Od 7 do 11 lutego przedsiębiorcy i pracodawcy mogą składać wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej w sprawie dofinasowania kształcenia pracowników .

 

 

Priorytety wydatkowania środków KFS:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.


Limit środków KFS do rozdysponowania: 751,6 tys. zł.

 

Dane kontaktowe: 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12,
pokój 21 (I piętro)
telefon: 32 262 37 39, 32 262 29 39 wew. 206, 211; 786 863 312
e-mail: kada@praca.gov.pl

 

Szczegółowe informacje:  ZOBACZ TUTAJ.

Najnowsze