PROJEKTY UNIJNE

I DORADZTWO FINANSOWE DLA MŚP

PROJEKTY UNIJNE

Projekty realizowane:

Akademia Menedżera MMŚP 2

Głównym celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich firm z trzech województw dzięki podniesieniu (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników) kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt obejmuje refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 750 pracowników 375 MMŚP:

 • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
 • śląskiego (300 os.)
 • opolskiego (150 os.)

Grupę docelową wsparcia w projekcie stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Operator projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Partnerzy projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 

1.07.2020 do 30.06.2022.

Obszar realizacji:

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

Doradca lokalny:

tel.: + 48 (32) 351 11 86 lub +48 (32) 781 49 92
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie (3 nabór) od 06.05.2021 r. o godz. 8:00

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z regulaminem rekrutacji wraz z załącznikami, które znajda Państwo poniżej.

Regulamin Rekrutacji

Załączniki do regulaminu

Umowa z załącznikami

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Śląskie. Zawodowcy

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.03.2023.

Główne cele projektu to:

–  poprawa oferty i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach i doradztwie.

– zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników:

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

 • Zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
 • Szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami, w których nauczają i będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów

 • obowiązkowe dla każdego Ucznia;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Ucznia;

c) Kursy/szkolenia umożliwiające Uczniom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

 • jeden Uczeń może wziąć udział w jednym kursie/szkoleniu – uruchomienie danego kursu/szkolenia w roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego

d) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika

 • organizowane u pracodawców;Uczniowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla łącznie 410 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:
Aleksandra Wanat – Dyrektor ds. Rozwoju, tel.: (32) 351 11 98

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.03.2022.

Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 1. b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
 1. c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

 

Kontakt w sprawie staży i praktyk zawodowych:
Danuta Moskała – Opiekun merytoryczny staży/praktyk
Tel. 605 961 565

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.
Strona internetowa projektu: http://www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Obecnie trwa trzeci etap rekrutacji uczniów do projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU 4 743 277,05 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 506 113,20 PLN

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekty zrealizowane:

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

Głównym celem projektu było ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  prowadziła działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).


W ramach projektu organizowane byłyrównież szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2019Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 złProjekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Doradztwo finansowe

Prowadzimy działalność polegającą na doradztwie finansowym dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą lub dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego ale także na terenie całej Polski,
w ramach instrumentów zwrotnych, dotacyjnych oraz kredytów komercyjnych.

OBSZAR FINANSOWY W JAKIM DZIAŁAMY:

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

 

W zakresie środków unijnych współpracujemy z Regionalnymi oraz Ogólnopolskimi Instytucjami Finansującymi: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Śląski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Oferujemy także doradztwo dla firm dotkniętych pandemią COVID-19.

Kontakt

Kamila Lewandowicz

Dyrektor ds finansowania

Translate »