Dzięki programowi tanich pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), realizowanemu w całej Polsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), udało się stworzyć 1400 miejsc pracy! Razem z nimi zapewnić mieszkańcom wielu miejsc w kraju niedostępne wcześniej usługi.

 

 

 1. Kto może otrzymać pożyczkę w ramach programu wsparcia PES?

 

O pożyczkę mogą starać się podmioty ekonomii społecznej będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem:

 • spółdzielnie socjalne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
 • kościelne osoby prawne;
 • spółki non-profit;
 • podmioty reintegracyjne: Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).

 

 1. Czy jest tylko jeden rodzaj pożyczki?

 

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje podmiotom ekonomii społecznej dwa rodzaje pożyczek:

 

Pożyczka na start

 

Pożyczka dotyczy PES, które działają na rynku krótko, do 12 miesięcy.

 • Kwota pożyczki – do 100 tys. zł.
 • Można zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki. Ich łączna wartość nie może być większa niż 200 tys. zł, w tym jedna z nich musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.
 • Maksymalny okres pożyczki – 5 lat.
 • Karencja w spłacie może trwać do 6 miesięcy.
 • Wymagane zabezpieczenia to np. weksel in blanco z deklaracją wekslową.

 

Pożyczka na rozwój

 

Pożyczka dotyczy PES, które działają na rynku dłużej niż 12 miesięcy.

 • Maksymalna kwota pożyczki – do 500 tys. zł.
 • Można zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę,
 • pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln zł.
 • Maksymalny okres pożyczki – 7 lat, karencja w spłacie do 6 miesięcy.
 • Wymagane zabezpieczenia to np. weksel in blanco z deklaracją wekslową.

 

 

          Pożyczka płynnościowa dla PES, które:

 

 • istnieją co najmniej 12 m-cy i posiadają co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i mogą wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

 

Parametry pożyczki:

 

 • maksymalna wartość pożyczki
 • do 100 tys. zł dla pożyczek udzielanych w ramach umów operacyjnych zawartych w wyniku postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2020 r.;
 • do 50 tys. zł dla pożyczek udzielanych w ramach postępowań przetargowych uruchomionych po wejściu w życie Strategii Inwestycyjnej z 30 czerwca 2022 r.;
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę;
 • okres spłaty – do 3 lat, karencja w spłacie – do 6 m-cy.

 

Pożyczka amisyjna dla PES (Szczególny rodzaj pożyczki płynnościowej), które:

 

 • istnieją co najmniej 12 m-cy,
 • spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

 

 

 Parametry pożyczki:

 

 • maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
 • okres spłaty – do 5 lat, karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki.

 

 1. Gdzie trzeba się zgłosić, by otrzymać pożyczkę?

 

Pożyczki realizowane są przy wykorzystaniu pośredników finansowych, działających na terenie całego kraju. Obecnie są to:

 

Pożyczka na start i pożyczka na rozwój:

 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 

Pożyczka płynnościowa dla PES i Pożyczka misyjna:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o pożyczkę u pośrednika finansowego. Wszyscy ww. udzielają pożyczek na terenie całego kraju.

 

 1. Jakie są koszty pożyczki dla PES?

 

 Pożyczka na start

 

Oprocentowanie na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca pracy w ramach pożyczki.

 

Pożyczka na rozwój

 

Oprocentowanie pożyczki na rozwój uzależnione jest od kwoty pożyczki.

 

 • dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy oraz dla pożyczek powyżej 100 tys. zł
 • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie jednego miejsca pracy.

 

Pożyczka płynnościowa dla PES

 

Oprocentowanie – połowa stopy redyskonta weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta z dnia podpisania umowy pożyczki), z zastrzeżeniem, iż oprocentowanie pożyczki nie może wynosić mniej niż 0,00 proc.

 

Pożyczka misyjna

 

Oprocentowanie 0,00 proc.

WAŻNE!

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie ma opłat i prowizji!

 

 

 1. Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

 

Pożyczka na start i pożyczka na rozwój

 

Generalnie pożyczkobiorca może przeznaczyć pożyczone fundusze na rozpoczęcie działalności lub na jej rozwój, np. poprzez dodanie nowego jej skrzydła lub rozwój już istniejącego obszaru.

 

W szczególności fundusze z pożyczki można przeznaczyć na:

 

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego: zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa, tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.;
 • poprawę płynności finansowej PES;
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa przez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

 

WAŻNE!

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie przedsięwzięć już zrealizowanych. Wsparcie nie może być także przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca lub miejsc pracy.

 

Pożyczka płynnościowa dla PES

 

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej, a w szczególności:

 

 • finansowanie wynagrodzeń pracowników;
 • (w tym także składowe należne ZUS, US);
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
 • zatowarowanie, półprodukty itp;
 • pokrycie kosztów administracyjnych;
 • zakup drobnego wyposażenia.

 

Pożyczka misyjna

 

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków bieżących związanych z pomocą osobom, które uciekły z Ukrainy. Może być także przeznaczona na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

 

Autor:

Róża Matuszewska

 

współpracuje z „Integracją” i portalem Niepelnosprawni.pl, zainteresowana zmianami społecznymi w Polsce i na świecie;

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i  poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w  każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i  głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z  biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

 

Artykuł ukazał się w grudniowym wydaniu magazynu „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze