Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Statut Sądu Arbitrażowego


STATUT
Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach


§ 1
Nazwa i siedziba Sądu

 

1. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej, zwany dalej „Sądem", jest wyodrębnioną, samodzielną jednostka organizacyjną Regionalnej Izby Gospodarczej, powołaną do rozstrzygania sporów powstałych w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu tego Sądu.
2. Siedzibą Sądu jest miasto Katowice.
3. Postępowanie przed Sądem prowadzone jest na podstawie Regulaminu Sądu uchwalonego przez Radę Regionalnej Izby Gospodarczej na wniosek Prezesa Sądu, zgłoszony po zasięgnięciu opinii Prezydium Sądu.
4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

 

§ 2
Organy Sądu

 

Organami Sądu są:
1. Prezes Sądu,
2. Prezydium Sądu,
3. Sekretarz Sądu.

 

§ 3
Prezes Sądu

 

1. Prezesa Sądu powołuje Rada Izby Gospodarczej na wniosek Prezesa Izby na okres 4 - letniej kadencji na swoim I lub II posiedzeniu nowej kadencji Rady Izby spośród kandydatów posiadających stosowne kwalifikacje.
2. Mandat Prezesa Sądu w trakcie kadencji wygasa w razie:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się funkcji,
c) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno- skarbowe.
3. Rada Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach może odwołać Prezesa Sądu w trakcie kadencjiw razie:
a) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,
b) podjęcia działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem funkcji Prezesa Sądu,
c) zaistnienia innych okoliczności szczególnych, które w świetle zasad współżycia społecznego uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji Prezesa.
4. W razie odwołania Prezesa z przyczyn określonych w ust. 3, mandat Prezesa wygasa z dniem wskazanym w uchwale o jego odwołaniu.

 

§ 4
Kompetencje Prezesa Sądu

 

1. Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Prezesa Sądu należy w szczególności:
a) wykonywanie obowiązków i uprawnień przyznanych mu w Regulaminie Sądu,
b) nominacja zastępcza arbitrów w zakresie zastrzeżonym w Regulaminie Sądu,
c) nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników sekretariatu Sądu,
d) opiniowanie projektu planu finansowego Sądu,
e) wnioskowanie o uchwalenie Regulaminu Sądu lub dokonania jego zmiany,
f) promocja działalności Sądu,
g) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi sądami i instytucjami arbitrażowymi oraz środowiskami naukowymi,
h) inne sprawy dotyczące działalności Sądu nie zastrzeżone do właściwości innych organów Sądu.
3. Za pełnienie swojej funkcji Prezes Sądu może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Prezesa Izby.

 

§ 5
Prezydium Sądu

 

1. Prezydium Sądu jest organem stanowiącym i opiniodawczym Sądu.
2. W skład Prezydium Sądu wchodzą:
a) Prezes Sądu,
b) Wiceprezesi Sądu w liczbie 3 osób
3. Wiceprezesów Sądu powołuje oraz stwierdza wygaśnięcie ich mandatów w trakcie kadencji oraz dokonuje ich odwołania przed upływem kadencji Prezes Izby w porozumieniu z Prezesem Sądu.
4. Do zakresu działania Prezydium Sądu należy:
a) określanie kierunków działania Sądu i uchwalanie w tym zakresie wytycznych wiążących organy Sądu,
b) rozpatrywanie, na wniosek Prezesa Sądu lub z własnej inicjatywy, spraw dotyczących zgodności działania Sądu z wytycznymi Prezydium Sądu oraz spraw związanych z przestrzeganiem zasad etyki przez arbitrów.
5. Decyzje Prezydium zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Prezydium. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Sądu.
6. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Sądu z własnej inicjatywy, ustala ich porządek obrad i im przewodniczy.
7. Prezydium może zwołać każdy z jego członków, za pośrednictwem Sekretarza Sadu Arbitrażowego, który ustala miejsce i termin posiedzenia z pozostałymi członkami Prezydium. Posiedzenia mogą odbywać sięw miejscu wskazanym przez członka Prezydium.
8. Za pełnienie swoich funkcji Wiceprezes i Wiceprezesi Sądu mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokościi na zasadach ustalonych przez Prezesa Izby.

 

§ 6
Sekretarz Sądu

 

1. Sekretarz Sądu jest pracownikiem Regionalnej Izby Gospodarczej, zatrudnianym przez Prezesa Izby po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu. W sprawach merytorycznych Sekretarz Sądu podlega Prezesowi Sądu.
2. Do zakresu działania Sekretarza Sądu należy:
a) wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie i Regulaminie Sądu,
b) wykonywanie postanowień Prezesa Sądu określonych w Statucie i Regulaminie Sądu,
c) bieżący nadzór nad pracownikami sekretariatu Sądu,
d) udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących funkcjonowania Sądu, zasad wynikającychz Regulaminu, jak też dotyczących sądownictwa arbitrażowego, w tym wykonywania orzeczeń arbitrażowych,
e) sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych z działalności Sądu,
f) przygotowywanie danych do planu finansowego i bilansu rocznego Sądu,
g) zatwierdzanie dokumentów stanowiących tytuł do dokonywania przez Sąd wypłat,
h) sprawowanie kontroli nad majątkiem pozostającym w dyspozycji Sądu,
i) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez organy Sądu.
3. Zastępstwo Sekretarza Sądu, w granicach udzielonych im pisemnie upoważnień, sprawują wyznaczeni pracownicy sekretariatu Sądu.

 

§ 7
Arbitrzy

 

1. Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra korzystająca w pełni z praw publicznych.
2. Arbiter jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
3. Arbitrom z tytułu uczestniczenia w postępowaniu przed Sądem przysługuje honorarium w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Regionalnej Izby Gospodarczej, przy czym podstawę obliczenia honorarium arbitrów stanowi ostatecznie pobrana przez Sąd opłata arbitrażowa zgodnie z „Taryfą Opłat Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej” zatwierdzoną przez Prezesa Izby Gospodarczej.

 

§ 8
Gospodarka finansowa Sądu

 

1. Sąd jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną Regionalnej Izby Gospodarczej.
2. Za swoje czynności Sąd pobiera opłaty, których wysokość ustalona jest w „Taryfie Opłat Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej".
3. Gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość Sądu prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Regionalnej Izbie Gospodarczej.
4. Działalność Sądu finansowana jest z dochodów własnych. Roczny plan finansowy Sądu może przewidywać dofinansowanie jego działalności przez Regionalną Izbę Gospodarczą, jeżeli dochody własne Sądu za dany rok nie są wystarczające dla pokrycia kosztów jego działalności.
5. Podstawą gospodarki finansowej Sądu jest roczny plan finansowy.
6. Sąd dokonuje comiesięcznych wpłat do Regionalnej Izby Gospodarczej zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.
7. Ostatecznego, rocznego rozliczenia z Regionalną Izbą Gospodarczą, Sąd dokonuje w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Regionalnej Izby Gospodarczej.

 

§ 9
Zakaz podejmowania działań sprzecznych z interesami Sądu

 

1. Członkowie władz oraz pracownicy innego stałego sądu arbitrażowego mogą zostać wpisani na listę arbitrów i mediatorów Sądu.
2. Prezes Sądu, Sekretarz Sądu oraz pracownicy Sądu, wpisani na listę Arbitrów Sądu, nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora z nominacji zastępczej, jak również występować przed Sądem jako pełnomocnik strony postępowania.

 

§ 10
Przepisy przejściowe i końcowe

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 27 marca 2012 roku
2. Do czasu powołania Prezydium Sądu uprawnienia i obowiązki Prezydium określone w Statucie lub Regulaminie Sądu wykonuje Prezes Sądu.

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc