Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Zasady etyki arbitra i mediatora

Art. 1


PRAWOŚĆ

 

1. Obowiązkiem arbitra i mediatora jest przestrzeganie powszechnie przyjętych norm moralnych, a także godne wykonywanie powierzonych funkcji.

 

2. Arbiter i mediator obowiązani są wykonywać swoje funkcje osobiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością, uczciwie i według najlepszej woli i wiedzy.

 

Art. 2

 

BEZSTRONNOŚĆ

 

1. Arbiter i mediator obowiązani są wykonywać swoje funkcje w sposób bezstronny.

 

2. Arbiter i mediator nie powinni uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze stroną biorącą udział w postępowaniu lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku, który mógłby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy świadczył jakiekolwiek usługi na rzecz strony postępowania osobiście lub jako współpracownik lub konsultant.3. Arbiter i mediator powinni wyłączyć się ze sprawy, jeżeli wniosek o wyłączenie złożą lub poprą wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu.

 

Art. 3

 

NIEZAWISŁOŚĆ

 

1. Arbiter i mediator, orzekając na podstawie prawa i swojego wewnętrznego przekonania, nie mogą dopuszczać do sytuacji ulegania co do sposobu rozstrzygania sprawy, czy uzależnienia od stron postępowania

 

Art. 4

 

UCZCIWOŚĆ

 

1. Arbitra i mediatora obowiązuje zakaz reklamowania się, zwłaszcza wykorzystywania pełnionej funkcji do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2. Naruszeniem zakazu reklamowania się jest jakikolwiek komunikat wyrażony w formie słownej, graficznej bądź audiowizualnej mający skłaniać do skorzystania z usług arbitra bądź mediatora.

 

3. Niedopuszczalne są komunikaty zawierające element zachęty, nakłaniania, chlubienia się, obietnicy, gwarantowania skuteczności, porównywania, bądź inne elementy wartościujące.

 

Art. 5

 

POUFNOŚĆ

 

1. Arbiter i mediator nie powinni ujawniać tego, co zgodnie z przepisami prawa stanowi tajemnicę, a o czym dowiedzieli się w związku z wykonywanymi funkcjami, w szczególności niedopuszczalne jest ujawnienie treści orzeczenia lub zawartej ugody przed ich doręczeniem stronom.

 

2. Arbiter i mediator nie mogą korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.

 

Art. 6

 

WOLNOŚĆ SŁOWA

 

1. Arbiter i mediator podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolności słowa i pisma w granicach prawa i usprawiedliwionych potrzeb.

 

Art. 7

 

GODNOŚĆ

 

1. Arbiter i mediator obowiązani są unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów i mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.

 

2. Arbiter i mediator nie mogą publicznie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów i mediatorów w prowadzonych postępowaniach.

 

3. Arbiter i mediator powinni zwracać uwagę na to, aby ich zachowanie nie naruszało godności osób biorących udział w postępowaniu.

 

4. W razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu arbiter bądź mediator winien wykazać się opanowaniem i taktem.

 

Art. 8

 

RZETELNOŚĆ

 

1. Arbiter i mediator nie mogą bez ważnych przyczyn uchylać się od rozstrzygania spraw i wypełniania powierzonych czynności.

 

2. Arbiter i mediator powinni prowadzić postępowanie starannie i sprawnie, rzetelnie oceniać stan sprawy oraz doprowadzić do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy RIG w Katowicach.

 

3. Arbitra i mediatora obowiązuje zasada rzetelnego przedstawiania rozliczenia finansowego wydatków poniesionych w związku z rozstrzyganiem sprawy oraz poddanie się obowiązującym w Sądzie Arbitrażowym regułom.

 

Art. 9

 

SUMIENNOŚĆ

 

1. Arbiter i mediator powinni systematycznie rozwijać swoje kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do należytego wykonywania swoich funkcji.

 

Art. 10

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Naruszanie Zasad etyki arbitra i mediatora Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach stanowi uchybienie, które może być traktowane jako rażące naruszenie obowiązków arbitra bądź mediatora, co stanowi podstawę wykreślenia ich z "Listy Arbitrów" bądź "Listy mediatorów".

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc