Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Legalizacja dokumentów eksportowych

leagal


 Oferujemy dokonanie czynności legalizacyjnych

 

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

 

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów: 


 • Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 • Dokumenty przewozowe, np. konosamentyi inne dokumenty związane z przewozem.
 • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • Wystawianie  na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej (jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar).
 • Wystawianie świadecytw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towaru. 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty? 


Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji:

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego lub oryginalna karta wzorów podpisów z banku. Istnieje również możliwość złożenia podpisu na miejscu w obecności pracownika Działu legalizacji.

 


Dokumenty do legalizacji 


Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę poniższy wniosek.

 pdfWniosek o wydanie świadectwa lub zalegalizowanie dokumentu

docWniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia_i_zalegalizowanie_dok_handlowych.doc

 Formularz świadectwa pochodzenia.doc 

 Cennik usług legalizacyjnych dotyczący eksportu  Świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru


Informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wystawiane będą  świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów. Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

  
Aby zalegalizować w Izbie świadectwo potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie należy:
 
 • pobrać druki świadectw oraz wniosków (uwaga! Izba może zalegalizować świadectwo tylko na drukach które zostały pobrane w Izbie);
 • zaznajomić się z wymogami dotyczącymi dokumentów, które muszą być złożone w celu weryfikacji przedsiębiorcy występującego o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia oraz dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru;
 • z wypełnionym świadectwem, wnioskiem oraz wymaganymi dokumentami przybyć do Izby w celu zalegalizowania świadectwa.


Szczegółowe informacje:

pdfProcedura wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia.pdf
pdfUwierzytelnienie eksportera
pdfWnioskowanie
pdfZałączniki do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia
pdfWzór wypełnienia wniosku dla eksportera.pdf
pdfWzór wypełnienia wniosku dla eksportera i producenta.pdf
pdfWzór wypełnienia wniosku dla reeksportera.pdf
pdfCennik usług legalizacyjnych związanych z wystawieniem świadectw COs
pdf180521 zał 2 klazula informacyjna IZBY do druku COs
pdfKlauzula informacyjna RODO 190725

Dodatkowe informacje: 

1. Za zgodność z oryginałem.

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób:w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Oświadczenie powinno być przygotowane jest jako odrębny dokument zawierający proponowaną treść

„W związku z (rejestracją produktów handlowych na rynku ………../rozpoczęciem współpracy handlowej/ koniecznością potwierdzenia …..) deklarujemy, że (nasze produkty są zarejestrowane w /…..  dopuszczone do obrotu…/ produkowane zgodnie z normami ….) co potwierdzone jest dokumentem …..  wystawionym przez ……………, którego kserokopia zamieszczona jest w załączeniu.”

 2. Świadectwo Wolnej Sprzedaży (certificate of free sale).

 

W związku z coraz większym zainteresowaniem polskich firm legalizacją dokumentów potwierdzających wolną sprzedaż na rynku tj. świadectw wolnej sprzedaży (cerificate of free sale) na różne produkty, w tym suplementy diety, napoje energetyczne, izotoniczne i inne produkty spożywcze informujemy, że polskie firmy mają możliwość uzyskania urzędowych świadectw na te produkty wydawanych przez właściwe urzędy (Główny Urząd Sanitarny/Powiatowy Urząd Sanitarny).

W przypadku wnioskowania o potwierdzanie własnych deklaracji dla tej grupy produktów firmy zobowiązane są przedłożyć:

 

 • wniosek o legalizację,
 • dokumenty do legalizacji,
 • dokument urzędowy potwierdzający zgłoszenie przez firmę wnioskującą o legalizację dopuszczenie do obrotu konkretnych wyrobów umieszczonych w dokumentach do legalizacji,
 • oświadczenie firmy wnioskującej o legalizację o legalności wprowadzenia do obrotu towarów ujętych w dokumencie do legalizacji. Oświadczenie powinno być sporządzone na firmówce i podpisane przez osobę upoważnionądo reprezentacji firmy.Wzór oświadczenia poniżej: 

W imieniu firmy (WPISAĆ NAZWĘ FIRMY) oświadczam, że w zakresie wnioskowanej sprawy, posiadamy niezbędne zezwolenia i dopuszczenia właściwych urzędów potwierdzających możliwość swobodnej sprzedaży dla towarów wymienionych w dokumentach do legalizacji oraz oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma działa w oparciu o obowiązujące prawo. W załączeniu przedstawiam kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności tj:........ . 

 

Zapraszamy  od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:30 do 13:30 

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Baranowska
Kierownik ds. Samorządowych
tel. 32 35 111 91

Małgorzata Nowińska
Asystent Zespołu ds. Samorządowych
tel. 32 35 111 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc