Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

O Izbie


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.

 

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.

 

Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

 

Główne cele i zadania Izby zgodnie ze Statutem:

 

 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
 • kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej,
 • organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 • rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,
 • podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
  wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej,
 • prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego,
 • prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby,
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi,
 • prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. –  o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
 • podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli,  a szczególnie wśród młodzieży,
 • podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych.


 

Oferta usługowa Izby:

 

 • informacja gospodarcza,
 • organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych,
 • organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
 • organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych,
 • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
 • udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych,
 • poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi,
 • wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym,
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy,
 • realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki,
 • organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność promocyjno-reklamowa,
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

 

Do pobrania:

Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych

 

pdfStatut RIG w Katowicach

pdfStrategia Izby.pdf

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc