Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Opłaty za czynności Sądu Arbitrażowego obowiązujące od 2 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej

w Katowicach obowiązujący od dnia 2 stycznia 2012 r.

 

Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego

 

§ 1

 

1. Za postępowanie przed Sądem pobiera się opłatę arbitrażową oraz stałą opłatę rejestracyjną w wysokości 100 złotych, która nie podlega zwrotowi.


2. Opłatę pobiera się od strony powodowej. Połowę opłaty pobiera się od strony wnoszącej o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącej się sprawie i wezwanie jej do wzięcia udziału w sprawie.


3. W przypadku pozwania dwu lub więcej podmiotów /współuczestnictwo po stronie pozwanej/, opłatę arbitrażową podwyższa się o 25 % od każdego dopozwanego.


4. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

 

§ 2

 

1. Opłata arbitrażowa wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

 

PRÓG I - do 6.000,00 zł – 450 zł


PRÓG II - od 6.000,01 zł do 30.000,00zł – 6% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 450 zł,


PRÓG III - od 30.000,01 zł do 90.000,00 zł – 1 900,00 + 4 % nadwyżki ponad 30.000,00 zł,


PRÓG IV - od 90.000,01 zł do 150.000,00 zł – 3.400,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 90.000,00 zł,


PRÓG V - od 150.000,01 zł do 500.000,00 zł – 5.200,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 150.000,00 zł,


PRÓG VI - od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł ─ 16.000,00 zł + 2% nadwyżki ponad 500.000,00 zł,


PRÓG VII - od 1.000.000,01 zł do 4.500.000,00 zł– 25.000,00 zł+2% nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł.

 

2. Opłata przy wartości przedmiotu sporu powyżej 4.500.000,00 zł jest stała i wynosi 95.000 zł.


 

3. Jeżeli w sytuacji określonej w § 19 Regulaminu Sądu, sprawę – na zgodny wniosek stron - rozpoznaje więcej niż jeden arbiter, w sprawach określonych w § 19 ust. 2 Regulaminu lub więcej niż trzech arbitrów w pozostałych sprawach, pobiera się opłatę arbitrażową powiększoną o wartość honorariów dodatkowych arbitrów. Honoraria arbitrów dodatkowych są tożsame z honorariami arbitrów, które wynikają z Regulaminu. Zaliczka na poczet honorariów arbitrów dodatkowych ponoszona jest przez stronę powodową.


 

4. W przypadku skierowania do Sądu Arbitrażowego pozwu z wnioskiem o zwrócenie się do pozwanego o uzyskanie zgody na zapis na Sąd Arbitrażowy, pobiera się opłatę kancelaryjną  w kwocie 50,00 zł.

 

§ 3

 

Sąd zwraca stronie cześć opłaty arbitrażowej w następujących proporcjach:

 

1. 60 % opłaty arbitrażowej od pozwu cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu innym stronom;


 

2. 40 % opłaty arbitrażowej od pozwu jeżeli:

  • cofnięcie pozwu nastąpiło nie później niż po otwarciu pierwszej rozprawy, bądź
  • cofnięcie pozwu nastąpiło po uznaniu powództwa, bądź
  • na pierwszej rozprawie zawarto ugodę sądową, bądź
  • sprawa została rozpoznana przez jednego arbitra na wspólny wniosek stron.

 

§ 4

 

Opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 50% opłaty arbitrażowej, o której mowa w § 2 pkt. 1 i jest ponoszona przez obie strony po połowie, z wyjątkiem sporów, w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 30.000 zł - opłata ta wynosi 60% opłaty arbitrażowej.

 

§ 5

 

1. Opłata od wniosku o wydanie poświadczonych odpisów protokołów i orzeczeń z akt sprawy wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydawanego dokumentu.


 

2. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentów, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złoty za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

 

§ 6

 

1. Niezależnie od opłat pobiera się zaliczki na takie wydatki jak:

  • koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla arbitrów,
  • wynagrodzenie biegłych i tłumaczy,
  • koszty przewozu, przechowania rzeczy itp.
  • koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla mediatora.


2. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Skład orzekający decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 7

 

1. Opłaty i zaliczki na wydatki wpłaca się na konto bankowe Sądu Arbitrażowego podane przez Sekretarza Sądu.


 

2. Sąd Arbitrażowy nie rozpozna wniosku o dokonanie czynności, jeżeli stosowna opłata, względnie zaliczka na wydatki nie zostanie uiszczona w określonym terminie.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej  w Katowicach obowiązujący od dnia 4 stycznia 2011 r.

 

Honoraria arbitrów i mediatorów

 

1. Na honoraria arbitrów przeznacza się połowę opłaty arbitrażowej, z czego 40% dla przewodniczącego zespołu orzekającego i po 30 % dla arbitrów. W sporach, których wartość przedmiotu sporu przekracza 500.000 zł na honoraria przeznaczone zostaje 40% opłaty arbitrażowej a przy sporach, których wartość przedmiotu sporu przekracza 2.000.000 na honoraria przeznaczone zostaje 30%.

 

2. Jeżeli sprawę rozpoznał jeden arbiter przysługuje mu honorarium w wysokości 50% należnej opłaty arbitrażowej, z zastrzeżeniem, iż w sporach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 500.000 zł jego honorarium wynosi 40% opłaty arbitrażowej a przy sporach, których wartość przedmiotu sporu przekracza 2.000.000 na honoraria przeznaczone zostaje 30%.

 

3. Honoraria winny być wypłacone nie później niż 30 dni licząc od dnia, w którym został wydany wyrok bądź postanowienie o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania.


 

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc