Kluczowe elementy i procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przedstawia firma RB Restrukturyzacje S.A.

Przewidziane w tzw. „Tarczy 4.0” postępowanie restrukturyzacyjne może okazać się skutecznym narzędziem pozwalającym na osiągnięcie szybkiego efektu wstrzymania nakręcającej się spirali zadłużenia i uzyskanie niezbędnego czasu na podjęcie działań restrukturyzacyjnych umożliwiających przetrwanie trudnej sytuacji rynkowej.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być oparte o obowiązującą procedurę postępowania o zatwierdzenie układu, jednak dzięki wprowadzeniu istotnych modyfikacji, nowa procedura ma szansę zyskać znacznie większą popularność niż sporadycznie stosowanie postępowanie o zatwierdzenie układu.

 

Kluczowe elementy projektowanego rozwiązania:

  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie jednostronnego oświadczenia dłużnika – momentem wszczęcia będzie dzień dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  • do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będzie wymagana decyzja sądu;
  • z dniem dokonania obwieszczenia postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulega zawieszeniu, zawieszenie egzekucji obejmuje również wierzytelności zabezpieczone przez przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • wyłączona zostaje odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za zobowiązania handlowe i publicznoprawne na analogicznych zasadach, jak w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • zbieranie głosów dotyczących propozycji układowych od wierzycieli odbywać się będzie tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, jednak nadzorca układu będzie miał możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli, które będzie się mogło odbyć z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (np. Skype, Zoom itd.);
  • w ciągu 4 miesięcy od otwarcia postępowania dłużnik powinien złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – w przeciwnym przypadku postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa;
  • w przypadku, kiedy w uproszczonym postępowaniu nie dojdzie do zatwierdzenia układu, przedsiębiorca nadal może skorzystać z innych możliwości dostępnych w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.

 

Po głosowaniu nad przyjęciem ustawy po poprawkach z rekomendacjami Komisji Finansów Publicznych, jakie odbyło się w czwartek 4 czerwca 2020 r., projekt ustawy został przekazany do Senatu, Senat ma się zająć projektem w połowie czerwca – jest zatem wysoce prawdopodobne, że nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w czerwcu. O ile nie zostaną wprowadzone istotne modyfikacje, to nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie najszybszym dostępnym sposobem na skorzystanie z możliwości restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością. Z praktycznego punktu widzenia przedsiębiorca zainteresowany możliwością skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego powinien zwrócić się do podmiotu zajmującego się doradztwem restrukturyzacyjnym. Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym zajmie się on przygotowaniem koniecznych dokumentów, kontaktem z wierzycielami i sądem oraz ustali z przedsiębiorcą strategię prowadzenia restrukturyzacji.

 

Jak podkreśla Leszek Dutkiewicz, reprezentujący firmę:

Nowa procedura daje realne szanse na szybkie skorzystanie z możliwości restrukturyzacji, warto jednak pamiętać, że ostateczne możliwości zależą od tego w jakiej sytuacji znajduje się przedsiębiorstwo, rodzajów wierzytelności, postawy wierzycieli, realnych szans na dalsze prowadzenie działalności i wielu innych czynników. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa i opracowanie dobrego planu działania może być dość skomplikowane i czasochłonne. Dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili, tylko w przypadku narastających zaległości w spłacie wierzytelności jak najszybciej zwrócić się o pomoc i poszukać sposobów zatrzymania pogłębiającego się kryzysu. Czekamy na ostateczną treść przepisów, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco, osoby zainteresowane możliwością restrukturyzacji zapraszamy do kontaktu!

 

RB Restrukturyzacje S.A.

ul. Lompy 14, 40-040 Katowice

tel. 32 731 34 20 lub 793 001 979

e-mail: katowice@russellbedford.pl

www.rbrestrukturyzacje.pl

 

RB Restrukturyzacje (Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Sp. k.) należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

 

Najnowsze