Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Sąd Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy został powołany w 1991 r. przy Regionalnej Izbie Gospodarczej i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym w Katowicach i od tego czasu działa nieprzerwanie przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji.

 

Prowadzi również mediacje. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie.

 

Arbitraż to nowoczesny, posiadający długą tradycję tryb rozstrzygania spraw cywilnych i gospodarczych przez arbitrów stosownie do zasad, na wybór których strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ. Rozstrzyganie sporów za pomocą sądownictwa arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego, w pełni uwzględnia specyfikę i potrzeby obrotu gospodarczego, również międzynarodowego, bowiem Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach rozpoznaje także sprawy z udziałem podmiotów zagranicznych.

 

Aby spór majątkowy mógł być rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą wspólnie wyrazić na to zgodę w formie pisemnej, bądź zawrzeć umowę, w której znajdować się będzie właściwa klauzula arbitrażowa. Klauzula, której umieszczanie proponujemy w zawieranych przez Państwa kontraktach handlowych brzmi:

 

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu."

 

Jako podstawowe zalety sądownictwa arbitrażowego w stosunku do sądownictwa powszechnego należy wskazać:

  1. oszczędność czasu i pieniędzy - Postępowanie jest szybsze, bowiem jednoinstancyjne a ponadto procedura arbitrażowa jest tak skonstruowana aby na każdym etapie postępowania przyspieszać jego tok. Dzięki temu sprawy rozpatrywane są znacząco szybciej niż w sądach powszechnych, co w stosunkach gospodarczych ma znaczenie niezwykle istotne. Szybkość procedowania w sposób oczywisty zachowuje najwyższy poziom pracy merytorycznej arbitrów. Ponadto, koszty postępowania są znacząco niższe w porównaniu do opłat stosowanych w sądownictwie powszechnym,

  2. zmniejszenie formalizacji postępowania - sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie. Sądownictwo polubowne z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie nacisk na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania. Ponadto, jak wykazuje praktyka, w postępowaniu przed sądem polubownym strony mają większą skłonność do zawarcia ugody,

  3. wpływ stron na wybór arbitrów oraz tryb postępowania - strony mają wpływ zarówno na wybór składu orzekającego, jak i tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra, partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencję składu orzekającego. Na liście arbitrów rekomendowanych przez Sąd znajdują się wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin prawa. Należy jednak dodać, że arbiter może być osobą spoza listy rekomendowanych arbitrów oraz że nie musi posiadać wykształcenia prawnego, lecz może być specjalistą w określonej dziedzinie właściwej dla sprawy. Możliwość wyboru arbitrów umożliwia osiągnięcie rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką w większym stopniu aniżeli
    w sądach państwowych.

  4. poufność postępowania - w sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów- dlatego poufność postępowania arbitrażowego jest bardzo istotną cechą. Często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnicę handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania, a o fakcie procesu poza samymi stronami, arbitrami oraz uczestnikami postępowania nikt nie jest informowany,

  5. wykonalność orzeczenia arbitrażowego - orzeczeniem wydanym w tym postępowaniu strony związane są na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Ponadto należy nadmienić, iż dzięki podpisaniu przez Polskę Konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych - wyroki sądów arbitrażowych są wykonywane w blisko 150 państwach świata - jest to bardzo istotny element przy egzekwowaniu należności i dodatkowy atut sądownictwa polubownego w porównaniu z sądami państwowymi, których wyroki wykonywane są zaledwie w kilkunastu państwach.

 

Należy także dodać, że Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, przyznaje pełnomocnikom stron taką samą stawkę wynagrodzenia, jaką otrzymaliby reprezentując stronę przed sądem powszechnym.

 

Wyrażając nadzieję, że przedstawione argumenty skłonią Państwa do skorzystania z tej formy rozwiązywania sporów, zapraszamy do korzystania z usług naszego Sądu.

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc