Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Opłaty za czynności Sądu Arbitrażowego obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Arbitrażowego
przy Regionalnej Izbie Gospodarczej
 w Katowicach
obowiązujący od 1 lipca 2014 roku


Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego

§ 1

1. Za postępowanie przed Sądem pobiera się opłatę arbitrażową oraz stałą opłatę rejestracyjną w wysokości 100 złotych, która nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy postępowanie wymaga przesłania pozwu do siedziby pozwanego mieszczącej się w innym kraju członkowskim opłata rejestracyjna wynosi 300 zł.
2. Opłatę pobiera się od strony powodowej. Połowę opłaty pobiera się od strony wnoszącej o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącej się sprawie i wezwanie jej do wzięcia udziału w sprawie.
3. W przypadku pozwania dwu lub więcej podmiotów /współuczestnictwo po stronie pozwanej/, opłatę arbitrażową podwyższa się o 25 % od każdego do pozwanego.
4.  Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.


§ 2

1. Opłata arbitrażowa wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

PRÓG I - do 6.000,00 zł – 450 zł
PRÓG II - od 6.000,01 zł do 30.000,00zł – 6% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 450 zł,
PRÓG III - od 30.000,01 zł do 90.000,00 zł – 1.900,00 + 4 % nadwyżki ponad 30.000,00 zł,
PRÓG IV - od 90.000,01 zł do 150.000,00 zł – 3.400,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 90.000,00 zł,
PRÓG V - od 150.000,01 zł do 500.000,00 zł – 5.200,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 150.000,00 zł,
PRÓG VI - od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł ─ 16.000,00 zł + 2% nadwyżki ponad 500.000,00 zł,
PRÓG VII - od 1.000.000,01 zł do 4.500.000,00 zł– 25.000,00 zł+2% nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł.

2. Opłata przy wartości przedmiotu sporu powyżej 4.500.000,00 zł jest stała i wynosi 95.000 zł.
3. Jeżeli w sytuacji określonej w § 19 Regulaminu Sądu, sprawę – na zgodny wniosek stron - rozpoznaje więcej niż jeden arbiter, w sprawach określonych w § 19 ust. 2 Regulaminu lub więcej niż trzech arbitrów w pozostałych sprawach, pobiera się opłatę arbitrażową powiększoną o wartość honorariów dodatkowych arbitrów. Honoraria arbitrów dodatkowych są tożsame z honorariami arbitrów, które wynikają z Regulaminu. Zaliczka na poczet honorariów arbitrów dodatkowych ponoszona jest przez stronę powodową.
4. W przypadku skierowania do Sądu Arbitrażowego pozwu z wnioskiem o zwrócenie się do pozwanego o uzyskanie zgody na zapis na Sąd Arbitrażowy, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 50,00 zł. Opłata kancelaryjna nie podlega zwrotowi, w przypadku zgody drugiej strony na zapis na Sąd opłata kancelaryjna jest zaliczana na poczet opłaty rejestracyjnej. Pozostałe opłaty powód wnosi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sekretarza Sądu.


§ 3

Sąd zwraca stronie cześć opłaty arbitrażowej w następujących proporcjach:
1. 60 % opłaty arbitrażowej od pozwu cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu innym stronom;
2. 40 % opłaty arbitrażowej od pozwu jeżeli: 
a)  cofnięcie pozwu nastąpiło nie później niż po otwarciu pierwszej rozprawy, bądź
b)  cofnięcie pozwu nastąpiło po uznaniu powództwa, bądź
c)  na pierwszej rozprawie zawarto ugodę sądową, bądź

d)  sprawa została rozpoznana przez jednego arbitra na wspólny wniosek stron.

 

§ 4

Opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 50% opłaty arbitrażowej, o której mowa w § 2 pkt. 1, za wyjątkiem mediacji, w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 30.000 zł - wówczas oplata wynosi 60% opłaty arbitrażowej. Opłata jest ponoszona przez wnioskującego,
z uwzględnieniem postanowień § 49 pkt 2 Regulaminu Sądu.

§ 5

1. Opłata od wniosku o wydanie poświadczonych odpisów protokołów i orzeczeń z akt sprawy wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydawanego dokumentu.
2. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentów, znajdujących się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złoty za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

§ 6

1. Niezależnie od opłat pobiera się zaliczki na takie wydatki jak:
 a)   koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla arbitrów,
 b)   wynagrodzenie biegłych i tłumaczy,
 c)   koszty przewozu, przechowania rzeczy itp.
 d)  koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla mediatora.

2. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Skład orzekający decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7

1. Opłaty i zaliczki na wydatki wpłaca się na konto bankowe Sądu Arbitrażowego podane przez Sekretarza Sądu.
2. Sąd Arbitrażowy nie rozpozna wniosku o dokonanie czynności, jeżeli stosowna opłata, względnie zaliczka na wydatki nie zostanie uiszczona w określonym terminie.

 

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc