W obecnych czasach nie tylko rozwój działalności gospodarczej, ale również jej utrzymanie jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Podobnie jest w przypadku właścicieli gospodarstw rolnych. Nie zawsze własne zasoby finansowe przedsiębiorcy czy rolnika pozwalają sprostać takiemu wyzwaniu. Często więc przedsiębiorca lub rolnik bierze pod uwagę możliwość skorzystania z finansowania oferowanego przez banki, firmy faktoringowe lub leasingowe.

 

Zaciągnięcie kredytu w banku wiąże się jednak z dwiema podstawowymi kwestiami, tj. – koniecznością przedstawienia zabezpieczenia, które będzie akceptowalne przez ten bank, – obowiązkiem płacenia odsetek, które zwiększają koszt prowadzenia działalności.

 

Wychodząc naprzeciw powyższym kwestiom, biorąc pod uwagę obecną ofertę kredytową dostępną dla branży rolnej i przetwórczej, warto uwzględnić możliwość skorzystania z zabezpieczenia w postaci gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). Dzięki tej gwarancji nie tylko można uzyskać kredyt na korzystniejszych niż standardowe warunkach, ale także uzyskać dopłatę do odsetek kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej, za okres pierwszych 12 miesięcy.

 

Na podstawie ostatniego badania ankietowego efektów tego programu, które zostały opublikowane na stronie BGK zawierającej ekspertyzy i badania (kwiecień 2023 r.) wiemy, że 41 proc. ankietowanych przedsiębiorców i rolników twierdzi, że kredyty zabezpieczone gwarancją dla sektora rolnego z FGR, przyczyniły się do wzrostu ich obrotów. Jak pokazują wyniki tego badania, rośnie zadowolenie kredytobiorców ze wsparcia w formie gwarancji, która to dodatkowo umożliwia także skorzystanie z dopłaty do oprocentowania. Aż 93 proc. kredytobiorców poleciłoby ten rodzaj wsparcia swoim znajomym rolnikom i przetwórcom rolnym.

 

Czym jest ta gwarancja BGK?

 

Gwarancja ta jest zabezpieczeniem kredytu i może służyć zarówno rolnikom, jak również mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, działającym w branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub wprowadzania produktów rolnych i nierolnych do obrotu.

 

Głównym jej celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania. Zmniejsza ona skutki braku odpowiednich (z punktu widzenia banków kredytujących) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika. Dlatego środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją można przeznaczyć nie tylko na działalność bieżącą, ale także na finansowanie realizacji inwestycji związanych z modernizacją i rozwojem gospodarstw rolnych, jak i kosztów inwestycji w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych lub nierolnych.

 

Gwarancja może zabezpieczyć aż do 80 proc. kapitału kredytu, a jej wartość może wynieść do 5 mln zł dla rolników lub do 10 mln zł dla przedsiębiorców-przetwórców. Gwarancja jest udzielana w formule pomocy publicznej. Wszystkie formalności związane z jej udzieleniem są realizowane w banku kredytującym, który dokonuje też oceny zdolności kredytowej i podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania.

 

Przyznawana dopłata polega na pokryciu przez BGK części lub całości odsetek naliczanych przez bank kredytujący w okresie pierwszych 12 miesięcy. Od połowy 2022 roku jej wysokość została podwyższona i obecnie wynosi aż 5 proc. wartości kredytu.

 

Więcej informacji o gwarancjach BGK oraz listę banków kredytujących, w których dostępne są poszczególne gwarancje, można znaleźć na stronie www.bgk.pl.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

 

Artykuł ukazał się w grudniowym numerze „Business HUB”.

 

Wersja online najnowszego numeru do pobrania: TUTAJ.

Najnowsze