Kobiety sukcesywnie zaznaczają swoją obecność w biznesie: zarządzają firmami, obejmują stanowiska kierownicze, zasiadają w zarządach i radach nadzorczych dużych przedsiębiorstw. Dla kobiety wejście w świat biznesu i odgrywanie roli liderki, niejednokrotnie wiąże się z nie lada wyzwaniami.

 

Bez wątpienia jednym z nich jest godzenie aktywności zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Jednocześnie od kilku lat jesteśmy naocznymi świadkami postępu techniki, zmierzającego do cyfryzacji oraz automatyzacji pracy. Kompetencje posiadane przez kobiety muszą zatem być na bieżąco dostosowywane do ewolucyjnych zmian na rynku pracy. Jaki zatem obszar umiejętności wśród kobiet jest pożądany w dzisiejszym świecie? Jak Ustawodawca wspomaga kobiety w prowadzeniu biznesu zdalnie? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w przedmiotowym artykule.

 

Kobieta e-biznesu – nowe kompetencje

 

W świecie biznesu kobieta coraz bardziej kładzie też nacisk nie tyle na sam stan zdobytej wiedzy i doświadczenie, co na posiadanie odpowiednich kompetencji i umiejętności.

Obecna sytuacja gospodarcza wymogła na kobietach konieczność posiadania kompetencji umożliwiających dostosowanie się do ciągłych zmian, panujących zarówno w biznesie, jak i na rynku pracy. W dobie lockdownu, największej adaptacji do zmian bez wątpienia poddane zostały kobiety piastujące stanowiska zarządzające, kierownicze czy też menadżerskie. W związku z reorganizacją czasu pracy, jak i z przebudowywaniem modeli zarządzania w wielu firmach, umiejętności kobiet zarządzających przedsiębiorstwami z dnia na dzień zostały wystawione na próbę. Przed nimi w jednej chwili powstało niełatwe zadanie, takie jak konieczność zarządzania firmą i utrzymywania prawidłowych relacji z pracownikami oraz klientami przy użyciu komputera i telefonu komórkowego. To właśnie od liderek oczekuje się odporności psychicznej, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz budowania właściwych relacji z podwładnymi i przełożonymi.

 

Wraz z postępem techniki oraz wszechobecną cyfryzacją, kobiety bez wątpienia winny posiadać tzw. kompetencje cyfrowe. Pandemia spowodowała konieczność szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości, chociażby świadczenia pracy z domowego zacisza, w formie zdalnej. Posiadanie odpowiednich kompetencji technicznych tj. umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, odpowiednim programami komputerowymi czy też sprawne poruszanie się w sieci, ma w tej sytuacji ogromne znaczenie. Już teraz posiadanie kompetencji cyfrowych, co najmniej na podstawowym poziomie, jest nieuniknione. Posiadanie technicznych umiejętności będzie warunkiem wykonywania coraz większej liczby zawodów, zaś dla osób z zaawansowanymi kompetencjami cyfrowymi, pojawiać będą się nowe możliwości.

 

Wraz z ewolucją cyfrową powstała również konieczność zaistnienia kobiet przedsiębiorców w świecie wirtualnym, który to z roku na rok jest coraz to bliższy konsumentowi. Biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję oraz wyjście naprzeciw klientowi, coraz to więcej przedsiębiorców decyduje się na reklamę w social mediach. Posiadanie umiejętności opracowywania strategii i działań marketingowych, jak i kreowania wizerunku firmy są ogromnym atutem w dzisiejszym świecie. Kobieta umiejętnie wykorzystująca najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, tj. blogi, serwisy internetowe, jako narzędzie do promocji firmy, bez wątpienia ma możliwość dotarcia do większego grona potencjalnych klientów.

 

Młode matki w biznesie oczami Ustawodawcy – praca zdalna

 

Zawrotne tempo życia, chęć utrzymania swojej pozycji zawodowej i połączenia jej z obowiązkami życia codziennego, to dla kobiet wyzwanie na miarę naszych czasów. Coraz więcej kobiet próbując sprostać zadaniom związanym z rolą matki, żony oraz karierą zawodową, decyduje się na elastyczną formę zatrudnienia. Ustawodawca przewidział takie rozwiązanie i wychodząc kobietom naprzeciw wprowadza unormowania dotyczące pracy zdalnej.

 

Przypomnijmy, że obecnie praca zdalna ma charakter nadzwyczajny, wprowadzona została jako jedno z narzędzi umożliwiające walkę z pandemią wywołaną wirusem COVID-19. Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie zawierały unormowania świadczenia pracy w formie zdalnej. Można ją było jednak powierzać pracownikom na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r., w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Ustawodawca wprowadza na stałe do Kodeksu pracy przepisy regulujące zasady wykonywania pracy zdalnej. Przepisy, zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem obowiązują od 1 marca 2023 r.

 

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji ma na celu umożliwienie kobietom zachowania ciągłości pracy i utrzymania płynności finansowej. Dzięki pracy zdalnej kobiety, w szczególności młode mamy bądź wychowujące dzieci, nie utracą swojej atrakcyjności na rynku pracy. Praca zdalna ma bowiem być skutecznym rozwiązaniem w łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

 

Praca zdalna będzie wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo w miejscu uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika oraz w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca zdalna będzie mogła być również wykonywana na polecenie pracodawcy. Będzie to jednak dotyczyć tylko wyjątkowych przypadków, jak np. stan nadzwyczajny, zagrożenia epidemicznego lub epidemii czy działanie siły wyższej.

 

Co istotne dla kobiet, pracodawca zobowiązany będzie do uwzględnienia wniosku o świadczenie pracy w formie zdalnej w przypadku:

 

  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1079);
  • pracownice w ciąży;
  • pracownicy wychowującej dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
  • pracownicy sprawującej opiekę na innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zgodnie z najnowszymi uregulowaniami prawnymi, praca zdalna może być wykonywana również okazjonalnie, na indywidualny wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Nie będzie mieć do niej zastosowania większość wymogów przewidzianych dla pracy zdalnej zwykłej. Kontrola jej wykonywania będzie się odbywać na zasadach ustalonych z pracownikiem.

 

Nowelizacja Kodeksu Pracy jest świetnym rozwiązaniem dla kobiet, które w związku z wychowywaniem potomstwa obawiają się regresu zawodowego i utraty atrakcyjności na rynku biznesowym. Koncepcja Ustawodawcy bez wątpienia spotka się z pozytywnym odbiorem wśród pracownic.

 

Izabella Żyglicka

Radca Prawny pełni funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji 2018-2023

e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl

 

Magdalena Piasecka

Aplikant adwokacki Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

 

 

Artykuł ukazał się w grudniowym wydaniu kwartalnika „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze