LEGALIZACJA DOKUMENTÓW - RIG Katowice
En

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, wystawienia świadectwa pochodzenia lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów?

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie wykonujemy usługę legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych. 

Legalizujemy różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

etapy legalizacji
wynajem sal

Wynajem Sal

Oferujemy przestrzeń dla Twojego biznesu w ścisłym centrum Katowic. Poznaj naszą ofertę!  

rzecznik

rzecznik praw przedsiębiorców

Rzecznik jest zbiorowym głosem przedsiębiorców. Rozpatruje sprawy zbiorowe, pomaga w kryzysie i doradza.

networkig

networking

W Izbie stawiamy na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych w każdej formie! 

01.

eksporter. kim jestem?

Eksporter przekazuje komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania firmy.

02.

składam wniosek

Eksporter składa wniosek i dokumenty eksportowe wymagane przez zagranicznego partnera.

03.

Legalizacja dokumentów

Poświadczenie dokumentów eksportowychj.

legalizacja dokumentów eksportowych

Czynności  legalizacyjne są dokonywane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie art. 12 w związku z ust. 1, 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. (Dz. U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.),
z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce, stosownie do przepisów wymienionej ustawy o izbach gospodarczych oraz celów określonych statutem Krajowej Izby Gospodarczej
.

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach dokumentów:

 1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane
  z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 6. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Krajowa Izba Gospodarcza wydaje również niżej wymienione dokumenty:

 1. zaświadczeń i raportów bankowych,
 2. zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
 3. dokumentów sądowych, w tym sądów arbitrażowych,
 4. długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy
 5. elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
 6. dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
 7. kserokopii lub dokumentów nie podpisanych,
 8. tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych i dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
 9. Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:
 1. dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:
  •    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
  •    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju
  •    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego
 2. zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
  •    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  •    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.
 4. uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
  — wzoru podpisu w obecności przedstawiciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na specjalnym formularzu lub,— wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,— kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,


Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

 1. w przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.
 2. dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG.

 

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia w eksporcie mogą ubiegać się eksporterzy zarejestrowani w Polsce. Przedsiębiorca występujący do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:

  aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego

2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

 aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

  kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4. Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:

— wzoru podpisu w obecności przedstawiciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach lub — wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub, — kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,

 • Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.
 • W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.
 • Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę.
 • Uwaga:  w przypadku, gdy wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie w RIG dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Weryfikacja wniosków i dokumentów

Eksporter składa w 1 egzemplarzu wypełniony i podpisany przez upoważnioną do reprezentacji firmę osobę wniosek o legalizację dokumentu.

Wzór wniosku  Pobierz doc

Wraz z wnioskiem eksporter przedkłada do legalizacji dokumenty w wymaganej przez niego ilości egzemplarzy oraz egzemplarza dodatkowego, który pozostaje w dokumentacji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wszystkie egzemplarze dokumentów wystawionych przez eksportera, przedłożone do legalizacji muszą zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych (reprezentacji lub pełnomocników) do reprezentowania przedsiębiorstwa, których uwierzytelnione podpisy zostaną dostarczone do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (szczegóły w zakładce „Uwierzytelnienie eksportera”.

W przypadku wnioskowania o świadectwo pochodzenia towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej eksporter przedstawia wypełniony formularz, zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie pochodzenia wystawionym przez urząd celno-skarbowy. Uwaga: Druga strona formularza wypełniana i drukowana jest tylko gdy wykaz towarów nie mieści się na pierwszej stronie formularza.

Podstawą do wystawienia świadectwa pochodzenia towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej jest wymóg importera wyrażony w akredytywie lub kontrakcie aby wystawcą dokumentu była izba gospodarcza oraz urzędowe świadectwo pochodzenia wystawione przez administrację celno-skarbową  Do wniosku eksporter załącza kserokopię akredytywy lub kontraktu oraz kserokopię świadectwa po okazaniu oryginału do wglądu.

Wzór formularza formularz_swiadectwa_pochodzenia

Upoważniony pracownik Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach może zażądać od eksportera dodatkowych dokumentów potwierdzających treści zawarte w dokumentach do legalizacji lub wystawienia świadectwa pochodzenia towaru na formularzu KIG.

Po stwierdzeniu kompletności i poprawności złożonej dokumentacji upoważniony pracownik Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dokonuje legalizacji poprzez naniesienie pieczęci urzędowych i podpisów na dokumentach handlowych lub formularzach świadectwa.

W zależności od wymagań zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie www.msz.gov.pl oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

Informacje dotyczące legalizacji w MSZ dostępne są na stronie www.msz.gov.pl.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów również w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl.

świadectwa pochodzenia eksport

Krok 1 UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

Eksporter przekazuje Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach dokumenty rejestracyjne i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą. Więcej w zakładce Uwierzytelnienie eksportera- poniżej.

Krok 2 WNIOSKOWANIE

A. URUCHOMIENIE PROCEDURY WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Eksporter pobiera w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach druki świadectw oraz wniosku. Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:

 

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera:

Wzór-wypełnienia-wniosku-dla-eksportera-WKC-2017

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera i producenta

Wzór-wypełnienia-wniosku-dla-eksportera-i-producentaWKC-2017

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla reeksportera

Wzor_wypelnienia_wniosku_dla_reeksportera_WKC-2017

 

Równolegle wnosi na rzecz KIG BLCA na konto Bank Millennium SA 95 1160 2202 0000  0002 7200 2905 obowiązujące opłaty w formie przedpłaty, zgodnie z cennikiem.

Eksporter przesyła do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach drogą elektroniczną na adres: kbaranowska@rig.katowice.pl oraz mnowinska@rig.katowice.pl  wypełniony wniosek (w wersji PDF podpisany przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania firmy), fakturę eksportową, dokumenty potwierdzające pochodzenie oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Przesłanie powyższych dokumentów powoduje rozpoczęcie procedury wystawienia świadectwa pochodzenia.

Po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru przedstawiciel Izby zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA

Eksporter wypełnia dane do świadectwa pochodzenia: dane-na-swiadecta-pochodzenia i przesyła je do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach drogą elektroniczną na adres: kbaranowska@rig.katowice.pl oraz mnowinska@rig.katowice.pl. Po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. 

C. NADRUK NA URZĘDOWYM DRUKU

Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
i Eksportera treści świadectwa następuje jego wydruk na druku urzędowym świadectwa.

Krok 3 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Po akceptacji:

 • Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną
  Załączników do Wniosku,
 • Wypełnionych formularzy świadectwa,

Następuje legalizacja świadectwa i zostaje wystawiona faktura za wykonanie usługi.

 • Jaki jest koszt uzyskania świadectwa?

Koszt wystawienia uniwersalnego świadectwa pochodzenia wynosi: 80 zł dla towarów wysyłanych poza teren Unii Europejskiej, a w przypadku towarów wysyłanych w ramach Unii Europejskiej 98,40 zł (80 zł + 23%VAT). Pozostałe kwoty opłat zawarte są w Cenniku.

 • Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie świadectwa pochodzenia?

Świadectwo pochodzenia towaru jest wystawiane natychmiast po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz kompletnej dokumentacji potwierdzającej pochodzenie towaru.

 • Gdzie znaleźć kod taryfy celnej?

Kodu taryfy celnej towaru należy poszukiwać na stronie ISZTAR
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/browsetariff_PL?Year=&Month=&Day=

 • Czy można ubiegać się o świadectwo do kraju Unii Europejskiej?

Tak, ale w uzasadnionych przypadkach.

 • Jakie dokumenty dostarczyć w celu uzyskania świadectwa pochodzenia?

W celu uzyskania świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru zależne m.in. od rodzaju towaru, sposobu i miejsca jego wytworzenia

 • Kto może podpisać wniosek i inne oświadczenia wnioskodawcy?

Dokumenty wnioskodawcy, w tym wniosek, oświadczenia i inne załączniki do wniosku, podpisują osoby upoważnione wymienione w dokumentach rejestracyjnych firmy zgodnie ze sposobem reprezentacji, np. członkowie zarządu, właściciele lub pełnomocnicy powołani przez wymienione osoby po dostarczeniu pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa należy pamiętać o konieczności wniesienia opłaty skarbowej. Wzory podpisów osób podpisujących są weryfikowane z ich wzorami podpisów dostarczonymi do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 • Jak potwierdzić wzór podpisu osoby upoważnionej?

Wzór podpisu osoby upoważnionej, która będzie podpisywała wniosek i inne oświadczenia można potwierdzić: notarialnie na stosownym formularzu, przedstawiając oryginalną kopię karty bankowej, na której pracownik bankowy potwierdził tożsamość i wzór podpisu osoby, zgłaszając się osobiście do Regionalnej Izby Gospodarczej, gdzie wzór podpisu zostanie nieodpłatnie potwierdzony po okazaniu dokumentu tożsamości.

 • Co zrobić aby uzyskać duplikat świadectwa pochodzenia?

Dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa pochodzenia w uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego dokumentu pochodzenia. W celu uzyskania duplikatu świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawierający podanie przyczyny ubiegania się o wystawienie duplikatu. W przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w na druku świadectwa w polu nr 5 „Uwagi” należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

 • Czy można uzyskać świadectwo pochodzenia już po wysyłce towaru?

Tak. W takim przypadku można ubiegać się o wystawienie świadectwa pochodzenia w trybie retrospektywnym. Dodatkowo, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru. Podobnie jak w przypadku duplikatów, przepisy RWKC nie regulują kwestii wystawiania świadectw uniwersalnych w procedurze retrospektywnej. Niemniej jednak dopuszczalne jest retrospektywne wystawienie świadectwa pochodzenia po dokonaniu wywozu towarów, jeśli takie świadectwo nie zostało wystawione w momencie wywozu.

 • Czy świadectwo wystawia się na poszczególne towary czy na partię towaru?

Świadectwo pochodzenia wystawia się albo na określony towar albo na partię towaru obejmującą różne towary będące przedmiotem eksportu. Jeżeli wysyłka jest realizowana przy wykorzystaniu różnych środków transportu, świadectwo pochodzenia powinno być wystawione na każdą partię towaru oddzielnie.

Kto może ubiegać się o świadectwo pochodzenia?

 • wystawienie świadectwa pochodzenia może ubiegać się jedynie firma eksportująca, wnioskująca bezpośrednio lub przez upoważnioną osobę – pełnomocnika. Zwykle o wystawienie świadectwa ubiegają się polskie firmy, ale z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskie wnioskodawcami mogą być firmy unijne, reprezentowane przez polskich partnerów. W obu przypadkach firmy i reprezentujące je osoby muszą być uwierzytelnione. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Uwierzytelnienie eksportera na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl Nie wystawia się świadectw pochodzenia dla eksporterów spoza Unii Europejskiej.
 • Jakie informacje wpisać na świadectwie pochodzenia?

Na uniwersalnym świadectwie pochodzenia należy obowiązkowo wpisać:

 • dane adresowe wnioskodawcy/eksportera,
 • dane adresowe odbiorcy/importera,
 • pochodzenie towaru,
 • nazwę i rodzaj towaru oraz jego ilość lub wagę
 • kod towarowy HS lub CN

Oprócz obowiązkowych danych na świadectwie pochodzenia powinny znaleźć się informacje wymagane przez importera np. szczegółowy opis towaru, jego pakowania, nazwę producenta, środek transportu. Jeżeli świadectwo jest wystawiane po dokonaniu wysyłki należy wpisać na druku świadectwa w polu nr 6 „Uwagi” Issued retrospectively”,
a w przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w polu nr należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

 • Co w przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury?

W przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury eksporter zostanie obciążony kosztami czynności związanych
z uruchomieniem procedury wystawienia świadectwa pochodzenia zgodnie
z Cennikiem.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 9.10.2013 r. oraz Dziennik Urzędowy UE L 287 z 29.10.2013 r.) art. 61 ust.3.
 2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.
 3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.
 4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.1228).
 5. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) art. 12 ust. 4 pkt. 5.
 6.  

• Przedsiębiorca występujący do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

 • 1.Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:
  •  aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego
 • 2.Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
  aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.
 • 3.Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.
 • 4.Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
  — wzoru podpisu w obecności przedstawiciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach lub
 • — wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
  — kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,
 • Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.
 • W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.
 • Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę.
 • Uwaga:
 • W przypadku, gdy wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie w RIG dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
 • Przedsiębiorca występujący po raz pierwszy do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach o wystawienie świadectwa pochodzenia, przedstawiania dokumenty rejestracyjne firmy oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentantów (więcej informacji: uwierzytelnianie eksportera)
 • Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 1 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w RIG.
 • Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA
 • W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.
 • Uwaga: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wystawia świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 • Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

Eksporter składa również w Regionalnej Izbie Gospodarczej oświadczenie o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy OŚWIADCZENIE oswiadczenie-eksportera-formularz.

 • Po potwierdzeniu prawidłowości wypełnienia przez eksportera formularzy wniosku oraz świadectwa w świetle załączonych dokumentów oraz po przedłożeniu przez eksportera dowodu wniesienia opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wystawia świadectwa pochodzenia.
 • Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia. Na wniosek eksportera mogą zostać wystawione  dodatkowe kopie świadectwa pochodzenia po kosztach wskazanych w Cenniku.
 • Świadectwo pochodzenia może, w drodze wyjątku, zostać wystawione po wywozie towarów, do których się odnosi, gdy nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub szczególnych okoliczności.
 • W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wystawia duplikat na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Na wystawionym w ten sposób duplikacie, w polu 5, umieszczany jest napis „Duplikat” oraz data wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.
 • Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi wymiany handlowej, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednakże jeżeli warunki art.60 ust. 2 UKC spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne.
 • Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.
 • W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza KIG.
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach nie dokonuje poświadczania zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii świadectwa pochodzenia.
 • Załącznikami do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku w tym w szczególności:
 • Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru
  •    Faktura zakupu surowców,
  •    Faktura eksportowa lub faktura proforma,
  •    Świadectwo jakości,
  •    Dokument potwierdzający pochodzenie surowców,
  •    Specyfikacja,
  •    Kontrakt,
  •    Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji,
  •    List przewozowy,
  •    Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru,
  •    Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów.
 • Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru:
  •    Faktura zakupu towaru,
  •    Faktura eksportowa lub faktura proforma,
  •    Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru,
  •    Dokument importowy,
  •    Pierwotny dowód pochodzenia,
  •    Kontrakt,
  •    Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia,
  •    Świadectwo jakości,
  •    Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze,
  •    List przewozowy,
  •    Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów,
  •    W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji.
 • W przypadku ubiegania się o wystawienie świadectw pochodzenia przy powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został wystawiony dowód pochodzenia przez Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, można odstąpić od wymogu każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej, pod warunkiem załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, data wystawienia) wraz z informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja uzasadniająca pochodzenie towaru.
 • Dokumenty dodatkowe
 • Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 61 UKC KIG może zażądać dodatkowego dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi.
WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, iż w związku ze zmianą wytycznych dot. sposobu potwierdzania kserokopii dokumentów “za zgodność z oryginałem”, określonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, przedmiotowa legalizacja będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Legalizacji w tym przypadku podlega jedynie oświadczenie eksportera, a kserokopia dokumentu jest dopinana do oświadczenia stanowiąc jego integralną część.

Oświadczenie powinno być przygotowane jako odrębny dokument zawierający proponowaną treść: 

„W związku z (rejestracją produktów handlowych na rynku ………../ rozpoczęciem współpracy handlowej/ koniecznością potwierdzenia …..) deklarujemy, że (nasze produkty są zarejestrowane w /…..  dopuszczone do obrotu…/ produkowane zgodnie z normami ….) co potwierdzone jest dokumentem …..  wystawionym przez ……………, którego kserokopia zamieszczona jest w załączeniu”.

W związku z coraz większym zainteresowaniem polskich firm legalizacją dokumentów potwierdzających wolną sprzedaż na rynku tj. świadectw wolnej sprzedaży (cerificate of free sale) na różne produkty, w tym suplementy diety, napoje energetyczne, izotoniczne i inne produkty spożywcze informujemy, że polskie firmy mają możliwość uzyskania urzędowych świadectw na te produkty wydawanych przez właściwe urzędy (Główny Urząd Sanitarny / Powiatowy Urząd Sanitarny).

W przypadku wnioskowania o potwierdzanie własnych deklaracji dla tej grupy produktów firmy zobowiązane są przedłożyć:

 • wniosek o legalizację
 • dokumenty do legalizacji
 • dokument urzędowy potwierdzający zgłoszenie przez firmę wnioskującą o legalizację dopuszczenie do obrotu konkretnych wyrobów umieszczonych w dokumentach do legalizacji
 • oświadczenie firmy wnioskującej o legalizację o legalności wprowadzenia do obrotu towarów ujętych w dokumencie do legalizacji. Oświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy. Wzór oświadczenia poniżej: 

„W imieniu firmy ……………………. oświadczam, że w zakresie wnioskowanej sprawy, posiadamy niezbędne zezwolenia i dopuszczenia właściwych urzędów potwierdzających możliwość swobodnej sprzedaży dla towarów wymienionych w dokumentach do legalizacji oraz oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma działa w oparciu o obowiązujące prawo. W załączeniu przedstawiam kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności…”.

Informujemy, że przedsiębiorcy potwierdzający dokumenty handlowe przeznaczone na rynek turecki muszą się liczyć z koniecznością ich legalizacji również w Ambasadzie Turcji w Warszawie. W związku z tym jednym z wymogów stawianych przez Ambasadę Turcji w Warszawie do potwierdzenia takiego dokumentu jest przedłożenie wraz z dokumentem do legalizacji oryginalnie potwierdzonego przez Izbę Gospodarczą dokumentu o tym samym numerze, który pozostanie w archiwum Ambasady. Nie jest przy tym akceptowana kserokopia wcześniej potwierdzonego przez Izbę Gospodarczą dokumentu, ani potwierdzona oryginalna kopia tego samego dokumentu z innym numerem legalizacji.

Mając powyższe na uwadze eksporter musi zadbać przystępując do legalizacji dokumentów handlowych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, o zapewnienie dodatkowego egzemplarza dokumentu spełniającego wymogi Ambasady Turcji w Warszawie.

W oparciu o informację otrzymaną od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy iż zmianie uległy przepisy importowe w Algierii, zgodnie z wymogiem z instytucji ABEF tj. stowarzyszenia banków oraz instytucji finansowych z 26 grudnia 2017 roku, który obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku (pełną treść informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.tsa-algerie.com/importations-une-nouvelle-note-de-labef-seme-le-trouble-document/).

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Handlu Algierii (https://www.commerce.gov.dz/avis/communique-relatif-aux-mecanismes-d-encadrement-des-operations-d-importation-de-marchandises#) obowiązują przy imporcie dokumenty l’Attestation de libre commercialisation dans les pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie / Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria – zgodne ze wzorem który znajduje się poniżej.

Po konsultacji z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze w likwidacji uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  może legalizować dokumenty wypełnione i podpisane przez polskich producentów zgodne z załączonym wzorem pod warunkiem zapewnienia że taki dokument będzie akceptowany przez stronę algierską. W związku z powyższym przed legalizacją wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie takiego sposobu wystawienia i potwierdzenia dokumentu przez stronę algierską.

Wzór zaświadczenia pdf

W związku z otrzymywanymi zapytaniami ze strony polskich firm odnośnie możliwości potwierdzania lub wystawiania przez Izby Gospodarcze Świadectw Końcowego Użytkownika (End User Certificate), uprzejmie informujemy iż dokumenty dot. zakupu tj. importu towarów specjalnego przeznaczenia i/lub podwójnego zastosowania podlegają legalizacji przez Izby Gospodarcze jedynie po potwierdzeniu lub wystawieniu tego dokumentu przez upoważniony w Polsce organ państwowy, odpowiedzialny za kontrolę obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

W przypadku legalizacji dokumentów handlowych do Syrii, Libanu lub Nigerii (w szczególności faktur handlowych lub innych dokumentów informujących o kraju pochodzenia eksportowanych towarów), konieczne jest przedłożenie przez eksportera w Izbie Gospodarczej oryginalnego świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny, w którym wskazane będzie iż towary, o których mowa w legalizowanych dokumentach handlowych są pochodzenia polskiego. W przypadku gdy na świadectwie pochodzenia wystawionym przez Urząd Celny widnieć będzie informacja iż towary są pochodzenia UE (Unia Europejska) lub WE (Wspólnota Europejska), Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach nie będzie mogła dokonać legalizacji takiego dokumentu.

Newsletter

Bądź na bieżąco ze zmianami dotyczącymi legalizacji dokumentów, zamów newsletter Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
i zobacz, co robimy. Nie musisz być naszym członkiem, aby go otrzymywać.

Please wait...

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe. • W celu świadczenia usługi „Newsletter” Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. • Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na Polityka Prywatności.
KONTAKT

Zapraszamy do KONTAKTU

Katarzyna Baranowska
Kierownik
tel. 32 35 111 91
kbaranowska@rig.katowice.pl

Małgorzata Nowińska
Specjalista
tel. 
 32 35 111 94
mnowinska@rig.katowice.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Czwartek
8:30 – 13:30

Media społecznościowe

Translate »