Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

 

 

 

Zakres kompetencji rzecznika obejmuje:

  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów,
  • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

 

11 200px
Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji 2018-2023 pełni
Pani
Izabella Żyglicka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Radca Prawny Izabella Żyglicka jest założycielką i Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.  Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w dziedzinach: prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje.  Założona przez nią kancelaria należy do grona największych firm prawniczych w Polsce - w rankingu kancelarii prawnych za 2013 rok, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” znalazła się na  31 miejscu w kraju i drugim w Województwie Śląskim pod względem wielkości przychodów. Od 2013 r. kancelaria przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Prawnych (IALF), zrzeszającego ponad 60 firm prawniczych w 43 krajach świata, umożliwiając jej Klientom korzystanie z obsługi prawnej dla projektów biznesowych na całym świecie.


Kancelaria stale doradza  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym oraz posiada bardzo szerokie doświadczenie zdobyte podczas obsługi niestandardowych projektów oraz kontraktów.

 


 

 

image002


 

Mecenas Żyglicka w dyskusji o Wymiarze Sprawiedliwości i sądownictwie gospodarczym

 

Dziś odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Biznesu na temat Wymiaru Sprawiedliwości, Mecenas Żyglicka została zaproszona do dyskusji jako Wice Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej i Rzecznik Praw Przedsiębiorców, będąc wyrazicielem opinii przedsiębiorców. Wywołała dyskusję apelując o Rewolucję w Systemie Wymiaru Sprawiedliwości! Wskazała, że to, co jest istotne w tym systemie to poziom przygotowania i doświadczenia sędziów. Sędzia powinien być ukoronowaniem prawniczej profesji, a nie jej początkiem. Sędziami, a zatem ludźmi, którzy rozstrzygają o sprawach finansowych w sprawach gospodarczych , kwestiach karnych; ludźmi, od których decyzji zależy (nie tylko dla przedsiębiorców) ”być albo nie być”, ludźmi rozstrzygającymi konflikty – powinni być wyłącznie Ci, którzy rozumieją procesy gospodarcze, procesy społeczne, którzy „z niejednego pieca chleb jedli”, a nie młodzi ludzie po studiach i trzyletniej aplikacji. Domagając się Rewolucji , Mecenas Żyglicka dodała, iż oczywiście nie chodzi o deprecjację osób wykonujących ten zawód, ale o kierunek zmian, zmian także mentalności w sądach, wpływu niekorzystnych dla społeczeństwa nawyków. Sama zmiana procedury sądowej, cywilnej, gospodarczej czy karnej nie wystarczy – ona nie usprawni całego systemu, będzie „dreptaniem w miejscu”, nie spowoduje zmiany świadomości zarówno po stronie sędziów jak i wszystkich uczestników procesu sądowego: pełnomocników, prokuratorów, powodów i pozwanych, oskarżanych i skazanych. Wyrok jest decyzją, która co do zasady przyznaje rację jednej ze stron – zawsze 50% jest „wygranych” a 50% „przegranych” – ważne jednak by Ci, którzy przegrywają wiedzieli „dlaczego” i choć w części mieli poczucie, że wyrokowała osoba niezależna i niezawisła, odpowiednio wykształcona, z doświadczeniem, wyspecjalizowana w danym rodzaju zagadnień.

 


Konsultacje - Czarna Księga Barier na Jednolitym Rynku.

 

Szanowni Państwo,

W związku z zaproszeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do konsultacji zachęcam do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dane te posłużą do opracowania Czarnej Księgi Barier na Jednolitym Rynku dotyczących bezprawnych praktyk, barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału, np. utrudniających delegowanie pracowników.

Poniżej przesyłam linki do materiałów.

 

Pismo do przedsiębiorców: 
https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/c30e2092-ccd6-4e8f-8459-65a7a1391578/MPiT_MMO_dot._pisma_MJE_do_przedsiebiorcow.pdf

 

List Minister Jadwigi Emilewicz: 
https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/59122b58-a482-492c-bcd8-431da8595a82/MPiT_MJE_do_przedsiębiorców_Czarna_Ksiega.pdf


Formularz - powiadomienie o barierach:

https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/9fed1ef5-17cb-46d9-a5e0-d0cfaf9f1147/MPiT_formularz_powiadomienie_o_barierach.pdf

 
Proszę o nadsyłanie odpowiedzi na załączonym formularzu w terminie do
 20 sierpnia 2019 r. (wtorek). 

W dniu 04.02.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami powołanego przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Prezydium Zespołu uczestniczy Mecenas Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach.


W pierwszej kolejności Zespół zajmie się Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz projektami rozporządzeń do tejże Ustawy. Nadto Zespół zajmie się tematyką prywatnych przedsiębiorców sektora MŚP z branży gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obecnego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu nowej ustawy.Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach mecenas Izabella Żyglicka zaprasza wszystkich przedsiębiorców do kontaktu i wskazywania najważniejszych zagadnień dot. recyklingu i gospodarki odpadami.

  

SPÓR KOMPETENCYJNY W ZWIĄZKU Z OBJAŚNIENIAMI MINISTRA CYFRYZACJI CO DO GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUATCJI

 

W dniu 23.01.2019 r. Minister Cyfryzacji wydał na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne, dotyczące istotnej, z punktu widzenia przedsiębiorców, kwestii możliwości gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji w świetle nowych regulacji, dotyczących ochrony danych osobowych.


Pełny tekst powyższych objaśnień publikujemy poniżej.


Zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców, mimo, że objaśnienia nie są wiążące dla przedsiębiorców, to w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej, przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do objaśnień ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z takich objaśnień.
W związku z wydaniem publikowanych objaśnień Ministra Cyfryzacji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, w którym zakwestionował kompetencję Ministra Cyfryzacji do dokonywania oficjalnej interpretacji prawa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Ze stanowiska Prezesa UODO wynika zatem, iż przedsiębiorcy, którzy zastosują się do objaśnień prawnych Ministra Cyfryzacji z 23.01.2019 r. nie podlegają ochronie, wynikającej z przytoczonego wyżej art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców.


Prezes UODO podkreślił, iż to UODO jest organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania w tym zakresie przepisów prawa oraz, że Prezes UODO nie jest związany objaśnieniami, dotyczącymi stosowania RODO. Wobec tego, Prezes UODO zaapelował o niepodejmowanie działań, które mogłyby narażać przedsiębiorców na negatywne konsekwencje.


W odniesieniu do wątpliwości, co do stosowania przepisów RODO, Prezes UODO odesłał do poradników, publikowanych na stronie Urzędu, w szczególności do Poradnika RODO „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy”.


Z przedmiotowego poradnika wynika m.in., przeciwnie do objaśnień Ministra Cyfryzacji, iż pracodawca nie ma prawa do przechowywania życiorysu kandydata do pracy, po zakończeniu procesu rekrutacji, z uwagi na możliwość wystąpienia takiego kandydata przeciwko pracodawcy z roszczeniem z tytułu dyskryminacji.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach rekomenduje ostrożność przy stosowaniu się do powyższych objaśnień oraz dokonywanie każdorazowej, fachowej analizy prawidłowości stosowania przepisów RODO.

 

Załączniki:

pdfObjaśnienia prawne RODO.pdf

pdfWniosek RMŚP dot. RODO.pdf


 

 

 

  

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc