Zerowe oprocentowanie, sześciomiesięczna karencja, brak dodatkowych kosztów prowizji oraz wkładu własnego – to tylko niektóre z zalet pożyczek płynnościowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które z powodu pandemii Covid-19 mają problemy z zachowaniem płynności finansowej. Zostały one uruchomione przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej z Programu Inteligentny Rozwój.

 

Wtorkowe webinarium zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PARP w ramach cyklu “Tarcza antykryzysowa dla biznesu” poświęcone było pożyczkom płynnościowym, które Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz BGK oferują firmom dotkniętym „koronakryzysem”.

 

Pożyczka płynnościowa z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) jest przeznaczona dla firm zatrudniających do 250 pracowników, bez względu na branżę, w jakiej działają. To instrument wsparcia, który ma umożliwić przedsiębiorstwom zachowanie płynności finansowej i pokryć wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy.

 

Wsparcie finansowe w tej formie może zostać przeznaczone na:

  • wynagrodzenia pracowników (także składowe należne ZUS i US),
  • koszty pracownicze podwykonawców wykonujących pracę na terenie firmy,
  • pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych oraz zobowiązań handlowych i zaległych faktur,
  • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
  • zakupu towarów, zobowiązań i wydatków nieopłaconych na dzień 1 lutego 2020 r.,
  • koszty inwestycji (na ten cel nie można przeznaczyć więcej niż 20 proc. wartości pożyczki).

 

– Pożyczka płynnościowa nie jest instrumentem o charakterze rynkowym. Jest to pomoc publiczna przyznawana na podstawie nowego pakietu przygotowanego w związku z koronawirusem – podkreślił Daniel Szczechowski, naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów DIR w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Wysokość pożyczki jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Maksymalnie może ona wynieść 25 proc. obrotu za 2019 r. albo dwukrotność kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2019 r. Jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

 

Klienci spłacają tylko kapitał, odsetki są finansowane z dotacji, która jest udzielana automatycznie – bez wniosku przedsiębiorcy. Okres spłaty to 6 lat z sześciomiesięczną karencją w spłacie pierwszej raty. Wydatki kwalifikowalne liczone są od 1 lutego 2020 r., a pożyczkę należy rozliczyć w ciągu 180 dni od daty jej wypłaty.

 

– Pożyczka jest bezpłatna, nieoprocentowana dla przedsiębiorcy, nie zawiera dodatkowych kosztów czy prowizji i nie ma wymogu wkładu własnego – wyjaśnił Przemysław Derwich, dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych w BGK.

 

Pomoc w formie pożyczki płynnościowej, której ramy zostały opracowane przez Komisję Europejską, nie koliduje z innymi formami pomocy publicznej. Można korzystać z niej równolegle ze wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Ważne, aby przedsiębiorca jasno przedstawił, dlaczego potrzebuje wsparcia. Spoczywa na nim udowodnienie, że epidemia Covid-19 wpłynęła na pogorszenie bieżącej działalności i zagraża funkcjonowaniu firmy.

 

– Warunki wejścia nie są tak sztywne. Pożyczka musi być zabezpieczona, ale do 100 tys. zł wystarczy zabezpieczenie wekslem in blanco. Dla wyższych kwot pożyczki pośrednicy finansowi mogą zażądać innych zabezpieczeń – dodał Przemysław Derwich.

 

Weryfikacja wniosku należy do instytucji finansującej. BGK udziela wsparcia poprzez sieć pośredników finansowych, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej banku (ZOBACZ TUTAJ.)

Formalności można przeprowadzić online lub w biurze pośrednika.

 

Ze względu na ogromne zainteresowanie tą formą pomocy instytucje finansujące dostaną więcej środków, zostanie też ogłoszony nowy konkurs na pośredników, dla których BGK i MFiPR przeznaczą kolejną transzę finansowania. Nad podobnym instrumentem pracują również urzędy marszałkowskie, które będą finansować pożyczki z Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Uruchomione w kwietniu pożyczki płynnościowe na tak korzystnych warunkach spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Z tego powodu aktualnie pożyczki są niedostępne. Zdaniem Daniela Szczechowskiego przeznaczona wstępnie na program pożyczek płynnościowych kwota 400 mln zł okazała się „znacząco niewystarczająca”.

 

– Podwyższyliśmy jego wartość o kolejne 150 mln zł, ale to nie koniec. Planujemy przeznaczyć jeszcze 500 mln zł, cała wartość programu przekroczy 1 mld zł – powiedział Daniel Szczechowski.

 

Nowa pula zostanie uruchomiona na początku lipca, część środków zasili już działające instytucje finansowe. Mogą one udzielić finansowania firmom, które dotychczas złożyły wnioski, a także uruchomić nowe nabory.

 

Chcąc uzyskać pożyczkę należy zwrócić się do instytucji finansującej współpracującej z BGK. Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są na stronach internetowych pośredników.

 

Kolejne webinaria z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” odbędą się we wtorek, 9 czerwca i będą dotyczyły nowych działań dla średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszowej Tarczy Antykryzysowej oraz zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym.

 

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram webinariów:

www.parp.gov.pl/tarcza

 

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są m.in.: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Najnowsze