Rok 2024 jest bardzo atrakcyjny pod kątem pozyskania dotacji dla przedsiębiorstw działających w obrębie województwa śląskiego, z uwagi na planowane uruchomienie wielu konkursów oferujących wsparcie w formie dofinansowań dla podmiotów: MŚP i dużych przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy najciekawsze działania dotacyjne dla firm, o które warto aplikować w tym roku.

 

W szczególności na uwagę zasługują konkursy dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektów dotyczących prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz wdrożenia innowacji w wyniku przeprowadzonych prac B+R. Projekty powinny być innowacyjne i mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów produkcyjnych. W ramach działania 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R w grudniu 2024 firmy będą mogły aplikować środki na inwestycje w maszyny i urządzenia pod warunkiem udokumentowania wcześniej przeprowadzonych prac B+R.

 

28 marca rozpoczął się konkurs 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP. Jest to działanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027, które oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa śląskiego wsparcie na wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych, automatyzację procesów biznesowych oraz rozwój kompetencji pracowników poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

 

Kolejną ciekawą możliwością pozyskania dotacji dla przedsiębiorców jest dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Fundusz ten powstał z myślą o wsparciu – odpowiednio do potrzeb – regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Środki z FST mają na celu zmniejszenie społeczno-gospodarczych kosztów transformacji, w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, poprzez wspieranie dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji regionów objętych finansowaniem. W ramach tych konkursów będzie można pozyskać środki na inwestycje oraz prace B+R, gdzie najbliższy konkurs odbędzie się w czerwcu 2024 r.

 

Kolejnym ciekawym i największym, jeśli chodzi o budżet, konkursem dla firm, między innymi na inwestycje na budowę zakładu oraz maszyny i urządzenia, jest Ścieżka „SMART” Program zarówno dla MŚP jak i dużych podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, jest to nowy program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które planują opracowywać lub wdrażać innowacyjne rozwiązania zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Kolejny runda naborów odbędzie się już w czerwcu br., tutaj bardzo ważnym aspektem będzie przygotowanie się firm pod kątem B+R oraz nawiązania współpracy z jednostkami badawczymi.

 

Zupełnie nowym konkursem w tej perspektywie jest działanie dotacyjne Kredyt Ekologiczny, dla którego nabór w II rundzie obecnie planowany jest od 25 kwietnia do 25 lipca br. i będzie prowadzony przez bank BGK. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji termomodernizacyjnych, wymianę maszyn i urządzeń oraz inwestycje w OZE, których celem jest modernizacja infrastruktury lub zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Działania te powinny przyczyniać się do uzyskania efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. Maksymalny poziom dofinansowania wynieść może do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych. Jego wysokość będzie zależna od lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej oraz wielkości przedsiębiorstwa.

 

Ciekawym działaniem związanym z rozwojem eksportu dla MŚP, którego ogłoszenie zaplanowano na 15 października br. będzie program – Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki – działanie 2.25. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych, określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż, oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

 

Jak zostało zaprezentowane powyżej w małym tylko wycinku, katalog możliwych dofinansowań jest bardzo szeroki i już dostępny. Należy jednak pamiętać, że głównym celem wyznaczonym przez Komisje Europejską w ramach obowiązującej perspektywy 2021-2027 jest rozwój poprzez innowację i współpracę z sektorem nauki.

 

Gwarancją sukcesu w ubieganiu się o środki z UE jest wcześniejsze dobre przygotowanie się do aplikowania, zaczynając od samego pomysłu, poprzez opracowanie dokumentacji, a kończąc na rozliczeniu całego projektu, w czym specjalizuje się firma doradcza Argo Navi Dotacje ze Śląska.

 

Paweł Koćwin, Założyciel Argo Navi

 

Argo Navi jest Firmą Członkowską RIG w Katowicach.

 

Artykuł ukazał się w marcowym numerze „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: TUTAJ.

Najnowsze