Większość mieszkańców województwa śląskiego z pewnością spotkała się z logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy okazji spaceru po parku, przejazdu autobusem czy na tabliczce na elewacji budynku poddanego termoizolacji. Czym zajmuje się ta instytucja i na jakie działania przeznacza  środki – przedstawię poprzez podsumowanie działalności za rok 2020.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako publiczna instytucja finansowa wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o działania realizowane zarówno z poziomu państwa jak i województwa. Obszar funkcjonowania dotyczy zakresu obejmującego działania statutowe w ramach listy przedsięwzięć priorytetowych oraz programy wspierające działania osób fizycznych zmierzające do ograniczenia niskiej emisji „Czyste Powietrze” oraz zapewniające ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji z wykorzystywaniem zgromadzonej wody opadowej i roztopowej „Moja Woda”. Programy dedykowane dla mieszkańców na terenie województwa śląskiego cieszą się szczególnym zainteresowaniem.

 

W ubiegłym roku, najwięcej w skali kraju wniosków do Programu „Czyste Powietrze” złożonych zostało w województwie śląskim, podpisano 14 961 umów na kwotę dotacji 201 255 744,31 zł. Ogłoszony w ubiegłym roku nabór do nowego Programu „Moja Woda” szybko znalazł swoich zwolenników i przyznana pula dofinansowania w krótkim okresie czasu została wyczerpana. Liczba złożonych wniosków wyniosła ponad 3 000 na wnioskowaną kwotę 14 000 000,00 zł.

 

Jednocześnie Fundusz aktywnie uczestniczy we wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. WFOŚiGW w Katowicach na mocy umowy zawartej z Ministrem Gospodarki pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”. W 2020 roku w ramach złożonych wniosków kwota certyfikowanych wydatków tzn. zatwierdzonych wniosków o płatność i wypłaconych środków wyniosła 91 158 937,62 zł.

 

 

W ramach działalności statutowej dofinansowywane są obszary:

 

– ochrony wód, adaptacji do zmian klimatu i gospodarki wodnej,

– gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,

– ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem,

– różnorodności biologicznej,

– edukacji ekologicznej,

– zapobieganiu poważnym awariom,

– zarządzaniu środowiskiem w regionie,

– profilaktyki zdrowotnej.

 

 

Przekazane wsparcie na realizację poszczególnych obszarów odbywa się poprzez wypłacane dotacje, pożyczki i umorzenia, które wyniosły w 2020 roku 391 229 000,00 zł.

 

W 2021 roku WFOŚiGW w Katowicach kontynuuje działalność w dotychczasowej formie.
W ramach działalności statutowej oraz Programu „Czyste Powietrze” nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, natomiast nowe nabory terminowe planowane są dla Programów:

– „Moja Woda”,

– Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

– „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznej dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców ,

– „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

 

Wioletta Jończyk, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Najnowsze