Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Kancelaria Radców Prawnych JGA oraz TDJ zapraszają na szkolenie “INCOTERMS® 2020 – teoria, praktyka, zmiany oraz praktyczne aspekty podziału odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń z umów przewozowych“. 

 

Termin: 9-10 czerwca 2022 r., online. Godziny 9:00-15:00.

 

Przedmiotem warsztatów będzie przybliżenie uczestnikom reguł INCOTERMS® sporządzonych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w wersji z 2020 r., a w szczególności ich stosowanie w międzynarodowych umowach sprzedaży towarów.

 

Warsztaty pozwolą na lepsze zrozumienie reguł INCOTERMS 2020, dostrzeżenie zarówno korzyści płynących z ich stosowania, konieczności doregulowania pewnych kwestii w umowach z kontrahentami oraz pułapek związanych ze stosowaniem poszczególnych reguł (w tym także podatkowych). Zostanie zwrócona uwaga także na ograniczenia w handlu, które mogą mieć wpływ na realizację zobowiązań kontraktowych, w tym m. in. wystąpienie siły wyższej, czy objęcie sankcjami międzynarodowymi danego towaru, środka transportu, kontrahenta.

 

Nacisk w tym wypadku zostanie położony przede wszystkim na część praktyczną, do której część teoretyczne będzie tylko wprowadzeniem. W ten sposób uczestnicy będą mogli przećwiczyć stosowanie reguł, co także pozwoli im na lepsze zapamiętanie omawianych problemów i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Zapisy na szkolenie – tutaj. 

Firmy Członkowskie RIG w Katowicach mają taniej – kod rabatowy można odebrać pisząc na szkolenia@rig.katowice.pl lub dzwoniąc: 32/ 351 11 86.

 

Program szkolenia:

 1. Część teoretyczna:
  • Reguły INCOTERMS® 2020 – czym są, co regulują i czego nie regulują?
  • Reguły INCOTERMS® 2020, a umowa sprzedaży zawarta między stronami.
  • Ostatnie zmiany wprowadzone w wersji 2020.
  • Poszczególne reguły INCOTERMS® 2020 (dostawa, ryzyko, obowiązki stron).
  • Podstawowe błędy pojawiające się w praktyce przy stosowaniu poszczególnych reguł.
  • Dodatkowe ryzyka związane ze stosowaniem reguł, w tym transportowe i podatkowe,
  • Ograniczenia w handlu międzynarodowym i ich wpływ na realizację zobowiązań kontraktowych (siła wyższa, sankcje międzynarodowe).
  • Granica pomiędzy stosowaniem reguł INCOTERMS® 2020 w umowach sprzedaży, w trakcie transportu towaru
  • Omówienie roli i charakterystyki nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy towaru w ramach umów przewozowych.
  • Dochodzenie roszczeń z umów przewozowych w warunkach INCOTERMS® 2020.
 2. Część praktyczna:
  • Stosowanie reguł INCOTERMS® 2020 na przykładzie kazusów. W tej części uczestnicy naucza się stosować reguły INCOTERMS w praktyce. Treść większości kazusów została zaczerpnięta z przypadków, które miały miejsce w obrocie.
  • Lista kazusów zostanie przesłana odpowiednio wcześniej, żeby uczestnicy mogli zastanowić się nad ich rozwiązaniem przed warsztatami.
  • Poniżej kilka przykładów.
   • W którym momencie na kupującego przejdzie własność towaru, jeżeli podstawą przejścia jest umowa sprzedaży zawarta na warunkach “FOB Szczecin Incoterms 2020”? Jeżeli towar ten zostałby zniszczony w porcie w Szczecinie, czy Kupujący musiałby zapłacić cenę za towar?
   • W umowie na bazie EXW Katowice Incoterms 2020, organ celny żąda od sprzedawcy dostarczenia pisemnego upoważnienia dla spedytora do załatwienia formalności celnych. Czy taka sytuacja jest uregulowana w Incoterms 2020? Jeżeli tak, jak powinien zachować się sprzedawca?
  • Praktyczne omówienie rozkładu odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń z umów przewozowych.
   W tej części warsztatu na konkretnych przykładach umów sprzedażowych, w których zastosowano poszczególne reguły INCOTERMS® 2020, oraz towarzyszących przy ich realizacji umów przewozowych (transport morski, kolejowy, drogowy i lotniczy) uczestnicy będą mogli zapoznać się z symulacjami najczęściej występujących przypadków szkód w transporcie towarów i zasadami dochodzenia lub uniknięcia odpowiedzialności za powstałe szkody.Przykład poglądowy:
   Podczas realizacji umowy sprzedaży, gdzie zastosowano regułę EXW Katowice Incoterms 2020, doszło do powstania szkody w towarze. Kupujący zauważył powyższą szkodę podczas dokonywania czynności oględzin towaru, już po zakończonym odbiorze towaru od przewoźnika drogowego. Czy reguła EXW INCOTERMS® 2020 zmienia zasady odpowiedzialności za szkodę w towarze podczas realizacji umowy przewozu? Kto odpowiada za powstałą szkodę – Sprzedający, Kupujący czy Przewoźnik? Kto, w jakim terminie i do kogo powinien wystąpić z roszczeniami dot. uszkodzenia towaru? A co w przypadku, gdy przy zawieraniu umowy przewozowej czynny udział brał podmiot spedycyjny? Co zrobić by utrzymać dobre relacje gospodarcze z kontrahentem?UWAGA!
   Jeśli uczestnik warsztatu chce, aby w trakcie panelu “Praktyczne omówienie rozkładu odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń z umów przewozowych” omówiony został jego konkretny przypadek praktyczny – prosimy o jego nadesłanie najpóźniej do dnia 1 czerwca 2022 r. (na adres: szkolenia@rig.katowice.pl). Przykład ten zostanie omówiony w trakcie panelu.
 3. Pytana i odpowiedzi (Q&A).
  • W tej części prowadzący postarają się odpowiedzieć na wszelkie pytania nurtujące uczestników związane ze stosowaniem Incoterms 2020 w praktyce. Pytania oraz odpowiedzi zostaną także zapisane i rozesłane po zakończeniu warsztatów wszystkim uczestnikom. Zapisani uczestnicy warsztatów będą mogli zadać po jednym pytaniu przed rozpoczęciem warsztatów, co stanowi gwarancję pochylenia się na pytaniem w trakcie panelu Q&A!

 

Podział czasowy:

Dzień 1

 • Reguły INCOTERMS® 2020 – czym są, co regulują i czego nie regulują?
 • Reguły INCOTERMS® 2020, a umowa sprzedaży zawarta między stronami.
 • Ostatnie zmiany wprowadzone w wersji 2020.
 • Poszczególne reguły INCOTERMS® 2020 (dostawa, ryzyko, obowiązki stron).
 • Podstawowe błędy pojawiające się w praktyce przy stosowaniu poszczególnych reguł.
 • Dodatkowe ryzyka związane ze stosowaniem reguł, w tym transportowe i podatkowe,

Dzień 2.

 • Ograniczenia w handlu międzynarodowym i ich wpływ na realizację zobowiązań kontraktowych (siła wyższa, sankcje międzynarodowe).
 • Granica pomiędzy stosowaniem reguł INCOTERMS® 2020 w umowach sprzedaży,
 • a prawem właściwym dla danej umowy przewozowej.
 • Rozkład odpowiedzialności pomiędzy sprzedawcą a kupującym za szkody powstałe
 • w trakcie transportu towaru
 • Omówienie roli i charakterystyki nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy towaru w ramach umów przewozowych.
 • Dochodzenie roszczeń z umów przewozowych w warunkach INCOTERMS® 2020.

 

W każdym dniu odbędzie się część praktyczna, która stanowi kluczowy element warsztatów.
W tej części analizowane będą także pytania uczestników, które pasowały będą zakresem do omawianej w danym dniu problematyki.

 

Prowadzący: Eksperci Kancelarii Radców Prawnych JGA i TDJ:

 • Magdalena Kalińska – radca prawny; prowadzi obsługę transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, w tym zwłaszcza transakcji eksportowych i importowych. Doradza klientom w zakresie stosunków z partnerami zagranicznymi na różnych etapach zaawansowania: rozpoczynając od procesu ofertowego, poprzez formułowanie zapisów kontraktowych, proces finansowania i ubezpieczania transakcji oraz rozwiązywanie problemów powstałych w fazie realizacji projektu. Specjalizuje się w umowach dostawy i sprzedaży towarów poza granice Polski. Wspiera przedsiębiorców w procesach negocjacji umów oraz negocjacji spraw spornych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów z elementem międzynarodowym. Uczestniczyła w negocjowaniu i sporządzaniu licznych kontraktów, których przedmiotem był eksport towarów i usług o znacznej wartości, zarówno do państw Unii Europejskiej, jak i poza nią. Sprawuje bieżący nadzór nad relacjami pomiędzy klientami a ich zagranicznymi podmiotami zależnymi. Koordynuje prawne aspekty zarządzania podmiotami zagranicznymi, a także procesy ich zbywania i przekształcania. Jest członkiem organów nadzorczych spółek zagranicznych.
 • Hanna Klucznik – prawnik; prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za granicą – zarówno posiadających relacje handlowe z zagranicznymi podmiotami, jak i spółki zależne poza granicami RP. Specjalizuje się w szczególności w negocjowaniu i sporządzaniu różnorodnych kontraktów związanych z eksportem towarów i usług do krajów strefy Euro oraz poza UE, również z finansowaniem transakcji w BGK/KUKE. Nadzoruje formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności za granicą w formie spółek czy oddziałów zagranicznych, pełnię także funkcję nadzorcze w organach spółek zagranicznych. Doradza przy procesach zakładania, przejmowania i przekształcania podmiotów zagranicznych we współpracy ze sprawdzonymi kancelariami z całego świata. Nadzoruje także procesy cywilnoprawne za granicą i prowadzę negocjacje z zagranicznymi kontrahentami.
 • Adam Doniec – radca prawny; kompleksowo doradza przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętego obrotu z partnerami zagranicznymi z całego świata, w tym także dotyczącego zagranicznych podmiotów powiązanych. Bierze czynny udział w procesach negocjacyjnych, w tym umów o znacznej wartości. Nadzoruje przebieg postępowań sądowych w zagranicznych jurysdykcjach. Jest autorem publikacji m.in. z zakresu unijnego prawa ochrony konkurencji.
 • Amadeusz Słoma – prawnik; specjalizuje się w procesach dotyczących odpowiedzialności przewoźników za szkody powstałe w trakcie przewozu przesyłek w transporcie drogowym (krajowym i zagranicznym). Brał udział w badaniach due diligence największych spółek spedycyjnych i transportowych w Polsce.

 

Dodatkowym plusem warsztatów jest omówienie kwestii związanych z odpowiedzialnością za towary podczas realizacji różnego rodzaju umów przewozowych. W ramach warsztatów omówione zostaną konkretne przypadki i zasady dochodzenia odpowiedzialności za powstałe szkody. Z punktu widzenia uczestników warsztatów są to zagadnienia bardzo istotne, ponieważ w praktyce często zapominamy o tym, że reguły INCOTERMS® mają jedynie zastosowanie do umów sprzedaży, a odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie przewozu są regulowane odrębnymi przepisami prawa, których to przepisów nie modyfikują wspomniane reguły INCOTERMS®. Należy także wskazać na specyfikę branży TSL oraz przepisów ją regulujących, gdzie istnieje wiele odmienności, często bardzo rygorystycznych, których niespełnienie może spowodować brak możliwości późniejszego dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody.

 

Przedstawiony zakres warsztatów pozwoli zatem nabyć jego uczestnikom wiedzę pozwalającą na pewne i swobodne posługiwanie się regułami INCOTERMS w codziennej praktyce oraz prawidłowe i sprawniejsze reagowanie na powstałe problemy w trakcie realizacji umowy przewozu, jako umowy dodatkowej obok zawartej umowy sprzedaży. Także w tym wypadku istotna z tego punktu widzenia będzie część praktyczna, podczas której uczestnicy będą rozwiązywali kazusy, których stany faktyczne zostały sporządzone w oparciu o najczęściej występujące w życiu codziennym przypadki. Ćwiczenia te pozwolą także lepiej utrwalić zdobytą wiedzę.

 

Koszt udziału:

 • 249 zł netto dla firm członkowskich RIG
 • 299 zł netto dla firm niezrzeszonych

W przypadku wyboru tylko 1 dnia szkolenia:

 • 149 zł netto dla firm członkowskich RIG
 • 199 zł netto dla firm niezrzeszonych

Kontakt:
szkolenia@rig.katowice.pl
32 351 11 86

Najnowsze