Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Postępowanie krok po kroku

 

1. Klauzula arbitrażowa:

Zawarcie klauzuli arbitrażowej w umowie stron w brzmieniu: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu."

 

2. Pozew

Wszczęcie postępowania arbitrażowego przez wniesienie pozwu, który powinien zawierać:

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
b) wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu, a w braku odmiennej umowy stron - wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego,
c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
d) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
e) potwierdzenie przelewu opłaty arbitrażowej i rejestracyjnej
(http://rig.katowice.pl/pl/sad-arbitrazowy/arbitraz/arbitraz-oplaty).

● Pozew powinien wskazywać arbitra powołanego przez stronę lub powinien zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu. Pozew może również zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego.
(Lista Arbitrów- http://rig.katowice.pl/pl/sad-arbitrazowy/arbitraz/arbitraz-lista-arbitrow)

● Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania, a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na ten język.

● Pozew wnoszony jest wraz z niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra.

 

3. Postępowanie przed Sądem

I. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową w terminie nie dłuższym niż 7 dni do:

-  razie wystąpienia braków pozwu do ich uzupełnienia
-  dokonania opłat w razie ich braku
-  wyznaczenie arbitra Jeżeli arbiter nie został wyznaczony w pozwie lub w zapisie na sąd


● W razie niepowołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

II. Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z informacją o stronie internetowej, na której znajduje się regulamin sądu i lista rekomendowanych arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie14 dni:

a. wniosła odpowiedź na pozew,
b. wyznaczyła arbitra.

● Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.
●  W razie niepowołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

III. Sekretarz Sądu wzywa powołanych arbitrów do wskazania arbitra przewodniczącego oraz wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy w terminie 7 dni.

● W razie niepowołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

IV. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy.

● Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.

● Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby - nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokolant.

● Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu Orzekającego z uwzględnieniem wniosków stron, które zamierzają uczestniczyć w rozprawie osobiście. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już na pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.

● Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.

● Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

 

V. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest ostateczny i wiążący dla stron. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 30 dni od zamknięcia rozprawy.

● W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu, Prezydium Sądu oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia.

 

 

 

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc