Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw to nowe regulacje prawne wprowadzone Tarczą Antykryzysową 4.0., która podobnie jak pozostałe postępowania restrukturyzacyjne może być prowadzona w stosunku do dłużnika (przedsiębiorcy), który jest zagrożony niewypłacalnością lub jest już niewypłacalny.

 

Celem postępowania pozostaje uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Pomimo tego, że przepisy wprowadziła specustawa Tarcza 4.0., to i tak z uproszczonej restrukturyzacji może skorzystać każdy dłużnik bez względu na przyczyny powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

 

Pozostałymi warunkami otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są:
  1. Zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który obejmuje funkcję nadzorcy układu.
  2. Przygotowanie przez dłużnika propozycji układowych, spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych (max 15%) i przekazanie ich nadzorcy układu.
  3. Dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o powyższym do dnia 30.06.2021 r..

 

Z kolei do najważniejszych skutków otwarcia postępowania należy zaliczyć:
  1. zawieszenie z mocy prawa toczących się postępowań egzekucyjnych
  2. zakaz wszczynania nowych powstępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
  3. zakaz dokonywania spłat wierzytelności objętych układem
  4. zakaz wypowiadania dłużnikowi umów najmu lub dzierżawy oraz innych wskazanych w przepisie
  5. ograniczenie dłużnika w podejmowaniu decyzji poprzez konieczność uzyskiwania zgody nadzorcy układu na czynności przekraczające zwykły zarząd.

 

W kwestii pozostałych szczegółów odsyłamy do prezentacji autorstwa r. pr. licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego Adriana Dzwonek z Kancelarii Radców Prawnych JGA z Katowic.

Znajdują się w niej również informacje dotyczące projektu nowelizacji, która na stałe ma wprowadzić do naszego porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w nieco zmienionej formie.

 

Prezentacja – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – kliknij, aby porać prezentację.
Najnowsze