Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a dostawcą usług telekomunikacyjnych

Pytanie do Rzecznika Praw Przedsiębiorców:

Liczę na pomoc, gdyż jestem pracownikiem małej trzyosobowej firmy, nie będącej w stanie przeznaczyć dodatkowych środków i czasu na rozwiązanie tej sytuacji.

Mianowicie jeden z dostawców usług telekomunikacyjnych wykorzystuje brak czasu mikroprzedsiębiorców, zapisując w umowie klauzulę informującą, iż wyżej wymienioną umowę trzeba wypowiedzieć co najmniej 30 dni przed jej końcem. W innym wypadku przedłuża się ona na kolejne 12 miesięcy, a w razie jej wypowiedzenia kary wynoszą ponad 3 tys. zł (kiedy koszt tej usługi przez cały rok nie wyniósłby nawet 1/3 z tego).

Ponadto, korzystając z infolinii dostawcy usług, nagminnie wprowadzani jesteśmy w błąd, że umowa przechodzi na czas i w związku z tym pomimo fatalnej jakości usług operatora, nie możemy przejść do konkurencji, gdy w rzeczywistości tak nie jest.

W przypadku chęci rezygnacji wypowiedzenia umowy z operatorem na jedną z usług (po dowiedzeniu się o karze za nią), przysyła on dokumenty na rezygnację z wypowiedzenia wszystkich (i w związku z tym ucieka termin wypowiedzenia tej właściwej, a usługa automatycznie się przedłuża).

Wyżej wymieniony dostawca usług nie informuje o tym, że umowa się przedłuża lub może się przedłużyć, lecz za każdym razem, że zapłacimy karę w przypadku przejścia do konkurencji. Ponadto uzyskanie wiarygodnych informacji na infolinii graniczy z cudem.

Proszę o interwencję w tej sprawie oraz o informację, gdzie w związku z nią mogę się zwrócić, skoro Państwo nie pomagacie przedsiębiorcom (gdyż od około roku stanowczo marzymy dniami
i nocami, aby nie korzystać już z usług wspomnianego operatora).

 


Odpowiedź Rzecznika Praw Przedsiębiorców:

Odnosząc się do przesłanych dokumentów informuję, iż zgodnie z art. 77 k.c.
w przypadku w którym umowa została zawarta w formie pisemnej, jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. Powyższe oznacza, że zgłaszane oświadczenia o zamiarze wypowiedzenia umowy podczas kontaktu telefonicznego z infolinią operatora mogły nie zostać uznane za wiążące.

Dodatkowo wskazać należy, że z przedłożonej w dniu 2 września 2014 r. opinii prawnej wynika, iż zawarta umowa z dostawcą usług, mogła zawierać postanowienie zgodnie z którym nie wypowiedzenie umowy w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy może być traktowane jak jej przedłużenie - reguluje to m.in. art. 353 1 k.c. dotyczący zasady swobody w zawieraniu umów.

Dodatkowo zwracam uwagę na fakt, iż Rzecznik Praw Przedsiębiorców reprezentuje interesy przedsiębiorców nie udzielając indywidualnych porad prawnych. W związku natomiast
z okolicznością, iż do Regionalnej Izby Gospodarczej nie wpłynęła podobna sprawa, na chwilę obecną Rzecznik nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania przed Prezesem Komunikacji Elektronicznej w zakresie ewentualnego naruszenia przez operatora obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych, o których mowa w art. 209 i n. ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie Rzecznik, informuję, iż w przypadku w którym do biura Rzecznika wpłyną podobne sprawy, Rzecznik rozważy wystąpienie do Prezesa Komunikacji Elektronicznej o podjęcie odpowiednich czynności skierowanych przeciwko wspomnianemu operatorowi sieci komórkowej.

W takim przypadku Multiprojekt studio s.c. powinna zostać poinformowana przez biuro Rzecznika o podjętych działaniach.

 

     

Zagadnienie prawne

Jeden z przedsiębiorców zwrócił się do Rzecznika Praw Przedsiębiorców o wydanie opinii prawnej
w przedmiocie możliwości wypowiedzenia umowy zawartej z operatorem sieci telekomunikacyjnej przed terminem wypowiedzenia przewidzianym w umowie oraz związanymi z tym konsekwencjami finansowymi. Dodatkowo przedsiębiorca zwrócił uwagę Rzecznika na błędne informowanie przez operatora sieci o przysługujących przedsiębiorcom uprawnieniach
i obowiązkach.

Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.)
  2. 2.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: ustawa)
  3. 3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 810)
    (dalej: rozporządzenie)

II.        Analiza prawna

Uprawnienia przedsiębiorców do przedterminowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Artykuł 56 ust. 3. ustawy stanowi natomiast, iż świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności: 9)   tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania. Ponadto art. 57 ust. 5. ustawy przewiduje, że warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne. W przypadku zawarcia natomiast (art. 57 ust. 6. ustawy) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci
 telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej
o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Powyższe oznacza, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy abonenta (przedsiębiorcy), dostawca usług może żądać jedynie zwrotu przyznanej ulgi abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Dostawca usług nie może żądać w tym przypadku zapłaty kary umownej w wyższej wysokości.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców wskazuje dodatkowo na możliwość zmiany operatora
w dowolnym czasie, o czym stanowi art. 71 i nast. ww. ustawy. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy (art. 71 a ustawy)
. Szczegółowe uregulowania dotyczące czynności związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru jest uregulowane w rozporządzeniu.

Dodatkowo Rzecznik wskazuje na możliwość rozwiązania umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku dokonania zmiany
w cenniku lub w zasadach świadczenia usług przez operatora. W takim przypadku dostawcy/operatorowi nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi o której mowa powyżej, o czym abonent powinien zostać poinformowany (art. 60 a i n. przedmiotowej ustawy).

Reasumując, Rzecznik Praw Przedsiębiorców wskazuje, iż zgodnie z zasadą swobody umów
(art. 363 1 k.c.) operator usług telekomunikacyjnych, zawierając umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przedsiębiorcą, może zastrzec 30 dniowy termin przed rozwiązaniem umowy na złożenie przez abonenta wypowiedzenia pod rygorem przedłużenia umowy.
W przypadku braku złożenia wypowiedzenia przez przedsiębiorcę w przepisanym terminie umowa może ulec przedłużeniu z tym zastrzeżeniem, że konsekwencje finansowe jej przedterminowego rozwiązania ograniczone są przez przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne. Dodatkowo wskazać należy na możliwość wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorcę w każdym czasie. W takim przypadku dostawca usług telekomunikacyjnych ma prawo do zwrotu przyznanych przedsiębiorcy ulg ale tylko na zasadach wskazanych w ustawie opisanych powyżej.

Błędne informowanie przedsiębiorców o przysługujących uprawnieniach

Odnosząc się do zagadnienia błędnego informowania przedsiębiorców przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, Rzecznik informuję, iż zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy „kto: narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych lub uniemożliwia korzystanie
z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 i art. 71 podlega karze pieniężnej”.

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy, karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego
w poprzednim roku kalendarzowym.

Dodatkowo Rzecznik wskazuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 3.ustawy  Prezes UKE może nałożyć karę,
o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 15-17, na dostawcę oraz na operatora, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1)   nie zapewniają określonych w ust. 1 możliwości realizacji uprawnień abonenta;

2)   nie realizują uprawnień abonentów, gdy istnieją możliwości ich realizacji;

3)   realizują uprawnienia abonentów niezgodnie z przepisami ustawy lub rozporządzenia, o którym mowa w art. 73.

 

W takim przypadku naruszenie przez operatora obowiązków informacyjnych powinno zostać udowodnione przez przedsiębiorcę.

 

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc