Projekt ustawy wprowadzającej kolejne modyfikacje do Tarczy Antykryzysowej, tzw. Tarcza 4.0, został uchwalony przez Sejm. Teraz trafi pod obrady Senatu.  Jakie są główne założenia? Prawnik i wykładowca, Dariusz Orczykowski z PKF Consult sp. z o.o. przedstawia kluczowe zmiany.

 

 Pracodawca wyśle pracownika na urlop

 

Pracodawca, w wybranym przez siebie terminie, będzie mógł skierować pracownika na urlop
z pominięciem planu urlopów i bez zgody pracownika. Projekt nowelizacji zakłada jednak istotne ograniczenie w tym zakresie – pracownik może być skierowany wyłącznie na niewykorzystany urlop
z poprzednich lat kalendarzowych, a wymiar takiego urlopu może wynosić maksymalnie 30 dni.

 

Co z Home Office?

 

Tarcza 4.0 zakłada możliwość wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej, o ile będzie pozwalał na to m.in. rodzaj wykonywanej pracy. Mimo, iż – zasadniczo – pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy, to możliwe będzie także wykonywanie pracy przy użyciu prywatnych środków pracownika. Warunek? Zapewnienie ochrony informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

FGŚP i nowe zasady

 

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogli uzyskać również pracodawcy, którzy – pomimo odnotowania spadku obrotów gospodarczych – nie zdecydowali się na objęcie pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem ekonomicznym.

Wyłączone z dofinansowania będą osoby z wynagrodzeniem wyższym niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

Zmiana warunków pracy bez wniosku o dofinansowanie

 

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym będzie możliwe także w sytuacji, gdy pracodawca nie skorzysta z dofinansowania z FGŚP. Rozwiązanie to będzie skierowane do pracodawców, którzy w następstwie COVID-19 odnotują spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług, a co za tym idzie istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

 

Elektroniczna forma wniosków do ZUS

 

Ustawodawca usprawnia system rozpatrywania wniosków kierowanych do ZUS, dotyczących m. in. zwolnienia z opłacania składek, udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu składek, czy też świadczeń postojowych. Nowelizacja zakłada składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUE.

 

Ograniczenie odpraw i innych świadczeń pracowniczych

 

Zgodnie z założeniami Tarczy 4.0, w razie spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca będzie mógł zawiesić obowiązki:

  •  tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • dokonywania odpisu podstawowego,
  • wypłaty świadczeń urlopowych.

 

Ograniczeniu mają ulec także odprawy, odszkodowania lub inne, przewidziane przepisami, świadczenia pieniężne wypłacane przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

 

– Wychodząc naprzeciw nowym realiom, nasi eksperci chcą ułatwić Państwu odnalezienie się w zmieniającej się niemal każdego dnia sytuacji prawno-gospodarczej. W tym celu na bieżąco opracowujemy najważniejsze informacje, które pomogą w prowadzeniu firmy – podkreśla przedstawiciel PKF Consult.

 

 

Dariusz Orczykowski – Prawnik, doradca podatkowy nr 10458, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, w szczególności w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz zmian własnościowych spółek kapitałowych. Wykładowca w dziedzinie prawa podatkowego na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

 

Napisz do Autora: WsparciedlaBiznesu@pkfpolska.pl

 

PKF Consult sp. z o.o. należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Najnowsze