Do
Pobrania

Dokumenty dla firm członkowskich RIG w Katowicach

Aby dołączyć do grona firm członkowskich RIG w Katowicach należy wypełnić i złożyć deklarację członkowską, ankietę członkowską, dokumenty potwierdzające wpłatę wpisowego i składki członkowskiej za pierwszy okres przynależności, a także zapoznać się ze Statutem Izby, Pakietem usług członkowskich oraz wysokością opłat członkowskich.

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15.

Pobierz wszystko w jednym pliku

Dokumenty dla członków Sympatyków RIG w Katowicach

Deklaracja Członka Sympatyka

Ankieta Członka Sympatyka

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), które stosuje się w przypadku udzielania MŚP pomocy publicznej.

Definicja MŚP ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

  • średnie przedsiębiorstwo

    1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro 3. jeżeli firma duża posiada więcej niż 25% udziałów, akcji lub głosów to pomimo spełnienia kryteriów w punkcie 1 i/lub 2, firma jest klasyfikowana jako firma duża.

  • małe przedsiębiorstwo

    1. zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro 3. jeżeli firma średnia lub duża posiada więcej niż 25%m udziałów, akcji lub głosów, wtedy bez względu na wskaźniki w punkcie 1 i/lub 2 firma mała uznawana jest za średnią lub dużą firmę.

  • mikroprzedsiębiorstwo

    1. zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro 3. Jeżeli firma mała, średnia lub duża posiada więcej niż 25% udziałów, akcji lub głosów, wtedy bez względu na wskaźniki w punkcie 1 i 2 firm jest odpowiednio firmą małą, średnią lub dużą. Definicje określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost i są stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Translate »