Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

opłaty za czynności Sądu Arbitrażowego od 01 04 2016


Załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Arbitrażowego
przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
obowiązujący od 1 kwietnia 2016 roku


Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego


§ 1

1. Za postępowanie przed Sądem pobiera się opłatę arbitrażową oraz stałą opłatę rejestracyjną
w wysokości 100 złotych, która nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy postępowanie wymaga przesłania pozwu do siedziby pozwanego mieszczącej się w innym kraju członkowskim opłata rejestracyjna wynosi 300 zł.
2. Opłatę pobiera się od strony powodowej. Połowę opłaty pobiera się od strony wnoszącej o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącej się sprawie i wezwanie jej do wzięcia udziału w sprawie.
3. W przypadku pozwania dwu lub więcej podmiotów /współuczestnictwo po stronie pozwanej/, opłatę arbitrażową podwyższa się o 25 % od każdego do pozwanego.
4. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.


§ 2

1. Opłata arbitrażowa wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

PRÓG I - do 6.000,00 zł – 450 zł
PRÓG II - od 6.000,01 zł do 30.000,00zł – 6% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 450 zł,
PRÓG III - od 30.000,01 zł do 90.000,00 zł – 1.900,00 + 4 % nadwyżki ponad 30.000,00 zł,
PRÓG IV - od 90.000,01 zł do 150.000,00 zł – 3.400,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 90.000,00 zł,
PRÓG V - od 150.000,01 zł do 500.000,00 zł – 5.200,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 150.000,00 zł,
PRÓG VI - od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł ─ 16.000,00 zł + 2% nadwyżki ponad 500.000,00 zł,
PRÓG VII - od 1.000.000,01 zł do 4.500.000,00 zł– 25.000,00 zł+2% nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł.

2. Opłata przy wartości przedmiotu sporu powyżej 4.500.000,00 zł jest stała i wynosi 95.000 zł.
3. Jeżeli w sytuacji określonej w § 19 Regulaminu Sądu, sprawę – na zgodny wniosek stron - rozpoznaje więcej niż jeden arbiter, w sprawach określonych w § 19 ust. 2 Regulaminu lub więcej niż trzech arbitrów w pozostałych sprawach, pobiera się opłatę arbitrażową powiększoną o wartość honorariów dodatkowych arbitrów. Honoraria arbitrów dodatkowych są tożsame z honorariami arbitrów, które wynikają z Regulaminu. Zaliczka na poczet honorariów arbitrów dodatkowych ponoszona jest przez stronę powodową.
4. W przypadku skierowania do Sądu Arbitrażowego pozwu z wnioskiem o zwrócenie się do pozwanego o uzyskanie zgody na zapis na Sąd Arbitrażowy, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 50,00 zł. Opłata kancelaryjna nie podlega zwrotowi, w przypadku zgody drugiej strony na zapis na Sąd opłata kancelaryjna jest zaliczana na poczet opłaty rejestracyjnej. Pozostałe opłaty powód wnosi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sekretarza Sądu.


§ 3

Sąd zwraca stronie cześć opłaty arbitrażowej w następujących proporcjach:
1. 60 % opłaty arbitrażowej od pozwu cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu innym stronom;
2. 40 % opłaty arbitrażowej od pozwu jeżeli:
- cofnięcie pozwu nastąpiło nie później niż po otwarciu pierwszej rozprawy, bądź
- cofnięcie pozwu nastąpiło po uznaniu powództwa, bądź
- na pierwszej rozprawie zawarto ugodę sądową, bądź
- sprawa została rozpoznana przez jednego arbitra na wspólny wniosek stron.

 

§ 4

Opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 50% opłaty arbitrażowej, o której mowa w § 2 pkt. 1, za wyjątkiem mediacji, w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 30.000 zł - wówczas oplata wynosi 60% opłaty arbitrażowej. Opłata jest ponoszona przez wnioskującego, z uwzględnieniem postanowień § 49 pkt 2 Regulaminu Sądu.

 

§ 5

1. Opłata od wniosku o wydanie poświadczonych odpisów protokołów i orzeczeń z akt sprawy wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydawanego dokumentu.
2. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentów, znajdujących się w aktach sprawy, pobiera się  w kwocie 1 złoty za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

 

§ 6

1.Niezależnie od opłat pobiera się zaliczki na takie wydatki jak:
- koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla arbitrów,
- wynagrodzenie biegłych i tłumaczy,
- koszty przewozu, przechowania rzeczy itp.
- koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla mediatora.
2. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Skład orzekający decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 7

1. Opłaty i zaliczki na wydatki wpłaca się na konto bankowe Sądu Arbitrażowego podane przez Sekretarza Sądu.
2. Sąd Arbitrażowy nie rozpozna wniosku o dokonanie czynności, jeżeli stosowna opłata, względnie zaliczka na wydatki nie zostanie uiszczona w określonym terminie.

 

§ 8

Prezydium Sądu Arbitrażowego decyduje o wysokości opłat związanych z arbitrażem „ad hoc” administrowanym przez Sąd Arbitrażowy przy RIG w Katowicach.

 

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc