Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego opowiada o zaangażowaniu społecznym i polityce zrównoważonego rozwoju jako filarach działalności BGK, wsparciu przedsiębiorców oraz samorządów w pozyskiwaniu środków na inwestycje i rozwój, a także nowych inicjatywach na rzecz nowoczesnych technologii.

 

Ukraina jest dzisiaj na ustach wszystkich. Czy Bank Gospodarstwa Krajowego także zaangażował się w pomoc?

 

 

Tak. Ta pomoc i wsparcie dla naszych sąsiadów jest dzisiaj potrzebą numer jeden. Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył już specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie, a wszystkie wpłaty trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Możliwość wpłat na to konto poprzez swój system uruchomił już także BLIK.

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Odbiorcą jest : Narodowy Bank Ukrainy, a w tytule przelewu wpisujemy: Wsparcie dla Ukrainy. Wpłat należy dokonywać w złotówkach.

 

 

 

Zaangażowanie społeczne to ważny element strategii BGK?

 

Tak, to jeden z jej filarów zewnętrznych. Ogłosiliśmy nową strategię we wrześniu ubiegłego roku, podczas EKG. Realizujemy swoją misję wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski już od prawie 100 lat, a teraz, chcemy być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego, aby zapewnić kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia i możliwość dalszego rozwoju. Określiliśmy 3 zewnętrzne filary strategiczne: zrównoważony rozwój, właśnie zaangażowanie społeczne, współpracę i biznes międzynarodowy oraz 2 wewnętrzne: transformację cyfrową i procesową oraz efektywny model zarządzania.

 

Jak ta ambitna strategia będzie realizowana w praktyce?

 

Poprzez nasz model biznesowy, czyli osiem programów obejmujących takie obszary jak: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, ale też energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne. Zakładamy, że będziemy zwiększać zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10 proc. średniorocznie.

 

Chcemy wspierać rozwój tych sektorów przemysłu, które wykorzystują rozwiązania Przemysłu 4.0 i/lub produkujących nowe technologie. W programie wsparcia przedsiębiorczości pragniemy zapewnić jak największej liczbie MŚP dostęp do instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego dostosowanych do potrzeb firm tego sektora, oczywiście we współpracy z sektorem finansowym, w tym z bankami spółdzielczymi.

 

A jak się to przekłada na lokalne warunki, np. dla samorządów, które zawsze szukają środków na inwestycje?

 

Mamy cały wachlarz instrumentów finansowych, które oferujemy samorządom i spółkom komunalnym. Finansujemy programy społeczne, które mają wpływ na życie Polaków. Nasze programy wspierają miejsca pracy, dostęp do mieszkań, czystego powietrza, poprawiają dostępność budynków i infrastruktury publicznej. Realizujemy projekty we wszystkich regionach Polski.

 

Z końcem października ubiegłego roku zakończyła się pierwsza tura Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Po pierwszym naborze decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymały prawie wszystkie samorządy w Polsce. W związku z sytuacją w Ukrainie i zaangażowaniem samorządów w zapewnienie pomocy uchodźcom przedłużyliśmy do 11 marca termin zakończenia trwających naborów w programie.

 

We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, uruchomiliśmy też nową linię pożyczkową dla miast średniej wielkości – w pierwszej kolejności dla miast o liczbie mieszkańców w przedziale 50-100 tys. W skali kraju to pożyczki w łącznej wysokości 700 mln zł.

Te inwestycje można przeznaczyć na realizację różnych projektów rozwoju obszarów miejskich, np. budowę, rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej, na zrównoważony transport, w tym np. autobusy niskoemisyjne, tramwaje, nowoczesne zajezdnie, działania mające na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniom, ale także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: zazielenianie obszarów miejskich czy retencję wód opadowych. Samorządowe inwestycje dają również ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorcom, np. branży budowlanej.

 

Czas pandemii był dla przedsiębiorców czasem bardzo trudnym.

 

Tak, dlatego od samego początku pandemii BGK wspierał przedsiębiorców pakietem pomocowym. Finansowanie uzyskane dzięki gwarancjom de minimis czy COSME pomogło przetrwać im kryzys wywołany pandemią COVID-19. Od początku trwania programu gwarancji de minimis pomogliśmy utworzyć lub zachować niemal pół miliona miejsc pracy. Gwarancje BGK pomogły również w ograniczeniu luki finansowej. Dla wielu MŚP odegrały decydującą rolę w zdobyciu finansowania.

 

A pożyczki płynnościowe?

 

Taką pożyczką w naszym województwie jest pożyczka płynnościowa POIR udzielana mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Środki z pożyczki mają za zadanie poprawić płynność finansową firmy, utrzymać bieżącą działalność oraz odbudować przedsiębiorstwo po okresie epidemii COVID-19. W województwie śląskim pożyczek udzielają Fundusz Górnośląski S.A. i Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej.

 

Wasze działania to nie tylko wsparcie przedsiębiorców, inwestycji, ale także nowe, ciekawe inicjatywy.

 

Tak. Taką inicjatywą jest Projekt 3W: Woda- Wodór- Węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat nauki i biznesu, również lokalnie, w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Te trzy zasoby zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną. 3W to długofalowy program, w którym BGK chce pełnić rolę integratora pomiędzy biznesem, światem nauki i administracji państwowej, ale też aktywizować społeczeństwo do większej świadomości codziennych decyzji każdego z nas, które mają wpływ na środowisko.

 

Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że właśnie te trzy zasoby: woda, wodór, węgiel w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii. Woda jako źródło życia i niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości. Wreszcie węgiel – ten nieenergetyczny, stosowany w nowoczesnych technologiach, czyli grafen lub nanorurki węglowe. Możliwości jego zastosowań już są ogromne: od medycyny, poprzez przemysł, budownictwo, farmację.

 

Czy przemysł i przedsiębiorcy mogą tu upatrywać swej szansy na rozwój?

 

Jak najbardziej, na pewno jest to jeden z kierunków. Zeroemisyjna gospodarka oraz automatyzacja przemysłu jest drogą, którą powinniśmy podążać. Podobnie, transformacja energetyczna i cyfrowa firm. Pandemia COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorstwa stanęły przed ogromnym wyzwaniem zachowania ciągłości biznesowej i koniecznością znacznie szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe. Przyczyniło się to do wzrostu znaczenia technologii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami dla przedsiębiorców na naszej stronie internetowej www.bgk.pl. Zapraszamy też na organizowane cyklicznie webinary. Informacje o wszystkich inicjatywach Regionu Śląskiego BGK możecie Państwo zawsze znaleźć w zakładce aktualności na naszej stronie. Zawsze też zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Wrocławskiej 54. Bezpośrednia rozmowa naszego eksperta z przedsiębiorcą pozwala najlepiej ocenić potrzeby danej firmy i dobrać najefektywniejszą formę wsparcia.

 

Rozmawiała Jaga Kolawa

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Wywiad ukazał się w marcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze