KOPALNIA BIZNESU! to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

 

Są to bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • należy do grupy osób z kategorii NEET tj.
   • jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
   • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) oraz
   • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brała udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);
  1. zamieszkuje na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego
   [zgodnie z wykazem powiatów „OBSZAR REALIZACJI”]
   [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]
  2. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;
  3. utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemi COVID-19
   [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z winy pracownika];
  4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie
   [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji]

Spełniasz powyższe kryteria i nie chcesz przegapić naboru?

Wypełnij  ⇒FORMULARZ⇐, a my poinformujemy Cię o planowanym terminie naboru.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Centralny subregion woj. śląskiego obejmujący:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób (w tym 44 kobiet) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego woj. śląskiego [zgodnie z Kodeksem Cywilnym], które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie IV 2021 – III 2023.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

  1. Badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej [IV 2021 – XI 2021]
  2. Usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej [VI 2021 – XII 2021]
  3. Ocena wniosków przez komisję oceny wniosków [VIII 2021 – II 2022]
  4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności [IX 2021 – III 2023]
  5. Finansowe wsparcie pomostowe [IX 2021- XI 2022]

 

PLANOWANE EFEKTY

  1. minimum 80 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
  2. 80 osób utworzy własną działalność gospodarczą

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.867.735,20 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3.259.727,23 zł
OKRES REALIZACJI:  01.04.2021 – 31.03.2023

Najnowsze