Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

archiwum

Wolna strefa ekonomiczna "Homel-Raton"

Wolna strefa ekonomiczna (WSE) "Homel-Raton" jest stworzona w 1998 roku. Głównym zadaniem WSE "Homel-Raton" jest stworzenie nowych wysoko-technologicznych orientowanych na eksport produkcji na swoim terytorium. W jakości rezydenta WSE rejestrują się tylko osoby prawne Republiki Białoruś czy indywidualistyczni przedsiębiorcy Republiki Białoruś z miejscem znajdowania w granicach WSE.

Czytaj więcej...

Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy!

Każdego roku w trakcie prac remontowo-budowlanych dochodzi do kilkudziesięciu wypadków wskutek porażenia prądem elektrycznym. W ostatnich dwóch latach zmarło w Polsce z tego powodu blisko trzydzieści osób, a kilkadziesiąt zostało ciężko rannych. Tauron Dystrybucja od kilku lat prowadzi program, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa obcowania z prądem.

Czytaj więcej...

[ŚNIADANIE BIZNESOWE] Compliance i zarządzanie ryzykiem w firmie, czyli jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palianka zapraszają Firmy Członkowskie RIGw Katowicach oraz wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w śniadaniu biznesowym pt. Compliance i zarządzanie ryzykiem w firmie, czyli jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać.

Czytaj więcej...

American Day w RIG w Katowicach

Już po raz czwarty Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na American Day w #RIGKatowice!

Czytaj więcej...

Tomasz Zjawiony w Kapitule konkursu Lodołamacze 2018

Konkurs od kilkunastu lat wyróżnia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i podejmujących różne inicjatywy. Od 7 maja można zgłaszać się lub nominować firmy, instytucje i osoby dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na GoExport - kierunek Wschód!

Zapraszamy na kolejną edycję #ForumGoExport! Jeśli Twoja firma potrzebuje nowych możliwości rozwoju, a Ty wciąż szukasz impulsu do działania – Forum GoExport jest dla Ciebie!

Czytaj więcej...

Z misją w Izraelu

W marcu 2018 r. powołany został Pełnomocnik Prezesa RIG w Katowicach ds. Kontaktów Polsko–Izraelskich, którą to funkcję piastuje Pan Marek Kobiec. Nowopowołany pełnomocnik wszedł w skład delegacji Izby, która na czele z Wiceprezesem Tomaszem Zjawionym uczestniczyła 12-16 marca w wyjazdowej misji do Izraela.

Czytaj więcej...

Tydzień Przedsiębiorcy!

 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie przy ulicy Dąbrowskiego 45 przygotował coś specjalnego dla osób prowadzących własny biznes – Tydzień Przedsiębiorcy, który potrwa od 11 do 15 września. Przez pięć dni każdy chętny będzie mógł sięgnąć po poradę eksperta, czy zgłębić tajniki prowadzenia działalności gospodarczej na przygotowanych seminariach.

Czytaj więcej...

Kolena edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

 

Ruszyła XXIV edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji. Każdego roku, począwszy od 1992 wręczane są Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności
i Kompetencji, przyznawane przez Kapitułę Laurów, w skład której wchodzą wojewodowie, marszałkowie województw opolskiego i śląskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów gospodarczych oraz osoby wyróżnione w poprzednich edycjach.

Wyróżnianie Laurami stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w śląską rzeczywistość. Historię nagrody tworzy kilkuset Laureatów, ich sukcesy i osiągnięcia:
w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze.

Ideą naszego przedsięwzięcia jest promowanie przedsiębiorczości – ludzi i ich firm, które osiągają sukces gospodarczy a jednocześnie są zdolni do dzielenia się tym sukcesem poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku i wspieranie inicjatyw lokalnych.

W szacownym gronie wyróżnionych najwyższym – Diamentowym Laurem znaleźli się: Prezydent Lech Wałęsa (1992), Papież Jan Paweł II (1996), Premier Jerzy Buzek (1998), Komisarz Javier Solana oraz Profesor Bronisław Geremek (1999), Jan Nowak Jeziorański (2000), Profesor Zbigniew Brzeziński (2001), Prezydent Aleksander Kwaśniewski (2002) oraz Komisarz Danuta Hűbner oraz kompozytor Wojciech Kilar (2003), Václav Havel i Tadeusz Mazowiecki (2004), Kardynał Stanisław Dziwisz (2005), Profesor Władysław Bartoszewski (2006), Profesor Leszek Balcerowicz (2007), Andrzej Wajda (2008), Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (2009), Krzysztof Zanussi (2010), Przewodniczący Komisji Europejskiej Josè Manuel Barroso (2011) oraz Komisarz europejski ds. programowania finansowego
i budżetu Janusz Lewandowski (2012), wybitny kompozytor, światowej klasy dyrygent Krzysztof Penderecki (2013).

Finał tegorocznej edycji odbędzie się dnia 16 stycznia 2016 roku w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Ul. Opolska 15

40-084 Katowice

Tel. (032) 35 111 83, fax. (032) 35 111 85

www.rig.katowice.pl

Sekretarz Kapituły Laurów:

Bogusława Bartoszek, tel. 032 35 111 83

email: bb Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin 01 04 2016

Regulamin Sądu Arbitrażowego
przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Sąd Arbitrażowy


1. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, zwany dalej „Sądem”, „Sądem Arbitrażowym" lub „Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach", jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).
2. Siedzibą Sądu jest miasto Katowice.
3. Organizację oraz zasady działania Sądu określają: Statut Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zwany dalej „Statutem”  oraz Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zwany dalej „Regulaminem”. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w przypadku rozbieżności różnych wersji językowych Regulaminu, wiążący jest Regulamin w wersji polskiej.
4. Sąd używa nazwy w językach obcych:
a) angielskim: Court of Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry in Katowice,
b) francuskim: Cour d'Arbitrage près de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Katowice,
c) niemieckim: Schiedsgericht bei der Industrie-und Handelskammer in Katowice,
d) rosyjskim: Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палатe в Катовице.
5. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.


§ 2
Właściwość Sądu

1. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach jest właściwy, jeżeli:
a) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na Sąd), lub
b) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu wyraziła w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwu, na piśmie zgodę na właściwość Sądu, lub
c) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, lub
d) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc" administrowanego przez Sąd.
2. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach prowadzi mediację na podstawie:
a) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
b) umowy o mediację,
c) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.


 § 3
Zakres właściwości

Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw o alimenty, sporów z zakresu prawa pracy oraz sporów z udziałem konsumentów.


§ 4
Orzekanie o właściwości

1. O właściwości Sądu istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) rozstrzyga Zespół Orzekający, a umowy o mediację – mediator.
2. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Zespół Orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.
3. W przypadku podniesienia zarzutu niewłaściwości Sądu przez pozwanego przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy Sekretarz Sądu wzywa powoda do zajęcia stanowiska na piśmie w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni
4. W przypadku braku właściwości sądu pozew podlega odrzuceniu.

 

§ 5
Miejsce postępowania

1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, miejscem postępowania jest siedziba Sądu.
2. Zespół Orzekający, po wysłuchaniu stron, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy albo dogodność dla stron.
3. Rozprawy, posiedzenia oraz inne czynności mogą odbywać się poza miejscem postępowania arbitrażowego, w miejscu wskazanym w zarządzeniu Zespołu Orzekającego.

 

§ 6
Zasady i sposób postępowania

1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. Strony umowy o arbitraż zawartej przed 1 kwietnia 2016 r., o ile nie postanowiły inaczej wiąże Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.
2. Zespół Orzekający, stosując postanowienia Regulaminu, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) oraz uzgodnione przez strony zasady i sposób postępowania przed Sądem.
3. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc" postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.


 
§ 7
Równe traktowanie stron

1. Zespół Orzekający ma obowiązek traktować strony równoprawnie, działając w sposób bezstronny.
2. Każda strona ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich wniosków i twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.


§ 8
Prawo właściwe

1. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego upoważniły - według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono). W każdym jednak wypadku Zespół Orzekający bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

§ 9
Język postępowania

1. Strony mogą uzgodnić język: polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, w którym będzie prowadzone postępowanie. W braku odmiennego porozumienia stron, powyższe uzgodnienie odnosi się do wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, rozprawy, jak również orzeczeń i zawiadomień Sądu.
2. W braku uzgodnienia przez strony języka postępowania, językiem postępowania jest język polski. Jednakże Zespół Orzekający może, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zwłaszcza zaś język umowy stron oraz innych dokumentów stanowiących dowód w sprawie, zdecydować o innym niż polski języku dla określonych czynności w postępowaniu.
3. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski.
4. Zespół Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania.
5. Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Zespół Orzekający.
6. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający.


§ 10
Reguła należytej staranności

We wszelkich sprawach Sąd oraz Zespół Orzekający dokładają należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych (arbitrażowych).
 

§ 11
Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu

1. Strona obowiązana jest dokonywać czynności procesowe w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, chyba że Skład Orzekający wyznaczy inny termin.
2. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika –temu pełnomocnikowi.
3. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
4. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne wysłane na adres wskazany w rejestrze uważa się za doręczone, chyba, że strona podała inny adres do doręczeń.
5. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§ 12
Poufność postępowania

1. Postępowanie przed Sądem jest poufne.
2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności, z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę uzgodniły w umowie lub w zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy. Strony mogą uzgodnić, że sam fakt wszczęcia postępowania jest okolicznością poufną.
3. Zespół Orzekający, a przed jego ustanowieniem Prezes Sądu, może na wniosek strony postanowić o zastosowaniu środków mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony tajemnic handlowych i innych informacji poufnych dotyczących strony lub osoby trzeciej.


§ 13
Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

Jeżeli uchybiono uzgodnionym przez strony zasadom postępowania, a w ich braku przepisom Regulaminu, uważa się, że strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała i nie podniosła zarzutu niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni, zrzekła się możliwości podniesienia takiego zarzutu w postępowaniu przez Sądem lub w skardze o uchylenie wyroku Sądu.


§ 14
Odpowiedzialność

Regionalna Izba Gospodarcza i jej pracownicy oraz organy Sądu, arbitrzy, mediatorzy i pracownicy Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym lub mediacją, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
 


Rozdział II
Arbitrzy i Mediatorzy


§ 15
Kwalifikacje arbitra i mediatora

1. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra oraz korzystająca w pełni z praw publicznych.
2. Arbiter i mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
3. Arbiter i mediator nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.
4. Arbiter i mediator obowiązany jest ujawnić arbitrom i stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości, co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi, pełnomocnikami stron i ich kancelariami oraz pozostałymi arbitrami wchodzącymi w skład Zespołu Orzekającego, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat.
5. Arbiter przyjmuje funkcję składając Sekretarzowi Sądu pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności. Odpis takiego oświadczenia Sekretarz doręcza niezwłocznie stronom.
6. Z zastrzeżeniem § 53 ust. 1 mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, chyba że strony postanowią inaczej.


§ 16
Listy Arbitrów i Mediatorów

1. Sąd prowadzi „Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach" zwaną dalej „Listą Arbitrów" oraz „Listę Mediatorów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach", zwaną dalej „Listą Mediatorów".
2. Prezydium Sądu ustala na okres 2 lat „Listę Arbitrów” i „Listę Mediatorów”.
3. Na Listę Arbitrów i Listę Mediatorów mogą zostać wpisane osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące nieskazitelnego charakteru, korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra i mediatora.
4. O wpisie na Listę Arbitrów i Listę Mediatorów oraz o wykreśleniu z tych list postanawia powołuje Prezes Izby na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego.
5. Lista Arbitrów i Lista Mediatorów winny zawierać: imię i nazwisko arbitra lub mediatora, stopień naukowy i tytuły zawodowe, zawód, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Arbitrzy i Mediatorzy udostępniają także inne dane osobowe na wewnętrzne potrzeby Sądu.


§ 17
Uprawnienie stron do powoływania arbitrów

1. Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów. W braku takiego uzgodnienia powoływanie arbitrów następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Strony mogą powołać na arbitra każdą osobę fizyczną spełniająca wymagania określone w Regulaminie.
3. Arbiter jedyny oraz arbiter przewodniczący mogą być powołani wyłącznie spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów.
4. Strona, która powołuje arbitra spoza Listy Arbitrów, obowiązana jest podać jego imię, nazwisko, adres oraz wykonywany zawód. Strona może podać także inne znane jej kwalifikacje i umiejętności powołanego arbitra.
5. Strona może powołać arbitra zastępczego na wypadek śmierci, ustąpienia lub odwołania powołanego przez nią arbitra.


§ 18
Nominacja zastępcza arbitrów

1. W razie niepowołania arbitra przez stronę/strony albo niepowołania arbitra jedynego jednomyślną decyzją stron lub arbitra przewodniczącego, a także w innych wypadkach określonych w Regulaminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu wyłącznie spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów. Prezes Sądu decyduje również przy braku jednomyślności w kwestii zmiany liczby Zespołu Orzekającego.
2. Prezes Sądu wyznaczając arbitra bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter, arbiter jedyny lub arbiter przewodniczący powinien posiadać stosownie do porozumienia stron, jak również inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla powołania do pełnienia tej funkcji osoby niezależnej i bezstronnej oraz posiadającej kwalifikacje przydatne do rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu między stronami.
3. Przy wyznaczaniu arbitra/arbitrów w sporze między stronami będącymi obywatelami różnych państw lub mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę w różnych państwach, Prezes Sądu bierze pod uwagę obywatelstwo, miejsce zamieszkania i inne powiązania arbitra/arbitrów z tymi państwami. Arbiter przewodniczący oraz arbiter jedyny nie mogą być związani z którymkolwiek
z tych państw, chyba że żadna ze stron nie sprzeciwi się temu w terminie wyznaczonym przez Prezesa Sądu.


§ 19
Zespół Orzekający

1. „Zespół Orzekający" oznacza trzech arbitrów powołanych/wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i Regulaminu, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
2. W sprawach o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 30.000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wniesienia pozwu, Zespół Orzekający składa się z jednego arbitra, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
3. Zespół Orzekający składa się z jednego arbitra, jeżeli strony tak uzgodniły, albo jeżeli, w braku uzgodnienia stron, tak postanowił Prezes Sądu na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron.
4. W przypadku, gdy z woli stron zespół orzekający ma skład odmienny od wynikającego z niniejszego Regulaminu, koszty związane z wynagrodzeniem dodatkowych arbitrów ponoszą same strony.


§ 20
Zasady powoływania arbitrów

1. W sprawach w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 30.000 złotych, Sekretarz Sądu wzywa strony do wyznaczenia arbitra jedynego w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sekretarz Sądu informuje jednocześnie strony o obowiązku skorzystania przy wyborze arbitra z Listy Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy. W razie nie powołania arbitra przez strony w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy.
2. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenie arbitra w terminie nie dłuższym niż 7 dni, o ile arbiter nie został wyznaczony w pozwie lub zapisie na sąd. Natomiast stronę pozwaną wzywa do wyznaczenia arbitra w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sekretarz Sądu informuje jednocześnie strony o możliwości skorzystania z Listy Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy. W razie nie powołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.
2a. Wskazani przez stronę Arbitrzy mogą zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nominacji odmowę orzekania w sprawie.
3. Sekretarz Sądu wzywa arbitrów powołanych zgodnie z ust. 2 do powołania arbitra przewodniczącego oraz wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy w terminie 7 dni. W razie nie powołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów wyznacza go Prezes Sądu.
4. Jeżeli strony uzgodniły, że arbitra lub arbitra przewodniczącego ma powołać określona osoba trzecia, osoba trzecia powołuje tego arbitra odpowiednio w terminach wskazanych w ust. 2 i 3. W przypadku, gdy osoba ta nie dokonała powołania w wyżej wskazanym terminie, Sąd Arbitrażowy wezwie strony do zobowiązania osoby trzeciej do powołania arbitra lub arbitra przewodniczącego w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu arbitra lub arbitra przewodniczącego wyznacza Prezes Sądu, chyba, że strony postanowią inaczej.
5. Jeżeli na zgodny wniosek stron, w sprawach o wartości sporu przekraczającej 30.000 zł lub jej równowartości w walucie obcej Zespół Orzekający składa się z jednego arbitra, Sekretarz Sądu wzywa strony do uzgodnienia i powołania tego arbitra. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 21
Wielość osób po jednej ze stron

1. Jeżeli kilka osób uczestniczy po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te, w terminie określonym w § 20 ust. 2, zgodnie powołują jednego arbitra.
2. W razie nie powołania arbitra w trybie określonym w ust. 1, arbitra wyznacza Prezes Sądu.
3. Wezwania lub inne pisma Sądu i stron kierowane są do wszystkich osób występujących po każdej ze stron chyba, że strony wyznaczą jedną osobę dla doręczeń.


§ 22
Umowa z arbitrem

1. Prezes Izby zawiera z arbitrem umowę („Umowa z Arbitrem"), w której arbiter zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do należytego wykonania obowiązków arbitra.
2. Opłata arbitrażowa dzielona jest pomiędzy Sąd i arbitrów według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. W razie odmowy lub niemożności zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, tryb określony w § 20 stosuje się odpowiednio, przy czym w razie ponownej odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem, arbitra wyznacza Prezes Sądu.


§ 23
Wyłączenie arbitra

1. Arbiter może być wyłączony tylko wówczas, jeżeli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, a także gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron oraz wymaganych niniejszym Regulaminem. Jeżeli strony nie określiły trybu postępowania o wyłączenie arbitra, stosuje się postanowienia Regulaminu.
2. Strona żądająca wyłączenia arbitra składa pisemny wniosek do Prezydium Sądu, za pośrednictwem Sekretarza Sądu, podając okoliczności uzasadniające żądanie (podstawy wyłączenia).
3. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra na tej podstawie.
4. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała, lub w powołaniu którego uczestniczyła, strona ta może żądać tylko na podstawie okoliczności, o których dowiedziała się po jego powołaniu.
5. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie oraz arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni.
6. Prezes Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia rozstrzyga Prezydium Sądu, a w razie wystąpienia równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Sądu.
7. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania, chyba że Zespół Orzekający postanowi inaczej, natomiast w przypadku wyłączenia arbitra jedynego jeśli Prezes Sądu postanowi inaczej.


§ 24
Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania


1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, odwołania przez strony lub Prezesa Sądu w formie postanowienia, a także w razie odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem.
2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
3. Strony mogą w każdym czasie odwołać każdego arbitra składając Prezesowi Sądu zgodne oświadczenie na piśmie. W wypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej,  wymagane jest zgodne oświadczenie wszystkich tych osób. W przypadku odwołania arbitra zgodnym oświadczeniem stron, strony ponoszą koszty wynagrodzenia nowopowołanego arbitra, które wynosi tyle samo, ile wynagrodzenie odwoływanego arbitra.
4. Każda ze stron może wystąpić do Prezesa Sądu o wydanie postanowienia o odwołaniu arbitra, który nie wykonuje należycie swoich funkcji, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie, lub jeżeli opóźnia się z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny. Z przyczyn nadzwyczajnych Prezes Sądu może wydać takie postanowienie także z urzędu.
5. O powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, decyduje Prezes Sądu.
6. O powtórzeniu części lub całości postępowania z udziałem nowego arbitra, decyduje Zespół Orzekający w formie postanowienia.
7. W razie dwukrotnego ustąpienia lub odwołania przez strony lub Prezesa Sądu arbitra powołanego przez tę samą stronę, druga strona może, w terminie tygodnia od dnia, w którym powzięła wiadomość o ustąpieniu lub odwołaniu arbitra, żądać zastępczego wyznaczenia arbitra za tę stronę przez Prezesa Sądu. Powyższy przepis stosuje się także w razie kolejnego ustąpienia lub odwołania arbitra.

 

 

Rozdział III
Postępowanie przed Sądem


§ 25
Wszczęcie postępowania arbitrażowego

1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu.
2. W wypadku uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przez sąd powszechny, ponowne podjęcie postępowania w sprawie następuje na podstawie wniosku jednej ze stron.
3. W razie zawieszenia przed sądem powszechnym postępowania ze skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego, w celu usunięcia podstaw do jego uchylenia, ponowne podjęcie przez Zespół Orzekający postępowania w sprawie następuje na wniosek jednej ze stron.

 

§ 26
Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu

1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Zespół Orzekający, na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia roszczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Zespół Orzekający wydaje postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny i może być przez Zespół Orzekający, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.
3. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.
4. Na wniosek strony, Zespół Orzekający może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.
 

§ 27
Pozew

1. Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na ten język oraz dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra.
2. Pozew powinien zawierać:
a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz - w wypadku przedsiębiorców - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, a ponadto może zawierać również adresy poczty elektronicznej stron oraz numery telefonów lub faksów.
b) wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu, a w braku odmiennej umowy stron - wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego,
c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
d) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
e) potwierdzenie przelewu opłaty arbitrażowej i rejestracyjnej
3. Pozew powinien wskazywać arbitra powołanego przez stronę lub powinien zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu. Pozew może także zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego.
4. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Zespół Orzekający uzna to za niedopuszczalne.
5. Cofnięcie pozwu, bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę, lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.
6. Jeżeli powód cofnie pozew i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes Sądu umarza postępowanie.
7. W przypadku konieczności doręczenia pozwu na wskazany przez powoda adres w innym kraju członkowskim zastosowanie ma rozporządzenie Rady PE i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczenia w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczenie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000.

 

§ 28
Opłacenie pozwu i uzupełnienie jego braków

1. W przypadku braku wniesienia opłat wraz z pozwem, wskazanych w § 27 ust. 2 pkt 5, Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 7 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową, a jeżeli pozew nie odpowiada wymaganiom określonym w § 27 ust. 1 i 2 oraz 3 - uzupełniła jego braki. Wysokość opłat określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego" będąca załącznikiem nr 1 do Regulaminu, zwana dalej „Taryfą opłat", obowiązująca w dacie wniesienia pozwu.
2. W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie, o którym mowa w ust. 1, Sekretarz Sądu zarządza zwrot pozwu.
3. W braku wskazania arbitra w pozwie, Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra zgodnie z § 20 ust. 2. Wymóg wskazania arbitra nie dotyczy sporów, w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 30.000 złotych.
4. Jeżeli prima facie Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach nie jest właściwy, Sekretarz Sądu, bez rozstrzygania o istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny), niezwłocznie zwraca na to uwagę powodowi wzywając go do zajęcia stanowiska na piśmie w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli powód nie podtrzyma pozwu, sprawę uznaje się za niewszczętą. Jeżeli powód podtrzyma stanowisko o właściwości Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, a także w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 1.
5. Zespół Orzekający - w razie uzasadnionych wątpliwości - może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 29
Pisma w toku postępowania

1. Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie kopii jak pozew.
2. W toku sprawy strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, o którym mowa w § 31 regulaminu.


§ 30
Odpowiedź na pozew

1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłat rejestracyjnej i arbitrażowej, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z informacją o stronie internetowej, na której znajduje się regulamin sądu i lista rekomendowanych arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie 14 dni wniosła odpowiedź na pozew. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może przedłużyć termin do złożenia odpowiedzi na pozew, ale nie więcej niż o 7 dni.
2. Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.
3. Odpowiedź na pozew powinna zawierać:
a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz - w wypadku przedsiębiorców - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, może zawierać również adresy poczty elektronicznej stron oraz numery telefonów.
b) stanowisko wobec właściwości Sądu Arbitrażowego,
c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
d) stanowisko pozwanego wobec żądań powoda wraz z jego uzasadnieniem faktycznym oraz wskazaniem dowodów na poparcie twierdzeń co do faktów,
e) wskazywanie arbitra powołanego przez stronę, jeżeli uprawnienie do powołania arbitra przysługuje pozwanemu,
4. Do odpowiedzi na pozew należy dołączyć niezbędną liczbę kopii dla Sądu oraz dla każdego arbitra.


§ 31
Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

1. Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie głównej strona pozwana może wnieść pozew wzajemny, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.
4. Na wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, Prezydium Sądu na wniosek Zespołu Orzekającego lub zgodny wniosek Zespołów Orzekających może zdecydować o połączeniu do wspólnego rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie w Katowicach, rozstrzygając również o kosztach postępowania.


§ 32
Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu Orzekającego.
2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym uiściła opłatę arbitrażową w wysokości określonej w „Taryfie opłat" obowiązującej w dacie wniesienia pozwu. Nieuiszczenie opłaty arbitrażowej w ustalonym terminie skutkuje niedopuszczeniem osoby trzeciej do udziału w postępowaniu.
3. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.


§ 33
Zawieszenie i umorzenie postępowania

1. Zespół Orzekający zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.
2. Zespół Orzekający może, nie wcześniej niż po złożeniu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznym upływie terminu zakreślonego do jego złożenia, zawiesić postępowanie:
a) na wniosek powoda,
b) na wniosek pozwanego ze względu na inne toczące się postępowanie,
c) z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.
3. Zespół Orzekający postanawia o podjęciu postępowania na wniosek strony lub po ustaniu przesłanek uzasadniających jego zawieszenie.
4. Zespół Orzekający postanawia o umorzeniu zawieszonego postępowania, jeżeli wniosek o jego podjęcie nie zostanie zgłoszony w terminie jednego roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu pod warunkiem zakończenia sprawy w sądzie powszechnym.
5. Zespół Orzekający w postępowaniu zobowiązuje stronę do poinformowania Sądu Arbitrażowego o zakończeniu postępowania w sądzie powszechnym.


§ 34
Rozprawa


1. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy. O rozstrzyganiu bez przeprowadzenia rozprawy Sekretarz Sądu zawiadamia strony, wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dniowy do wniesienia żądania przeprowadzenia rozprawy.
2. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby - nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokolant.
3. Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu Orzekającego z uwzględnieniem wniosków stron, które zamierzają uczestniczyć w rozprawie osobiście. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już na pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.
4. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.
5. W sprawach dotyczących organizacji postępowania arbiter przewodniczący może wydawać postanowienia samodzielnie. Postanowienie takie może zostać uchylone lub zmienione przez Zespół Orzekający.
6. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.


§ 35
Dowody

1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Zespół Orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.
2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, biegły, po przedstawieniu swojej opinii na piśmie, na żądanie strony, lub gdy Zespół Orzekający uzna to za konieczne, bierze udział w rozprawie w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania stron i Zespołu Orzekającego. 
3. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
4. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający.
5. W razie potrzeby Zespół Orzekający może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o przeprowadzenie dowodu lub czynności, której sam nie może wykonać.
6. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół Orzekający zgodnie z "Taryfą opłat" obowiązującą w dniu wniesienia pozwu.
7. Prezydium Sądu prowadzi listę specjalistów rekomendowanych przez Radę Izby.

 

§ 36
Protokoły

1. Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i innych czynności Zespołu Orzekającego lub czynności dokonanych przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający zgodnie z § 35 ust. 4. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu.
2. Protokół sporządza się w języku postępowania, chyba że strony postanowią inaczej. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego oraz protokolant.
3. Przebieg czynności protokołowanych może zostać utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
4. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd - na ich wniosek - wydaje poświadczone odpisy protokołów i orzeczeń oraz kopie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zgodnie z „Taryfą opłat” obowiązującą w dniu wniesienia pozwu, a także umożliwia przejrzenie akt sprawy w godzinach urzędowania. Za zgodą stron treść protokołu może być stronom przesłana w wersji elektronicznej w formacie PDF, w formie utrwalonej na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej. Treść protokołu wysłana w wersji elektronicznej może być podpisana przez protokolanta i potwierdzona za zgodność przez Sekretarza Sądu.
5. Strona mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – aż do czasu doręczenia jej wyroku.

 

§ 37
Zamknięcie rozprawy

1. Przewodniczący Zespołu orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, lub uzna, że strony mogły wyczerpująco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
2. Jeżeli po wydaniu postanowienia o zamknięciu postępowania dowodowego, arbiter zmarł, ustąpił, został wyłączony bądź odmawia wykonywania swych funkcji, faktycznie ich nie wykonuje lub wykonuje je ze znacznym opóźnieniem, pozostali arbitrzy mogą za pisemną zgodą Prezydium Sądu Arbitrażowego, po złożeniu pisemnego zawiadomienia trzeciemu arbitrowi oraz stronom, kontynuować postępowanie arbitrażowe i wydać wyrok arbitrażowy.
3. Przewodniczący Zespołu orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.

 

§ 38
Umorzenie postępowania

Poza wypadkami, o których mowa w § 33 ust.4 Zespół Orzekający postanawia o umorzeniu postępowania jeżeli:
a)  powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw, a Zespół Orzekający uznał że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,
b)  dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe.


Rozdział IV
Wyroki i Postanowienia


§ 39
Orzeczenia Sądu


1. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest ostateczny i wiążący dla stron
2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu, Prezydium Sądu oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia. Postanowienia nie podlegają zaskarżeniu. Przepisy dotyczące wyroków stosuje się odpowiednio do postanowień kończących postępowanie.
3. Do czasu powołania Zespołu Orzekającego jego uprawnienia przysługują Prezydium Sądu.


 § 40
Wyroki

1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 30 dni od zamknięcia rozprawy. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności sprawy.
2. Zespół Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem, a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.
3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w takim samym terminie jak uzasadnienie wyroku.
4. Prezes Sądu może żądać od Przewodniczącego Zespołu Orzekającego wyjaśnienia przyczyn nie wydania przez Zespół Orzekający wyroku w terminie określonym w ust. 1.


§ 41
Treść wyroku

Wyrok powinien zawierać:
a) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku; w braku wskazania w treści wyroku miejsca jego wydania, uważa się, że jest nim miejsce postępowania arbitrażowego,
b) podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd),
c) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu lub zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Zespół Orzekający kierował się przy wydaniu wyroku,
d) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania podejmuje każdorazowo Skład Orzekający, przy czym w zakresie kosztów zastępstwa procesowego uwzględniane są zasady i stawki obowiązujące w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
e) na wniosek strony - rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i noclegów arbitrów, które obciążają tę stronę i rozliczane są z zaliczki pobranej od niej przez Sąd na wydatki arbitrażowe.

 

§ 42
Wyrok częściowy i wyrok wstępny

1. Zespół Orzekający może wydać wyrok częściowy, jeżeli do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
2. Wyrokiem częściowym Zespół Orzekający może także rozstrzygnąć o całości żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
3. Zespół Orzekający może wydać wyrok wstępny, uznając roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, prowadząc dalej postępowanie (rozprawę) co do spornej wysokości żądania.


 
§ 43
Forma, podpisanie i doręczenie wyroku

1. Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.
2. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu Orzekającego, nie mniej jednak niż dwóch członków Zespołu Orzekającego, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich oraz podpisami Prezesa Sądu i Sekretarza Sądu, a także pieczęcią Sądu
3. Prezes Sądu i Sekretarz Sądu podpisując wyrok stwierdzają, że Zespół Orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków Zespołu Orzekającego są autentyczne.
4. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok Przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania niezbędnych poprawek formalnych.
5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postanowień sądu kończących sprawę.


§ 44
Orzeczenie w wypadku ugody

1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego strony zawrą ugodę, Zespół Orzekający:
a) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
b) na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.
2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.


§ 45
Sprostowanie i wykładnia wyroku

1. Strona, w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o:
a) rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku),
b) sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.
2. Zespół Orzekający może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu.
3. Sprostowanie wyroku, dokonane przez zespół orzekający w formie postanowienia, stanowi jego integralną część Dalsze odpisy wyroku wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.
4. Wykładnia wyroku, dokonana przez Zespół Orzekający w formie postanowienia, stanowi jego integralną część.


§ 46
Uzupełnienie wyroku

1. Strona może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku, zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których Zespół Orzekający nie orzekł w wyroku (uzupełnienie wyroku).
2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek za zasadny, wydaje wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. § 40 ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
3. Zespół Orzekający wydaje wyrok uzupełniający także w razie podjęcia postępowania zgodnie z § 25 ust. 3, po wykonaniu czynności wskazanych przez sąd powszechny. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 47
Publikacja orzeczeń

Prezydium Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość oraz poszanowanie woli i interesów stron postępowania.

 


Rozdział V
Mediacja


§ 48
Wszczęcie postępowania mediacyjnego

1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, bądź na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron, strona sporu może zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach z wnioskiem o przeprowadzenie, na podstawie Regulaminu, postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.
2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
3. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom określonym w § 48 ust. 2 – Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia jego braków.
4. Strona składająca wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego otrzymuje nazwę „wnioskujący” a druga strona nazwę „uczestnik”
5. W razie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji w Sądzie Arbitrażowym postanowienia Rozdziału V niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym przepisami kodeksu postępowania cywilnego o skierowaniu przez sąd stron do mediacji.


§ 49
Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony

1. Po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu doręcza wniosek uczestnikowi i wzywa go do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym, w terminie 14 dni, chyba że strony wpisały klauzulę mediacyjną w pisemną umowę łączącą ich stosunki.
2. Po wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym przez uczestnika, Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie 7 dni, uiścił opłatę rejestracyjną oraz opłatę mediacyjną w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Strony w drodze zawartego wcześniej porozumienia mogą ustalić odmienne zasady uiszczania opłaty mediacyjnej. Opłata mediacyjna ustalona przez strony nie może być niższa niż wskazana w Taryfie Opłat. Jeżeli strony wskazały stawkę niższą opłatę pobiera się zgodnie z Taryfą Opłat.
3. W sytuacji, gdy strony zawarły wcześniej porozumienie dotyczące odmiennych zasad regulowania opłaty mediacyjnej, Sekretarz Sądu wzywa strony w ciągu 7 dni do uiszczenia opłaty mediacyjnej ustalonej przez strony.
4. Niedopełnienie przez stronę czynności niezbędnej dla prowadzenia postępowania uniemożliwia dalsze prowadzenia postępowania i powoduje zakończenie procesu mediacyjnego.
5. W przypadku, gdy mediacja nie doszła do skutku i prowadzenie postępowania mediacyjnego okazało się niemożliwe, zwraca się stronom wpłaconą opłatę mediacyjną. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli mediacja nie doszła do skutku z winy stron.


§ 50
Mediator

1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie Sekretarz wzywa strony do powołania mediatora, w terminie 14 dni oraz przekazuje informację o stronie internetowej, na której znajduje się Regulamin Sądu i Lista rekomendowanych mediatorów.
2. W braku powołania mediatora przez strony, mediatora wyznacza Prezes Sądu spośród osób wpisanych na Listę Mediatorów.
3. Mediator przyjmuje funkcję składając Sekretarzowi Sądu pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności. Odpis takiego oświadczenie Sekretarz doręcza niezwłocznie stronom.
4. Mediator, prowadzi postępowanie mediacyjne samodzielnie i osobiście. Na wniosek mediatora Prezes Sądu może udzielić zgody na prowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przez więcej niż jednego mediatora.
5. Dotyczące arbitrów przepisy, w szczególności: § 18 ust. 2 - 3 § 21 ust. 1 - 2, § 22, § 23 ust. 1 - 4 i 6, 24 ust. 1-5, stosuje się odpowiednio do mediatora
6. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie mediatora drugiej stronie z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 7 dni. W razie rozbieżności między stronami, o wyborze mediatora decyduje Prezes Sądu.
7. O powtórzeniu części lub całości postępowania z udziałem nowego mediatora, decyduje Prezes Sądu w formie zarządzenia
8. W razie ustąpienia mediatora lub jego odwołania na wiosek stron, w terminie tygodnia od dnia, w którym strony powzięły wiadomość o ustąpieniu lub odwołaniu mediatora, strony mogą wyznaczyć nowego mediatora lub żądać zastępczego wyznaczenia mediatora przez Prezesa Sądu. Powyższy przepis stanowi podstawę do wyłącznie dwukrotnej zmiany mediatora w wyniku jego odwołania lub ustąpienia.


§ 51
Postępowanie mediacyjne

1. Sąd organizuje spotkanie mediacyjne, podczas którego mediator po otrzymaniu od sądu akt dotyczących sporu, wysłuchuje strony i przedstawia stronom propozycję polubownego uregulowania sporu.
2. Przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.
3. Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.
4. Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i wnioski stron, złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, ani sądowym, chyba, że strony postanowią inaczej.


§ 52
Zakończenie postępowania mediacyjnego

1. Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez mediatora oświadczenia, o którym mowa w § 50 ust. , chyba że strony wyraziły zgodę na dłuższy termin przeprowadzenia mediacji.
2. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody, mediator sporządza protokół, zawierający warunki i osnowę ugody. Zawarta poza spotkaniem mediacyjnym ugoda staje się nieodłączną częścią protokołu. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem protokołu przez strony i mediatora.
3. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone złożeniem przez mediatora do akt sprawy oświadczenia na piśmie stwierdzającego, że do ugody nie doszło.
 

§ 53
Nadanie ugodzie formy wyroku

1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, Prezes Sądu wyznacza mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku.
2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd, z uwzględnieniem dokonanych opłat mediacyjnych. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w "Taryfie opłat" obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy § 39-43 oraz § 45-46 Regulaminu.

 

§ 54
Przepisy przejściowe

Nowy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku.

czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

         "Czwartek z arbitrażem"

               Rozprawa w sądzie arbitrażowym


 

 

 

W sądzie arbitrażowym, tak samo jak w sądzie powszechnym odbywają się rozprawy. Odbywają się one jednak w przyjemniejszej atmosferze niż w sądzie powszechnym. Przede wszystkim ich termin wyznaczany jest przez arbitrów po uzgodnieniu możliwości ze stronami, tylko w wyjątkowych okolicznościach podejmują decyzję samodzielnie. Ponadto sam przebieg posiedzenia ma o wiele łagodniejszy charakter i bardziej przypomina spotkanie biznesowe, niż typową sądową rozprawę. Często strony częstowane są napojami, kawą, a w razie potrzeby mogą prosić o zarządzenie przerwy, itd.

 

Rozprawy w sądzie arbitrażowym są niejawne. Oznacza to, że tylko określone osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Na sali nie może być obecna publiczność. Często regulaminy poszczególnych sądów wskazują konkretne osoby, które mogą uczestniczyć w rozprawie. Zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy RIG w Katowicach na sali na sali mogą przebywać arbitrzy, strony i ich pełnomocnicy, wezwane osoby (świadkowie, biegli), Prezes i Wiceprezesi Sądu, Sekretarz Sądu oraz wyznaczony przez niego protokolant, ewentualnie inne osoby wskazane przez strony, ale nie więcej niż dwie.

 

Zazwyczaj w sądach polubownych rozprawą kieruję Przewodniczący Składu Orzekającego. Zazwyczaj to właśnie on wyznacza termin rozprawy przy uwzględnieniu wniosków stron, które chcą osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, wydaje również zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy.

 

W Sądzie Arbitrażowym przy RIG w Katowicach Zespół Orzekający zazwyczaj rozpoznaje sprawę na rozprawie. W dwóch przypadkach sprawa może być rozpatrzona bez posiedzenia. Przede wszystkim, jeżeli strony porozumieją się w tej kwestii albo jeżeli wyczerpująco przedstawią okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za wyjaśnioną w stopniu, który umożliwia rozstrzygniecie. W drugim przypadku Sekretarz Sądu zawiadamia strony, że rozstrzygniecie nastąpi bez wyznaczenia rozprawy i wyznacza termin nie dłuższy niż 7 dni do wniesienia żądania jej przeprowadzenia. W tak zakreślonym terminie każda ze strona ma prawo do żądania rozpoznania sprawy na rozprawie.

czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

         "Czwartek z arbitrażem"

       


Jak zostać Arbitrem/ Mediatorem w Sądzie Arbitrażowym przy RIG w Katowicach

Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej prowadzi Listę Rekomendowanych Arbitrów oraz Listę Rekomendowanych Mediatorów. Na takie listy mogą być wpisane osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące nieskazitelnego charakteru, korzystające z pełni praw publicznych oraz posiadające kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra i mediatora.

 

Każdy, kto spełnia powyższe wymagania i chce znaleźć się na takiej liście musi złożyć w sekretariacie Sądu kwestionariusz arbitra lub mediatora, które można odnaleźć odpowiednio na stronach
http://rig.katowice.pl/sad-arbitrazowy/arbitraz/kwestionariusz-arbitra

http://rig.katowice.pl/sad-arbitrazowy/mediacja/kwestionariusz-mediatora

Wnioski składają się z pytań dotyczących nie tylko danych personalnych, ale również wykształcenia, uzyskanego stopnia naukowego, odbytych kursów, umiejętności językowych oraz doświadczenia zawodowego. Wszystkie te informacje pomogą określić, czy w wnioskodawca posiada kwalifikacje umożliwiające my pełnienie funkcji arbitra i mediatora.

 

Kwestionariusz jest analizowany przez Prezesa Sądu, który składa wniosek do Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i to on ostatecznie decyduje o wpisie na Listę Arbitrów, czy Mediatorów. Prezes RIG w Katowicach decyduje również o wykreśleniu osoby z Listy.

 

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji w tym zakresie osoba jest dopisywana do Listy Rekomendowanych Arbitrów, które również znajduje się na stronie http://rig.katowice.pl/sad-arbitrazowy/arbitraz/arbitraz-lista-arbitrow bądź Mediatorów http://rig.katowice.pl/sad-arbitrazowy/mediacja/mediacja-mediatorzy-lista.

 

Oczywiście dokonując wyboru arbitra w swojej sprawie każda ze stron może wybrać go właśnie z tej listy. Jeżeli decyduje się na osobę spoza niej musi podać jej imię, nazwisko, adres i wykonywany zawód, może również dodać informację o innych umiejętnościach, czy kwalifikacjach.

W dwóch przypadkach arbiter musi być wybrany z Listy Rekomendowanych Arbitrów. Po pierwsze Arbiter Jedyny, czyli samodzielnie orzekający w danej sprawie musi być wspólnie wskazany przez strony z Listy Arbitrów. Po drugie Superarbiter, czyli Arbiter przewodniczący w Składzie Orzekającym, którego powołują wybrani przez strony członkowie Składu Orzekającego właśnie przez wspólne wskazanie kogoś z Listy. Również dokunując w określonych sytuacjach nominacji zastępczej Prezes Sądu wskazuje kogoś z Listy.


czwartek z arbitrażem


 sad arbitrazowy

                    "Czwartek z arbitrażem"

       Wpływ stron na przebieg postępowania arbitrażowego

 
Strony sporu mają niebagatelny wpływ na przebieg postępowania arbitrażowego. Przede wszystkim to ich wspólna decyzja determinuje właściwość sądu polubownego. Oznacza to, że jeżeli nie podejmą stosownego porozumienia w tym zakresie (zapis na sąd polubowny, kompromis) sprawa nie będzie rozpatrywana przez sąd arbitrażowy tylko tradycyjnie w sądzie powszechnym.

 

Kolejną istotną możliwością stron jest wybór trybu, czyli określenie, czy postępowanie będzie toczyło się przed stałym sądem polubowny czy powołanym w trybie ad hoc. Sąd powołany ad hoc orzeka tylko w konkretnej sprawie, nie ma swojego zaplecza lokalowego, czy sekretariackiego, dlatego należy je zorganizować lub złożyć wniosek o administrowanie takiej sprawy przez stały sąd. Natomiast, jeżeli strony zdecydują się już na któryś z stałych sądów muszą precyzyjnie określić tę instytucję, co nie znaczy, że posiedzenia muszą odbywać się w jej siedzibie. Strony mogą wskazać, gdzie będą miały miejsce, muszą jednak liczyć się z ewentualnymi dodatkowymi kosztami, np. za przejazd arbitrów, wynajęcie sali. Należy zwrócić również uwagę, że nie muszą decydować się na polski stały sąd polubowny, mogą przecież uzgodnić właściwość sądu z innego kraju, nawet niepowiązanego z żadną ze stron, co może być istotne w przypadku sporu międzynarodowego, zwłaszcza, że przysługuje im uprawnienie do wyboru prawa właściwego do jego rozstrzygnięcia.

 

Niewątpliwą zaletą arbitrażu jest wpływ stron na wybór składu orzekającego. W tym zakresie możliwości również są szerokie. Przede wszystkim strony mogą określić, w jaki sposób mają być powołani arbitrzy. Oznacza to na przykład, że porozumienie stron w tej kwestii może dokładnie precyzować sposób postępowania przy wyborze, liczbę członków składu orzekającego, ich kompetencje. Już w samej klauzuli można podać imiennie arbitrów, którzy mają rozstrzygać spór. W takim przypadku należy jednak zabezpieczyć klauzulę w dodatkowe uregulowania na wypadek, gdyby wskazany arbiter nie mógł rozstrzygać w sporze. Brak takich dodatkowych regulacji może doprowadzić do bezskuteczności klauzuli. Oczywiście strony mogą również powołać się na regulamin wybranego przez siebie stałego sądu, w którym na pewno znajdują się przepisy określające sposób powołania arbitrów. Strony realnie wpływają na wybór składu orzekającego, w końcu wskazują imiennie osobę, która ma rozstrzygać w ich sprawie. Oczywiście mogą skorzystać z listy arbitrów prowadzonej przez każdy sąd, ale podjąć niezależną decyzje w tej materii i powołać specjalistę w dziedzinie, której dotyczy konflikt. Muszą jednak wskazać kompetencje zawodowe tej osoby, które umożliwiają jej pełnienie powierzonej funkcji.

 

W toku całego postępowania strony cały czas mają znaczący wpływ na jego przebieg. Zaczynając od ważnych kwestii, jak język, w którym ma być prowadzony, kończąc na bardzo technicznych, jak czas do wniesienia odpowiedzi na pisma przeciwnika. Mogą również regulować kwestie o szczególnym znaczeniu, jak procedura odwołania arbitra, czy okoliczności, w których może to nastąpić. Niewątpliwie ważnym uprawnieniem stron jest możliwość ustanowienia dwuinstancyjnego postępowania polubownego. Zasadą jest, że postępowanie przed sądem arbitrażowym jest jednoinstancyjne, jednak strony mogą zdecydować o jego dwuinstancyjności.

 

Z powyższych ogólnych rozważań jasno wynika, że strony mają znaczący wpływ na przebieg postępowania, zwłaszcza na sposób, czy formę, w jakiej będzie się odbywało. Oczywiście nie mogą przekroczyć pewnych granic, które zostały określone prawem i których przestrzegania pilnują niezależni i bezstronni arbitrzy.

czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

            "Czwartek z arbitrażem"

                     Początki arbitrażu w Polsce

 

 

 

 

 

Arbitraż jako alternatywa wobec sądownictwa powszechnego jest ceniona przede wszystkim ze względu na poufność postępowania arbitrażowego, niższe koszty postępowania, a także krótszy czas procesu. ADR, czyli formy alternatywnego rozwiązywania sporów popularność zaczęły zyskiwać w latach 60 XX wieku, głównie za sprawą Amerykanów. W Polsce możemy poszczycić się tradycją w tym zakresie sięgającą średniowiecza.

 

Za pierwszy proces arbitrażowy w Polsce można uznać zjazd w Wyszehradzie w 1335 roku. Właśnie wtedy miał miejsce spór o koronę pomiędzy Kazimierzem Wielkim, a Janem Luksemburskim, który mógł być dramatyczny w skutkach dla Polski wciąż podnoszącej się z rozbicia dzielnicowego. W tym samym czasie rozpoczęła się dyskusja dotycząca przynależności Kujaw i Pomorza Zachodniego. Pretensje do tych terenów rościł sobie Zakon Krzyżacki. W tej spornej kwestii rolę arbitrów pełnili królowie Czech i Węgier. W wyniku procesu arbitrażowego zadecydowano o podziale spornych ziem. Do granic Rzeczypospolitej zostały przyłączone Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, natomiast Zakon Krzyżacki zachował Pomorze i Ziemię Chełmińską. Dzięki polubownemu rozstrzygnięciu sporu z Krzyżakami Polska zyskała kilka lat pokoju, które okazały się bezcenne w kontekście żmudnego procesu odbudowy kraju. Spór o koronę  zakończył się ugodą bez udziału arbitrów. Jan Luksemburski zrzekł się praw do Korony Polski w zamian za 20 000 (dwadzieścia tysięcy) kop groszy praskich. Aby przybliżyć teraźniejszą wartość tej transakcji należy dodać, że kwota ta stanowi równowartość ponad 4 ton srebra. Wykup prawa do tronu Polski zagwarantował możliwość spokojnego rozwoju bez wojen wewnętrznych.

 

Kolejnym przykładem praktyki arbitrażowej w średniowiecznej Polsce stanowi zarządzenie króla Jana Olbrachta o rozstrzyganiu konfliktów powstałych na Mazowszu. Na tym burzliwym terytorium miały miejsce spory pomiędzy książętami, a szlachtą. W celu polepszenia sytuacji, dekretem z roku 1945 król ograniczył suwerenności Książąt Mazowieckich. Działanie to niestety doprowadziło do nasilenia konfliktów pomiędzy szlachtą a książętami. Jako, że Mazowsze stało się lenną częścią Królestwa Polskiego, Król zobowiązany był do powstrzymywania i rozwiązywania powstałych nieporozumień. W celu zoptymalizowania procesu rozstrzygania sporów król mianował się arbitrem, który miał decydujący głos w sprawach dotyczących tego burzliwego rejonu.

 

Przenosząc się w czasy bardziej współczesne, należy zwrócić uwagę, że Sądy Polubowne stały się bardzo istotną formą rozwiązywania konfliktów w dobie rodzącej się Drugiej Rzeczypospolitej. Przed ujednoliceniem przepisów prawa na ziemiach polskich mieliśmy do czynienia z pięcioma różnymi systemami prawnymi, a co za tym idzie w zależności od regiony obowiązywały różne procedury cywilne. Funkcjonowanie Sądów Polubownych zostało prawnie usystematyzowane w Kodeksie postępowania cywilnego, który wszedł w życie w 1933. W okresie Międzywojennym Polska przyjęła Protokół Genewski o klauzurach arbitrażowych. Rządzący krajem nie zdecydowali się jednak na ratyfikowanie Konwencji Genewskiej o wykonalności zagranicznych procesów arbitrażowych.

 

W okresie Polskiej Republiki Ludowej arbitraż, jako zbyt kapitalistyczny został zepchnięty na margines życia gospodarczego. Istniały wówczas jedynie dwie formy arbitrażu:  arbitraż dla handlu zagranicznego oraz Państwowy Arbitraż Gospodarczy. Handel Zagraniczny był jedyną gałęzią gospodarki, w której arbitraż utrzymał się, głównie ze względu na konieczność prowadzenia wymiany handlowej z zachodem. Zyski płynące z utrzymywania relacji gospodarczych m.in. z Europą Zachodnią wystarczające uzasadniały konieczność zachowania tych instytucji. Państwowy Arbitraż Gospodarczy rozstrzygał w sporach majątkowych o charakterze cywilno-prawnym. Najwyższym celem była tutaj troska o zachowanie dyscypliny wykonywania narodowych planów gospodarczych.

 

Okres po transformacji ustrojowej zwiększył przepływ kapitału, technologii i pracy pomiędzy Polską a krajami ościennymi. Rosnąca ilość transakcji handlowych wpłynęła w znaczący sposób na wzrost popularności sądów polubownych. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach powstał już w roku 1991. W ciągu dwudziestu czterech lat działalności zdobył uznaną markę w świecie polskiego arbitrażu.

czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

               "Czwartek z arbitrażem"

                          Przebieg postępowania1. Klauzula arbitrażowa:

 

Zawarcie klauzuli arbitrażowej w umowie stron w brzmieniu: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu."

 

2. Pozew

 

Wszczęcie postępowania arbitrażowego przez wniesienie pozwu, który powinien zawierać:

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
b) wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu, a w braku odmiennej umowy stron - wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego,
c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
d) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
e) potwierdzenie przelewu opłaty arbitrażowej i rejestracyjnej
(http://rig.katowice.pl/pl/sad-arbitrazowy/arbitraz/arbitraz-oplaty).

● Pozew powinien wskazywać arbitra powołanego przez stronę lub powinien zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu. Pozew może również zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego.
(Lista Arbitrów- http://rig.katowice.pl/pl/sad-arbitrazowy/arbitraz/arbitraz-lista-arbitrow)

● Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania, a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na ten język.

● Pozew wnoszony jest wraz z niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra.

 

3. Postępowanie przed Sądem

 

I. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową w terminie nie dłuższym niż 7 dni do:

-  razie wystąpienia braków pozwu do ich uzupełnienia
-  dokonania opłat w razie ich braku
-  wyznaczenie arbitra Jeżeli arbiter nie został wyznaczony w pozwie lub w zapisie na sąd

● W razie niepowołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

II. Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z informacją o stronie internetowej, na której znajduje się regulamin sądu i lista rekomendowanych arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie14 dni:

a. wniosła odpowiedź na pozew,
b. wyznaczyła arbitra.

● Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.
●  W razie niepowołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

III. Sekretarz Sądu wzywa powołanych arbitrów do wskazania arbitra przewodniczącego oraz wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy w terminie 7 dni.

● W razie niepowołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

IV. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy.

● Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.

● Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby - nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokolant.

● Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu Orzekającego z uwzględnieniem wniosków stron, które zamierzają uczestniczyć w rozprawie osobiście. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już na pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.

● Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.

● Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

 

V. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest ostateczny i wiążący dla stron. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 30 dni od zamknięcia rozprawy.

● W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu, Prezydium Sądu oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia.czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

          "Czwartek z arbitrażem"

                       Mediacja- Królowa ADR


Mediacja, jako metoda rozwiązywania sporów znana była już w Starożytności. Stosowana najczęściej w krajach dalekiego wschodu, szczególnie wśród wyznawców Buddyzmu. Opis Mediacji znajdziemy nawet w Starym Testamencie. W czasach współczesnych ceniona jest głównie ze względu na skuteczność, szybkość i dyskrecję.

 

Mediacja nazywana jest Królową ADR, czyli alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. ADR powstały w latach 60 XX w. w Stanach Zjednoczonych, jako odpowiedź na kryzys sądownictwa. Alternatywne metody rozwiązywania sporów są szansą dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich. Kluczowym elementem nie jest tutaj rozstrzygnięcie o racji lub winie którejś ze stron, lecz wypracowanie warunków obustronnego porozumienia. Strony konfliktu pełnią rolę ekspertów najlepiej znających sytuację, posiadających świadomość własnych potrzeb i interesów. Rozmowy toczone są w obecności mediatora- osoby zaufanej, będącej swego rodzaju moderatorem konfliktu. Może on pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska, bez możliwości podejmowania decyzji w imieniu stron. Jest to element różniący mediację od arbitrażu, w którym sędzia pełni rolę rozstrzygającego spór.  

 

W prawie Polskim określone zostały jedynie kluczowe zasady postępowania mediacyjnego. Daje to stronom dowolność zarówno w wyborze mediatora, jak i miejsca spotkania gwarantującego możliwość skoncentrowania się na rozwiązaniu konfliktu. Dzięki temu rozmowy odbywają się zazwyczaj w twórczej atmosferze dążenia do wspólnego celu.

 

Miejscem dogodnym do prowadzenia mediacji będzie z pewnością Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach znajdujący się przy ulicy Opolskiej 15. Wieloletnie doświadczenie oraz mnogość wydanych werdyktów w zakresie mediacji i arbitrażu, a przede wszystkim zadowolenie klientów świadczy o pełnym profesjonalizmie świadczonych usług. Do dyspozycji klientów Sąd posiada listę rekomendowanych mediatorów i arbitrów, wieloletnich praktyków prawa, doświadczonych w moderacji wszelkiego rodzaju sporów i negocjacji. Do dyspozycji są również komfortowe pomieszczenia dogodne dla prowadzenia dyskretnych rozmów.

 

Kolejnymi atutami prowadzenia mediacji, jest szybkość i skuteczność tej formy rozwiązywania konfliktów. Zgodnie z regulaminem (punkt 4 par. 51) Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, mediator będzie dążył do zawarcia ugody satysfakcjonującej uczestników konfliktu już podczas pierwszego spotkania, chyba że strony postanowią inaczej. Postępowanie Mediacyjne kończy się dobrowolną ugodą, która może przyjąć formę wyroku, na wyraźne życzenie stron. Jeśli mediacja nie doprowadzi do porozumienia, postępowanie mediacyjne zakończy się adnotacją, że do zawarcia ugody nie doszło.

 

Pożądaną przez strony konfliktu cechą mediacji jest jej dyskrecja. Strony biorące udział w rozmowach mediacyjnych mogą mieć pewność, że treść rozmów łącznie z warunkami zawartej ugody nie będzie podana do wiadomości publicznej.

 

Mediacja stosowana jest w konfliktach, w których ważne są długoterminowe relacje pomiędzy stronami. Jest, obok arbitrażu dobrą alternatywą dla sądownictwa powszechnego, głównie ze względu na czas i koszt procesu. Mediacja pozasądowa w Wielkiej Brytanii trwa zwykle jeden dzień.

 

czwartek z arbitrażem


 sad arbitrazowy

           "Czwartek z arbitrażem"

                       Arbitraż w Szwajcarii


Jedną z często przytaczanych zalet arbitrażu jest jego elastyczność. Cecha ta nie dotyczy wyłącznie samych kwestii proceduralnych. Odnosi się przede wszystkim do możliwości wyboru sądu polubownego, w którym ma być rozstrzygany ewentualny spór. Oznacza to, że strony mogą zdecydować się na rozstrzyganie w trybie ad hoc, bądź wybrać dowolny stały sąd polubowny. Decyzja w tym zakresie nie musi ograniczyć się do sądów krajowych. Nie ma przeciwwskazań do wskazania w klauzuli arbitrażowej sąd arbitrażowego mającego siedzibę w kraju niezwiązanym z żadną ze stron posętępowania, jak na przykład Szwajcarii.

 

Szwajcarskie uregulowanie dotyczące arbitrażu nie powstało w oparciu o UNICTRAL, czyli wzorcową ustawę o międzynarodowym arbitrażu handlowym opracowaną przez Komisję ONZ ds. międzynarodowego prawa handlowego. Obowiązuję tam Szwajcarski Regulamin Międzynarodowego Arbitrażu Szwajcarskich Izb Gospodarczych, który jest wynikiem ujednolicenia regulaminów Izby Handlu i Przemysłu w Bazylei, Berna, Genewy, Neuchâtel, Ticino, Vaud i Zurychu w 2004 roku. Izby te zastąpiły swoje dotychczasowe regulaminy zharmonizowanym aktem, tzw. „Regulaminem Szwajcarskim”. W związku z okrągłą rocznicą obowiązywania aktu, w styczniu 2014 roku odbyła się konferencja: „10 lat Szwajcarskiego Regulaminu Arbitrażu Międzynarodowego” w Bazylei w Szwajcarii.

 

Żeby Regulamin Szwajcarski miał zastosowanie strony w zapisie na sąd arbitrażowy muszą bezpośrednio się na niego powołać bądź na regulamin Izby Handlu i Przemysłu Bazylei, Berna, Genewy, Neuchâtel, Ticino, Vaud i Zurychu lub innej Izby Handlu i Przemysłu, która przystąpi do Regulaminu Szwajcarskiego.

 

Zgodnie z Regulaminem Szwajcarskim arbitrzy wybierani są przez strony postępowania. Przy czym dla skuteczności wskazania konieczne jest zatwierdzenie przez Sąd. W przypadku odmowy zatwierdzenia sąd wzywa stronę, bądź arbitrów do dokonania ponownego wyboru w rozsądnym terminie. W wyjątkowych okolicznościach to sąd dokona wyboru. Strony określają z ilu osób będzie składał się Zespół Orzekający, jeżeli tego nie zrobią zdecyduje sąd biorąc pod uwagę stopień złożoności i charakter przedmiotu sprawy i/lub wartość przedmiotu sporu. Przy czym, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1 000 000 CHF (1 miliona franków szwajcarskich) spór zostanie rozstrzygnięty w procedurze przyśpieszonej. Arbitrzy są bezstronni i niezależni, jeżeli zachodzą w tym względzie jakieś wątpliwości może zostać wyłączony. Powołanie arbitra może zostać również cofnięte, jeżeli nie wypełnia ona swoich obowiązków, pomimo otrzymanych ostrzeżeń od pozostałych arbitrów, czy sądu.

 

Uwzględniając Regulamin Szwajcarski arbitrzy mogą prowadzić postępowanie według własnego uznania, pod warunkiem zapewnienia stronom równego traktowania oraz prawo do bycia wysłuchanym. Na początku postępowania arbitrzy po konsultacjach ze stronami przekazują im tymczasowy harmonogram postępowania arbitrażowego.

 

Jeżeli zainteresowała Państwa kwestie związane z szwajcarskim arbitrażem Zespół Arbitrażowej Kancelarii Gessel przetłumaczył na język polski Szwajcarski Regulamin Międzynarodowego Arbitrażu.

 

czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

          "Czwartek z arbitrażem"

                        Zmiana Arbitra

 

 

 

 

 

Postępowanie przed sądem polubownym jest prowadzone przez Zespół Orzekający lub Arbitra Jedynego, co jest zależne od decyzji stron lub wartości przedmiotu sporu. Osoby pełniące funkcję arbitra wybierane są na samym początku postępowania, nie oznacza to jednak, że niezależnie od okoliczności pełnią tą funkcję do końca postępowania.

 

Zmiana arbitra może mieć miejsce w kilku sytuacjach, mianowicie na skutek śmierci arbitra, jego ustąpienia, wyłączenia, odwołania, a w Sądzie Polubowny przy RIG w Katowicach także w przypadku niemożności zawarcia z nim umowy.

 

Zgodnie z art. 1175 kodeksu postępowania cywilnego arbiter może ustąpić w każdym czasie. §24 Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej wskazuje, że w takiej sytuacji składa podanie do Prezesa Sądu, w który podaje powody rezygnacji z pełnienia funkcji. Jest to bardzo istotne, gdyż arbiter ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z bezpodstawnego ustąpienia.

 

Wyłączenie Arbitra może mieć miejscy tylko w sytuacji, gdy istnieje okoliczność uzasadniająca wątpliwości, co do jego niezależności, czy bezstronności oraz gdy nie ma kwalifikacji określonych w umowie stron. Jeżeli strona domaga się wyłączenia arbitra, którego sama wybrała lub w którego wyborze uczestniczyła może powoływać się tylko na okoliczności, o których dowiedziała się już po powołaniu. Strony mogą same określić tryb postępowania o wyłączenie arbitra (art. 176§1 kpc). Jeżeli tego nie uczyniły w terminie dwóch tygodniu od dnia, w którym strona dowiedziała się o powołaniu arbitra lub dnia, w którym poznała podstawy jego wyłączenia zawiadamia o tym arbitrów powołanych do rozstrzygania w sprawie oraz stronę przeciwną. W Sądzie przy RIG w Katowicach składa stosowny wniosek do Prezesa Sądu za pośrednictwem Sekretarza, który również przekazuje odpis drugiej stronie oraz pozostałym arbitrom, wzywając ich jednocześnie do ustosunkowania się w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni. Wniesienie wniosku o wyłączenie arbitra nie wpływa na bieg postępowania, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

W każdym czasie postępowania strony mogą złożyć wspólne pisemne oświadczenie o odwołaniu każdego z arbitrów. Jeżeli po jednej ze stron (powodowej lub pozwanej) występuje kila osób Sąd Arbitrażowy przy RIG w Katowicach wymaga zgodnego oświadczenia wszystkich tych osób.

 

Każda ze stron może również samodzielnie złożyć wniosek o odwołanie arbitra, jeżeli jest oczywiste, że nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie, lub opóźnia ich wykonanie bez uzasadnionych przyczyn.

 

W przypadku, gdy dwukrotnie ustępuję lub zostaje odwołany arbiter powołany przez tą samą, druga strona może żądać zastępczego powołania arbitra. Wniosek w tej kwestii może złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w który uzyskała informację, że kolejny arbiter wyznaczony przez stronę przeciwną ustąpił lub został odwołany.

czwartek z arbitrażem

 sad arbitrazowy

         "Czwartek z arbitrażem"

             Miejsce postępowania arbitrażowego

 

 

 

 

 

O tym, gdzie będzie odbywało się postępowanie przed sądem polubownym decydują strony. Mogą one wyraźnie w klauzuli wskazać, gdzie postępowanie ma się toczyć. Oznacza to między innymi, że w tym miejscu będą się odbywały posiedzenia, będą przeprowadzone dowody, na przykład z przesłuchania świadków itd.

 

W przypadku, gdy strony nie dokonają takiego uzgodnienia w klauzuli arbitrażowej zgadzają się na zastosowanie przepisów regulaminu sądu arbitrażowego, któremu spór oddają pod rozstrzygnięcie. W takiej sytuacji, jeżeli spór ma rozstrzygać Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach miejscem postępowania będzie siedziba sądu, a ta znajduje się w budynku Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. Samo oddanie sporu do rozstrzygnięcia konkretnemu sądowi polubownemu oznacza zgodę na unormowania zawarte w jego regulaminie, dlatego nie ma potrzeby do odwoływania się do niego w umowie, chyba że strony dokonują modyfikacji.

 

Oczywiście od momentu zawarcia klauzuli do faktycznego wystąpienia sporu może upłynąć jakiś okres i miejsce wcześniej dogodne, może stronom już nie odpowiadać lub z innych przyczyn być niepraktyczne, dlatego w większości sądów arbitrzy wyznaczeni w sprawie mogą zdecydować, że postępowanie będzie toczyło się w innej miejscowości. W większości przypadków jest to zależne od wniosku stron uzasadnionego ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy, czy inne techniczne aspekty.

 

Ponad to niektóre pojedyncze czynności toczącego się postępowania mogą odbywać się w innym miejscu. Konkretne posiedzenia, czy inne czynności mogą być przeprowadzone poza miejscem postępowania arbitrażowego. Zazwyczaj wynika to z przyczyn praktycznych, na przykład przesłuchanie świadka, którego stan zdrowia uniemożliwia przybycie na miejsce postępowania, czy dokonanie oględzin nieruchomości.

 

czwartek z arbitrażem

sad arbitrazowy

       

           "Czwartek z arbitrażem"

                            Mediator

 

 

 

 

 

 

Mediacja prowadzona jest przez neutralną i bezstronną osobę trzecią, zwaną mediatorem. Kodeks postępowania cywilnego wprost wskazuje, że tylko osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnej i korzystająca w pełni z praw publicznych może pełnić tą funkcję. Przy czym nie może jej sprawować sędzia zawodowy, chyba że jest już w stanie spoczynku.

 

Mediator odpowiada za przebieg postępowania i to nie tylko pod kątem technicznym, czyli organizowanie spotkań, wzywanie stron itd. Powinien również wpływać na zachowanie stron. Nie oznacza to, że autorytarnie narzuca im rozwiązanie, wręcz przeciwnie. Podejmowanymi czynnościami wpływa na przebieg rozmów, zwiększenie skłonności do negocjacji pomiędzy stronami, oraz zniwelowanie emocji, postaw niesprzyjających dyskusji, czy nawet agresywnych. Nakłania strony do zawarcia ugody. Mediator musi zachować absolutną bezstronność wobec stron. Nie może również ujawniać faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzonym postępowaniem, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku.

 

W Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach strony wspólną decyzją mogą wskazać osobę, która ma pełnić funkcję mediatora. Muszą to zrobić w ciągu 14 dnia od otrzymania wezwania do Sekretarza. Jeżeli tego nie zrobią mediatora wyznacza Prezes Sądu. Dokonując wyboru Prezes kieruje się kwalifikacjami, jakie powinien posiadać mediator, zgodnie z porozumieniem stron oraz innymi okolicznościami, które mogą mieć znaczenie w danej sprawie.

 

Strony dokonując wyboru mediatora mogą kierować się różnymi kryteriami. Istotnym elementem jest zaufanie, którym go obdarzają. Nie mniej ważne są jego umiejętności i kwalifikacje, zwłaszcza, gdy pomagają mu zrozumieć istotę problemu, a tym samym odnaleźć rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

 

Mediator prowadzi postępowanie samodzielnie i osobiście. Na wniosek mediatora Prezes Sądu może udzielić zgody na prowadzenie mediacji przez więcej niż jednego mediatora.  Mediator może zostać wyłączony z prowadzenia danego postępowania przez Prezesa Sądu, na wniosek strony. Może być wyłączony tylko wówczas, jeżeli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, a także gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron lub wymaganych regulaminem. W przypadku odwołania strony wybierają nowego mediatora bądź wnoszą o wyznaczenie go przez Prezesa Sądu. Decyduje on również, czy postępowanie z udziałem nowego mediatora ma zostać powtórzone w pełni, czy tylko w części.

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc