Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji „Szkolnego specjalisty ds. jakości staży i praktyk w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie” – tutaj. 

 

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.12.2022.

Główne cele projektu to:

–  poprawa oferty i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach i doradztwie.

– zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników:

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

  • Zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
  • Szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami, w których nauczają i będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów

  • obowiązkowe dla każdego Ucznia;
  • 4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Ucznia;

c) Kursy/szkolenia umożliwiające Uczniom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

  • jeden Uczeń może wziąć udział w jednym kursie/szkoleniu – uruchomienie danego kursu/szkolenia w roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
  • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego

d) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika

  • organizowane u pracodawców;Uczniowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla łącznie 410 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:
Aleksandra Wanat – Dyrektor ds. Rozwoju, tel.: (32) 351 11 98

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 PLN

 

Zespół Projektu „Śląskie. Zawodowcy”
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Projekt Śląskie. Zawodowcy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najnowsze