Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Informacja prawna dotycząca sytuacji epidemiologicznej

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać SPEC ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).


Zgodnie z przyjętą ustawą:


1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, przez czas oznaczony, określonej pracy w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.


2. Osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Organy inspekcji sanitarnej mogą postanowić o obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu osób zdrowych, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

 

3. W przypadku zamknięcia z powodu COVID- 19:

  • żłobka,
  • klubu dziecięcego,
  • przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko


ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż̇ 14 dni.


4. Zarządzający lotniskiem może ustanowić szczególne zasady kontroli bezpieczeństwa lub odstąpienia od kontroli w stosunku do personelu medycznego.


5. Minister zdrowia ustali maksymalne ceny produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być stosowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


6. Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność́ leczniczą wpisane do wykazu opracowanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań́ i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


7. Prezes Rady Ministrów ma możliwość na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia nałożenia na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


8. Wojewoda ma możliwość wydania poleceń organom administracji rządowej w województwie i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Nadto należy również przestrzegać zaleceń wydanych przez Generalnego Inspektora Sanitarnego dotyczących:


1. Przestrzegania zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą z mydłem, a w przypadku braku możliwości dostępu do wody bądź przebywania w podróży dezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu.


2. Powiadomienia telefonicznie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną lub zgłoszenia się do oddziału zakaźnego, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywało się w krajach   europejskich i na całym świecie, w których występuje zakażenie koronawirusem i zaobserwowało się objawy tj:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności,
  • problemy z oddychaniem


Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 marca 2020 r., Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o zamknięciu od poniedziałku, tj. począwszy od 16 marca 2020 r., wszystkich placówek oświatowych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz uczelni wyższych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 2 tygodni.


Załączniki:

pdfUstawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).

 

Źródło: KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp.k.

 

MP

 

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc