Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Projekty unijne

Projekty realizowane:


logotyp 150px

 „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”

 

 

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 - 31.08.2021.

 


Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

 


Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 

a) doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 
b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
 
c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;
 
W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:
 
 1. Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 3. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 4. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 6. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 7. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 8. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 9. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.
 

Kontakt w sprawie staży i praktyk zawodowych:
Aleksandra Wanat – Koordynator ds. praktyk i staży
Tel. (32) 351-11-98

 

W dniach 01.10 - 12.10.2018 trwa rekrutacja nauczycieli do projektu. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Projektu - siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pokój 33. Wszelkie informacje i regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/7343 

 

W dniach 3-28 września 2018 trwał pierwszy etap rekrutacji uczniów do projektu. Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.
Strona internetowa projektu: http://www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Pierwszy etap rekrutacji uczniów został zakończony!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2018-31.08.2021.

 

1

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 projektu unijny 1


„Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji”

 

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

 

Głównym celem projektu jest ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.

 


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).

 


W ramach projektu organizowane będą również szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.

 


Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniem sporu w trybie mediacji gospodarczej, zapraszamy do kontaktu z naszą Izbą. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakresie przedstawiania zasad mediacji i procedur jej prowadzenia oraz przygotowania wstępnej dokumentacji wszczynającej mediację w ramach Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica.

 


Kontakt:


Małgorzata Kałuża – Ekspert ds. obsługi przedsiębiorców
Tel. 502 507 017
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "

 

Aleksandra Wanat – Koordynator projektu
Tel. (32) 351-11-98

 

Strona internetowa projektu: www.slaskiecam.us.edu.pl 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt jest realizowany w okresie: 01.04.2018-30.09.2019.

projektu unijny 2

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty zrealizowane:

 

logo sukcesja rgb

 

 pdfOpis projektu „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych” 

HACCP

 

pdfOpis projektu „HACCP znaczy ZDROWY: Profesjonalizacja kadr śląskich mikroprzedsiębiorstw branży spożywczej w zakresie jakości HACCP”

 


eko staz logo

 

pdfOpis projektu "EKO_STAŻ"

 


 

2. młodzi kontra rynek pracy II

pdfOpis projektu "Młodzi Kontra Śląski Rynek Pracy"

 


 

3. Erasmus

pdfOpis projektu "Erasmus dla młodych przedsiębiorców"

 


4. energooo

pdfOpis projektu "enerGO!"

 


 

 5. naukowa akademia biznesu

 

pdfOpis projektu "Naukowa Akademia Biznesu"

 


 

6. przedsiebiorczosc akademicka na start

pdfOpis projektu "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

 


 

7. usluga pilotazowa z zakesu ochrony srodowiska

 

pdfOpis Usługi Pilotażowej z Zakresu Ochrony Środowiska

 


 

8. stawiamy na jakosc

 

pdfOpis projektu "Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II"

 


 

 9. kignet

 

pdfOpis systemu "KIGNET innowacje"

 


 

10. slaskie punkty konsultacyjne

 

pdfOpis projektu "Śląskie Punkty Konsultacyjne"

 


11. slaskie manufaktury przemyslow kultury

pdfOpis projektu "Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury"

 


12.bezpieczenstwo informacji

pdfOpis projektu "Bezpieczeństwo_informacji_i_systemów_informatycznych"

 


13. przez nauke do biznesu

pdfOpis projektu "Przez naukę do biznesu"
14. asysta w prowadzeniu biznesu


pdfOpis projektu "Asysta_w_prowadzeniu_działalności_gospodarczej"
15. mlodzi kontr rynek pracy


pdfOpis projektu "Młodzi_kontra_śląski_rynek_pracy"
pdfOpis projektu "Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia"17. kryzys nie dla nas

pdfOpis projektu "Kryzys?_Nie_dla_nas!"
18. Start z Siemianowic


pdfOpis projektu "Start_z_ Siemianowic"
pdfOpis projektu "Zarządzanie własnością intelektualną"
20. chron swoj sukces


pdfOpis projektu "Chroń swój sukces"
pdfOpis Projektu "Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej"
pdfOpis Projektu "WES - Wsparcie Ekonomii Społecznej na terenie województwa śląskiego"
pdfOpis Projektu "IP-Hermes. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach"

 
pdfOpis Projektu "UE FM"

  

praca wysokiej jakosci

pdfOpis Projektu "Praca Wysokiej Jakości"
pdfOpis Projektu "Autostrada Nowych Możliwości"

 

 pdfOpis Projektu "Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych"


 
pdfOpis Projektu "Nowe kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet"

 


 

 pdfOpis Projektu "Podnoszenie umiejętności przedsiębiorców w ubieganiu się o zamówienia"

 


 

pdfOpis Projektu "Fundusze Strukturalne UE dla Firm - www.dotacjeUE.org"
pdfOpis Projektu "KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw" 

pdfOpis Projektu "Międzynarodowe Centrum Edukacji Doradztwa i Współpracy Gospodarczej"
pdfOpis Projektu "Podnieś swoje kwalifikacje"
pdfOpis Projektu "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie"
pdfOpis Projektu "Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU"
pdfOpis Projektu "Lepsza jakość i bezpieczeństwo jako wynik zakupu nowych komputerów"
pdfOpis Projektu "Cykl seminariów o tematyce funduszy unijnych"
pdfOpis Projektu "Źródła finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego"
pdfOpis Projektu "Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w województwie śląskim"
pdfOpis Projektu "Dostosowywanie systemów zarządzania w organizacjach Województwa Śląskiego"
pdfOpis Projektu "Pożyczki Funduszu Górnośląskiego S.A. dla małych i średnich przedsiębiorstw - alternatywa dla dotacji unijnych"
pdfZestawienie projektów - lata 2003-2008


grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc