W związku z przyjętym programem rządowym pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Firma Energy Solution proponuje wstępną, darmową weryfikację czy spełniają Państwo kryteria uzyskania pomocy i oszacowanie kwoty rekompensaty oraz – w przypadku pozytywnej weryfikacji – kompleksowe wsparcie w uzyskaniu rekompensat. Będzie to kontynuacja zakończonego ostatnio programu pomocy związanej ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 r., w ramach którego udzieliliśmy wsparcia naszym klientom z przemysłu energochłonnego.

 

Jeżeli Twoja firma:

 

  • wykonuje działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i wykonywała ją przez całe pierwsze półrocze 2023 i co najmniej jeden miesiąc roku 2021, za które może przedstawić udokumentowane koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • poniosła koszty zakupu energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego w 2023 r co najmniej 50% wyższe niż w 2021 r.;
  • poniosła łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r., stanowiące łącznie nie mniej niż 3% jego wartości produkcji sprzedanej;
  • co najmniej 50% przychodu w ostatnim zamkniętym roku obrotowym pochodziło z działalności w jednej albo wielu podklasach PKD, w sekcjach B (górnictwo i wydobywanie) i C (przetwórstwo przemysłowe);
  • na dzień składania wniosku oraz na dzień zawarcia umowy nie znajduje się w likwidacji albo upadłości na podstawie prawa polskiego;
  • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego;
  • nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarła umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
  • nie jest objęta sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę;

skontaktuj się w celu darmowej, wstępnej weryfikacji spełnienia kryteriów uzyskania pomocy oraz wyliczenia szacunkowej wartości rekompensaty: 

j.kubiak@energysolution.pl

 

Jeśli spełniasz kryteria uzyskania pomocy, otrzymasz kompleksową ofertę wsparcia w uzyskaniu rekompensaty.

 

UWAGA: Przedsiębiorcy uprawnieni w 2023 r. do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.), mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

 

Kontakt:

 

Janusz Kubiak                   tel. 503 596 379              j.kubiak@energysolution.pl

 

Energy Solution należy do grona Firm Członkowskich RIG w Katowicach.

Najnowsze