • przy wkładzie w wynagrodzeniach, maksymalna kwota wsparcia to 15 000,00 zł, a dofinansowanie to 12 000,00 zł;
 • przy wkładzie w opłacie, maksymalna kwota wsparcia to 12 000,00 zł, a kwota dofinansowania 9 600,00 zł.

Rezultaty:

 • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu: 828
 • liczba firm, których pracownicy uzyskają kwalifikacje: 395

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji tutaj 

Szczegółowe informacje o projekcie: www.ahr.przepisnarozwoj.eu

Uwaga: Pierwszy nabór już w kwietniu 2024 r. (od 15.04.2024 r. godz. 8:00 do 18.04.2024 r. do godzi. 18:00, alokacja: 2 730 000, 00 zł)

Harmonogram naborów: tutaj

 

Kontakt:

Infolinia: +48 42 208 06 06

Email: ahr@hrp.com.pl

Kontakt do biura projektu RIG w Katowicach:

Tel.: 32/ 351 11 86; 533 311 885

Email: kluksa@rig.katowice.pl; arolling@rig.katowice.pl

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

PROJEKTY ZREALIZOWANE

zrealizowane projekty unijne

Śląskie. zawodowcy

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” był realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt był realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.10.2023.

„Szkolnictwo zawodowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przedsiębiorców do współpracy. Mamy ogromny potencjał, znakomicie wykształcone kadry i prężnie rozwijające się firmy, które poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój regionu i kraju” – mówił podczas inauguracji Projektu marszałek Jakub Chełstowski.

Na rynku pracy brakuje specjalistów a nowoczesna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dlatego musimy promować szkolnictwo zawodowe i odczarować jego wizerunek” – Tomasz Zjawiony -Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Główne cele Projektu to:

–  poprawa oferty i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach i doradztwie.

– zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia dla uczestników:

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów

c) Kursy/szkolenia umożliwiające Uczniom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

d) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika organizowane u pracodawców; Uczniowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadziła działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla łącznie 600 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Monika Jochymek – Kierownik ds. realizacji Projektów, tel.: 32 781 48 52

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 15.458.598,52 zł

Strona internetowa projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie wraz z załącznikami:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 – Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie
Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania


Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu
Załącznik nr 1 – Program kursu/szkolenia
Załącznik nr 2 – Indywidualna lista obecności
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu


Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Umowa o organizację stażu uczniowskiego
Załącznik nr 1 – Program stażu uczniowskiego
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o odbyciu stażu
Załącznik nr 3 – Lista obecności
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów
Załącznik nr 6 – Wniosek o refundację kosztów stażu
Załącznik nr 7a – Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty
Załącznik nr 7b – Wniosek o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty
Załącznik nr 8 – Oddelegowanie pracownika do pełnienia funkcji stażysty
Wzór noty obciążeniowej

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Projekt realizowany był od stycznia 2022 r. do końca listopada 2023 r. w partnerstwie przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz HRP Grants Sp. z o.o.

Celem projektu było rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 660 mikro, małych i średnich firm poprzez podniesienie przez min. 90% z 1320 ich pracowników objętych wsparciem, kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji. Cel ten bezpośrednio realizował cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji. Wsparciem w ramach projektu objętych było 1320 pracowników z 660 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru całego kraju.

Wsparcie w ramach projektu było realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i mogło obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie cyfryzacji.

Grupę docelową stanowili właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Całkowita wartość projektu to 29 699 486,85 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków UE 24 648 836,85 zł

Informacje o projekcie:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: 
cyfryzacja@hrp.com.pl

Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351-11-86, (32) 781-48-66
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

SYSTEM OPERATORA tutaj.  


Do pobrania:

1. Regulamin Rekrutacji

2. Załączniki Regulamin Rekrutacji

3. Dokumenty projektu, pytania/odpowiedzi

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akademia Menedżera MMŚP 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Głównym celem projektu było rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich firm z trzech województw dzięki podniesieniu (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników) kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt obejmował refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 750 pracowników 375 MMŚP:

 • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
 • śląskiego (300 os.)
 • opolskiego (150 os.)

Grupę docelową wsparcia w projekcie stanowili właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planowało się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowiła kadra małych przedsiębiorstw, zaś max. 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu było realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach projektu mogło obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Operator projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Partnerzy projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 

1.07.2020 do 30.06.2022.

Obszar realizacji:

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:

tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

 

 

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:
Doradca lokalny:

tel.: + 48 (32) 351 11 86 lub +48 (32) 781 49 92
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie (4 nabór) od 08.09.2021 r. o godz. 8:00.

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z regulaminem rekrutacji wraz z załącznikami, które znajda Państwo poniżej.

Regulamin rekrutacji i załączniki do regulaminu

Umowa z załącznikami

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” był realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.03.2022.

Celem głównym Projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 1. b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
 1. c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadziła działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne: www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Obecnie trwa trzeci etap rekrutacji uczniów do projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU 4 743 277,05 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 506 113,20 PLN

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

Głównym celem projektu było ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  prowadziła działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).


W ramach projektu organizowane byłyrównież szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2019



Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 zł



Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Doradztwo finansowe

Prowadzimy działalność polegającą na doradztwie finansowym dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą lub dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego ale także na terenie całej Polski,
w ramach instrumentów zwrotnych, dotacyjnych oraz kredytów komercyjnych.

OBSZAR FINANSOWY W JAKIM DZIAŁAMY:

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

 

W zakresie środków unijnych współpracujemy z Regionalnymi oraz Ogólnopolskimi Instytucjami Finansującymi: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Śląski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Oferujemy także doradztwo dla firm dotkniętych pandemią COVID-19.

Kontakt

Kamila Lewandowicz

Dyrektor ds finansowania

Translate »