W trakcie spotkania omówimy zagadnienia dotyczące podstaw otwarcia oraz najważniejszych skutków związanych z otwarciem tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego Tarczą Antykryzysową 4.0.. Skupimy się na skutkach tego postępowania zarówno z perspektywy dłużnika jak i wierzyciela, zwracając uwagę na praktyczne aspekty ewentualnej dalszej współpracy z podmiotem, który jest w restrukturyzacji.

 

Bezpłatna rejestracja – tutaj. 

 

Co więcej – wgłębimy się kwintesencję każdego z postępowań restrukturyzacyjnych, czyli propozycje układowe i głosowanie nad układem. Zwrócimy także uwagę na wachlarz możliwych do złożenia propozycji układowych, w tym w szczególności zmierzających do umorzenia zobowiązań, rozłożenia długu na raty, czy konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy dłużnika, co z jednej strony pozwala dłużnikowi najszybciej odzyskać płynność finansową, ale z drugiej strony może prowadzić do wrogiego przejęcia.

 

Jednym zdaniem: uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat regulacji szczególnego postępowania restrukturyzacyjnego w dobie pandemii COVID-19, które daje możliwość szybkiego zażegnania kryzysu związanego z długotrwałą lub czasową utratą płynności finansowej.

 

Prelegent 

Szkolenie poprowadzi radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Adrian Dzwonek, który doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności, w tym działa w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – reprezentując zarówno wierzycieli jak i dłużników. Adrian Dzwonek był zaangażowany m.in. w jedno z pierwszych postępowań sanacyjnych prowadzonych w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w toku którego przyjęto propozycje układowe jego autorstwa przewidujące m.in. konwersję wierzytelności w łącznej kwocie ponad 36 mln zł na kapitał zakładowy dłużnika oraz nowatorską konstrukcję ustanowienia zarządcy przymusowego na czas wykonywania układu z uwagi na braki w składzie organów dłużnika. Ponadto Adrian Dzwonek pełni funkcję nadzorcy układu w kilku uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie Tarczy Antykryzysową 4.0..

 

Dla kogo wydarzenie?

Wydarzenie jest skierowane głównie do przedsiębiorców, zarówno prowadzących działalność indywidualną jak i w formie spółek prawa handlowego, a także do członków organów spółek kapitałowych i przedstawicieli działów finansowych.

Spotkanie powinno zainteresować tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrożyć u siebie postępowanie restrukturyzacyjne, jak również tych których kontrahent (dłużnik) wszedł w takie postępowanie.

 

Bezpłatna rejestracja – tutaj. 

Najnowsze