Aktualnie nie ma regulacji prawnych, które nakładają obowiązki w zakresie wdrożenia i raportowania ESG bezpośrednio na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Dlaczego pomimo tego już teraz warto wdrażać narzędzia ESG w sektorze MŚP? Ten artykuł pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na to pytanie.

 

Unia Europejska i jej państwa członkowskie stoją przed bezprecedensowym wyzwaniem. Do 2050 r. Europa ma stać się neutralna klimatycznie. Żeby było to możliwe konieczne są zasadnicze zmiany, w tym m.in. dekarbonizacja, rozwój OZE i porzucenie emisyjnych środków transportu. Wprowadzane są regulacje unijne nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki, w tym obowiązek raportowania ESG, który w pierwszej kolejności obejmie największe firmy i spółki notowane na giełdzie, ale po[1]średnio będzie obejmował także mniejsze firmy działające w łańcuchach dostaw.

 

Finansowanie i rozwój biznesu

 

ESG odnosi się do trzech kluczowych obszarów mierzenia zrównoważoności i wpływu społecznego przedsiębiorstw: środowiska (Environmental), społeczności (Social) oraz zarządzania (Governance). Te kryteria są używane przez inwestorów do oceny odpowiedzialności i przyszłego ryzyka firm. Ta ocena ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na decyzje inwestorów, ale również na pozyskanie finansowania z instytucji rynku finansowego.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/852, w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, potocznie zwane Taksonomią, ustanawia kryteria służące ustaleniu czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. Taksonomia ma zastosowanie m.in. do uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe, czyli np. do banków. Banki udzielając finansowania na daną inwestycję są zobowiązane zbadać na ile ta inwestycja jest zrównoważona środowiskowo i od tej oceny uzależnić udzielenie finansowania lub warunki swojej oferty. W tym kontekście skutki tego rozporządzenia dotyczą wielu przedsiębiorstw, w tym firm z sektora MŚP. Unijny legislator ma na celu przekierowanie kapitału w kierunku inwestycji zrównoważonych, a zatem jeśli nasza firma nie zmieni kierunku rozwoju, może mieć ograniczone możliwości finansowania tego rozwoju.

 

Wymogi w łańcuchu dostaw

 

W myśl definicji legalnej, zawartej w art. 3 lit. g dyrektywy CSDD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), łańcuch wartości oznacza działalność związaną z produkcją towarów lub świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo, w tym opracowanie produktu lub usługi oraz użytkowanie i usuwanie produktu, a także powiązaną działalność w ramach stałych relacji biznesowych przedsiębiorstwa na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw. Coraz częściej w zakres łańcucha wartości wliczana jest także obsługa po-sprzedażowa oraz zwroty i serwis produktu. Analiza value chain pozwala znaleźć sposoby na redukcję kosztów, optymalizować nakłady, eliminować straty oraz zwiększyć rentowność.

 

Firmy objęte raportowaniem ESG będą weryfikować cały swój łańcuch dostaw, a co za tym idzie będą wymagać od swoich kontrahentów i dostawców szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu czy śladu węglowego. W ten sposób regulacje dotyczące obowiązku raportowania ESG obejmą pośrednio sektor MŚP, pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie. Wymogi w tym obszarze wprowadziły już największe podmioty na rynku, takie jak np. PKN Orlen.

 

„Zielone” zamówienia publiczne

 

Wprowadzenie i przestrzeganie czynników ESG będzie kluczowe także dla firm ubiegających się o realizację zamówień publicznych, zwłaszcza w budownictwie i transporcie. „Zielone” zamówienia publiczne mają zapewnić ochronę środowiska, korzystanie z technologii przyjaznych środowisku oraz przestrzeganie czynników społecznych, przy zapewnieniu prawidłowego wydatkowania środków publicznych. Brak wdrożenia wymaganych standardów, bądź ich nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bądź negatywną oceną złożonej przez niego oferty. Coraz więcej zamawiających wprowadza „zielone” i „zrównoważone” wymogi w warunkach zamówienia. W interesie firm z sektora MŚP jest zatem spełnienie tych wymogów, bo tylko to pozwoli im na dalsze uczestnictwo w zamówieniach publicznych.

 

 ESG w Twojej firmie

 

Na wdrożenie standardów ESG w firmie nie należy patrzeć jak na przykry obowiązek i koszt. Wręcz przeciwnie, to ogromna szansa na zwiększenie konkurencyjności, pozyskanie finansowania i kontrahentów oraz rozwój w biznesie. W ESG Compliance kompleksowo wdrażamy standardy zrównoważonego rozwoju i ESG w firmach z sektora MŚP, pomagamy identyfikować korzyści z tym związane, jak również ryzyka i zagrożenia w związku z brakiem dostosowania działalności firmy do tych standardów.

 

 

Katarzyna Hiller, Joanna Boroń

ESG Compliance

 

Zespół Ekspercki Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, złożony ze specjalistów KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy oraz Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy.

 

www.esg-compliance.pl

 

 

Artykuł ukazał się w grudniowym numerze „Business HUB”.

 

Wersja online najnowszego numeru do pobrania: TUTAJ.

Najnowsze