Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz ze Starostwem Tarnogórskim i Fundacją Rozwoju Edukacji Lokalnej realizuje projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Głównym zadaniem do realizowania w 2020 r. jest organizacja staży dla uczniów 9 szkół branżowych powiatu tarnogórskiego.

 

Główny cel Projektu:

  • dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
  • wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu tarnogórskiego.

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczniów:

  • 150 godzin praktyki lub stażu zawodowego dla jednego uczestnika projektu organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,
  • stypendium w wysokości 1600 zł brutto (wypłacanego z budżetu projektu)za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym ( w wymiarze 150 h)

 

dla przedsiębiorcy

  • dodatki do wynagrodzenia dla opiekuna uczniów w okresie odbywania stażu przez uczestników projektu,
  • refundacja kosztów badań lekarskich, szkoleń bhp, odzieży ochronnej itp. poniesionych przez przedsiębiorcę.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

 

W ramach projektu uczniowie drugich, trzecich i czwartych klas szkół branżowych i techników z Tarnowskich Gór i Radzionkowa odbywają staże związane z kierunkiem kształcenia.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Katowicach zachęca przedsiębiorców do umożliwienia uczestnikom projektu odbycia staży w firmie. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli lepiej przygotować się do podjęcia obowiązków pracownika.

 

Kontakt:

Danuta Moskała

Opiekun merytoryczny staży/ praktyk

dmoskala@rig.katowice.pl

tel. 32 781 48 78, 605 961 565

Najnowsze