Przedsiębiorco, potrzebujesz zachować płynność w swojej firmie, skorzystaj z instrumentów zwrotnych, które możesz otrzymać z Funduszy unijnych dostępnych w województwie śląskim! Pożyczki obrotowe na dowolny cel do kwoty 50 000, w przypadku dobrej kondycji firmy oraz jej zdolności, wymagają jedynie zabezpieczenia w postaci weksla oraz poręczenia.

 

Pożyczki obrotowe – de minimis

Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego.

 

Oprocentowanie
Zmienne od 0,39% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę, przy zastosowaniu 80% korzyści finansowej dla przedsiębiorcy.

 

Kwota pożyczki
Od 200.000 zł do 1.000.000 zł

 

Przeznaczenie
Na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego z rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa (np. nowe produkty czy usługi), lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa (np. ugruntowanie pozycji rynkowej, wykorzystanie mocy produkcyjnych), lub z realizacji nowych projektów (np. nowe inwestycje, zwiększenie zdolności produkcyjnych) lub z przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki (np. ekspansja terytorialna produktów czy usług) lub na nowe rozwiązania (np. nowe rozwiązania techniczne czy organizacyjne).

 

Struktura finansowania
Finansowanie wydatków pożyczką na wsparcie nie wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego.

 

Okres finansowania
Do 4 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

 

Sposób spłaty
W ratach miesięcznych. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

 

Pożyczki obrotowe – rynkowe

Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego, małopolskiego lub opolskiego.

 

Oprocentowanie
Zmienne od 1,95% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę.

 

Kwota pożyczki
Od 10.000 zł do 600.000 zł
(dla przedsiębiorców prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000 zł)

 

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,  jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług.

 

Struktura finansowania
Finansowanie wydatków pożyczką na wydatki bieżące nie wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego.

 

Okres finansowania
Do 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

 

Sposób spłaty
W ratach miesięcznych. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

 

Ponadto, w ramach innej instytucji finansowej mamy do dyspozycji poniższe instrumenty z tym, że od 50 000. Pożyczka w wysokości 50 tys. jest możliwa z jedynie z zabezpieczeniem wekslowym oraz poręczeniem osoby fizycznej lub prawnej.

 

POŻYCZKOBIORCA
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. śląskiego. W przypadku gdy nie można wyraźnie ustalić, że wydatkowane środki z pożyczki obejmują przedsięwzięcie zlokalizowane w woj. śląskim decyduje siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

KWOTY POŻYCZEK

 • Pożyczka rozwojowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł,
 • Pożyczka obrotowa: kwota od 50.000 do 200.000 zł,
 • Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
Pożyczka rozwojowa: przeznaczona na finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z rozszerzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym:

 • na budowę, rozbudowę, remont budynków, lokali lub budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu (z wyłączeniem środków transportu do przewozu towarów),
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

 

Pożyczka obrotowa: przeznaczona na finansowanie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, w tym:
wydatki obejmujące zakup surowców, materiałów lub towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a wynikające z rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa (np. nowe produkty czy usługi) lub z realizacji nowych inwestycji (np. zwiększenie mocy produkcyjnych, uruchomienie nowych punktów/kanałów sprzedaży) lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

 

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: przeznaczona na finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe oraz do 20% kwoty pożyczki na finansowanie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy obejmujące zakup surowców, materiałów lub towarów, powiązany z działalności inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

 

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 • Pożyczka rozwojowa: do 7 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.
 • Pożyczka obrotowa: do 3 lat w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 3 miesięcy.
 • Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: od 12 do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

 

KOSZTY POŻYCZKI

 • oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 1,44% w skali roku,
 • prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości 0,6% od kwoty udzielonej pożyczki,
 • inne prowizje i opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

 

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów niezabudowanych i zabudowanych) w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • jeżeli z powodu udzielenia pożyczki nastąpiłoby przekroczenie limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorcy,
 • finansowanie zakupu samochodów osobowych możliwe jest w kwocie pożyczki do 100.000 zł i powinno być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa

 

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przed podpisaniem umowy o pożyczkę,
 • finansowanie i refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 • finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów , akcji, papierów wartościowych itp.,
 • finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i inne);
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie przedsięwzięć wpływających negatywnie na środowisko naturalne,
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (inwestycje związane z wynajmem, z wyłączeniem usług hotelarskich).

 

Więcej informacji o sposobach finansowania firm można uzyskać w Centrum Wsparcia MŚP, działającym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach:

www.centrumwsparciamsp.pl

infolinia 324 324 224 (czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Najnowsze