W poniedziałek 5 września od godziny 8:00 do 8 września do godz. 18:00  zostanie uruchomiona trzecia tura naborów do Akademii Transformacji Cyfrowej MMŚP. Projekt realizowany jest od stycznia 2022 r. do końca września 2023 r. w partnerstwie przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz HRP Group sp. z o.o.

 

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 300 mikro, małych i średnich firm poprzez podniesienie przez min. 90% z 600 ich pracowników objętych wsparciem, kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 pracowników z 300 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru całego kraju.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i może obejmować refundację kosztów:

  • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
  • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie cyfryzacji.

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Całkowita wartość projektu to 13 499 686,20 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków UE 11 203 936,20 zł.

 

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: 
cyfryzacja@hrp.com.pl

Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351-11-86, (32) 781-48-66
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl

 

 

INFORMACJE O NABORACH:

 

WRZESIEŃ 2022

Całkowita Alokacja: 4 699 887,50 zł

Nabory dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, wnoszących wkład własny w wynagrodzeniach.

 

Nabór 9

dla mikroprzedsiębiorstw niezatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 715 093,75 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 10

dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 715 093,75 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 11

dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 2 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja):

1 739 812,50 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 12

dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 05.09.2022 godz. 8:00 do dnia 08.09.2022 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja):

1 734 200,00 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

DOKUMENTY PROJEKTU, PYTANIA/ODPOWIEDZI

 

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Najnowsze