Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Projekty parasolowe i grantowe dla gmin

Realizacja projektów parasolowych i grantowych w zakresie OZE, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także realizacja projektów w ramach dofinansowania z budżetu krajowego, pozwala Gminom skutecznie walczyć z niską emisją, ubóstwem energetycznym oraz ograniczeniem emisji CO2 emitowanym do atmosfery.


Jak więc skutecznie aplikować o unijne wsparcie? Przedstawiamy podstawowe, najważniejsze zasady, jakimi powinny kierować się Gminy przygotowując dokumentację projektową.

 

1. Analiza regulaminu konkursu po kątem ograniczeń i dodatkowych wymogów, w szczególności minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych, projektu oraz dotacji; minimalnych i maksymalnych mocy instalacji w zależności od źródła OZE, rodzaju kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wymogów odnoszących się do minimalnych parametrów i spełniania norm dla danych instalacji OZE. Wytyczne konkursowe będą zatem wskazówką do tego jaki rodzaj instalacji będzie najbardziej korzystny dla mieszkańców, ile instalacji OZE będzie możliwych do zainstalowania, jaki będzie ich prognozowany koszt biorąc pod uwagę dodatkowe wytyczne takie jak instalacja odgromowa, czy koszty niekwalifikowane, a niezbędne do zainstalowania OZE i jego prawidłowego działania.

 

2. Wybór sposobu organizacji projektu: parasolowy czy grantowy. Wiele województw narzuca rodzaj projektu w danym konkursie, są jednak takie, które tą decyzję pozostawiają Wnioskodawcy. Jaka jest zatem różnica? Główna polega na tym, że w przypadku projektów parasolowych właścicielami instalacji przez okres trwałości projektu pozostaje Wnioskodawca i to on przeprowadza przetarg na wybór wykonawcy. W przypadku projektów grantowych to mieszkańcy samodzielnie wybierają wykonawców i pozostają właścicielami instalacji przez cały okres realizacji i trwałości projektu. Wnioskodawca jest w tym przypadku „pośrednikiem” w przekazywaniu dofinansowania pomiędzy instytucją zarządzającą a mieszkańcem, przy czym nadal odpowiada za uzyskanie wskaźników i zachowanie trwałości projektu.

 

3. Kryteria wyboru projektu. Każde województwo przyjmuje inne, merytoryczne kryteria wyboru, dla jednego liczy się partnerstwo i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć dla innych zgodność z PGN czy wpływ projektu na redukcję ubóstwa energetycznego. Wspólne dla większości województw są najczęściej następujące kryteria, na które należy zwrócić szczególną uwagę: efektywność dofinansowania projektu, ilość instalacji objętych projektem, poziom redukcji CO2, sumaryczna moc instalacji, efektywność kosztowa zainstalowanej mocy pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Właściwa analiza kryteriów pozwala określić, jaki rodzaj instalacji będzie najbardziej efektywny pod kątem punktacji dla danego projektu, czy warto realizować projekt w partnerstwie (daje to nie tylko punkty za partnerstwo, ale również wpływa na ujęcie w ramach jednego projektu większej liczby instalacji, mocy tych instalacji, czy redukcji CO2) . Ważne jest, aby celowo nie zaniżać kosztów instalacji, tylko dlatego, aby otrzymać więcej punktów za efektywność kosztową projektu. Przy szacowaniu wartości instalacji należy mieć na uwadze prognozy związane z rynkiem OZE. Lata 2018 oraz 2019 to pierwsze lata tak dużej liczby projektów realizowanych jednocześnie w całej Polsce. Już teraz wiadomo, że na rynku brakuje instalatorów. Ich wynagrodzenie będzie wzrastać, a wraz z nim wartość każdej instalacji. Lepiej jest więc zaplanować realne koszty przedsięwzięcia i nie rozczarować się po ogłoszonym przetargu. Wtedy nie trzeba będzie przekazywać mieszkańcom wieści o konieczności zaangażowania przez nich większych nakładów niż było zaplanowane. Prawdopodobnych konsekwencji takich sytuacji nie trzeba wyjaśniać.

 

4. Realność przyjętych wskaźników. Wartości dla wskaźników produktu takie jak ilość instalacji, czy ich moc będzie w głównej mierze zależał od liczby mieszkańców jaka zgłosi się do projektu oraz mocy instalacji jaka będzie możliwa i uzasadniona do montażu w danej lokalizacji. Warto przy planowaniu tych wskaźników uwzględnić listę rezerwową uczestników w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części z nich, biorąc pod uwagę odległość czasową od momentu przygotowania do momentu realizacji projektu (minimum 1 rok). Z kolei w przypadku planowania wskaźników rezultatu jakimi najczęściej są redukcja emisji CO2, produkcja energii cieplne i/lub elektrycznej z OZE należy kierować się faktem, iż są to wskaźniki konieczne do wykazania w rok po zakończeniu projektu. Dane te muszą być wiarygodnie przedstawione, czyli najczęściej na podstawie zamontowanych u mieszkańców liczników ciepła i/lub energii elektrycznej. Wskaźniki te muszą być zatem realnie wyliczone, a instalacje dopasowane do faktycznych potrzeb w danej lokalizacji. Nie mogą być zawyżone tylko po to, aby otrzymać dofinansowanie, gdyż konsekwencją może być nałożenie korekty finansowej, w tym nawet całościowy zwrot otrzymanej dotacji.

 

5. Współpraca z firmą konsultingową. Jeśli Gmina decyduje się na współpracę w zakresie opracowania dokumentacji zalecamy wybierać firmę, która nie tylko potrafi skutecznie opracowywać wnioski o dofinansowanie, ale ma doświadczenie w prowadzeniu całego projektu – od rekrutacji mieszkańców, po weryfikacje techniczne, aż po opracowanie dokumentacji technicznej, audytów jak również ostatecznie studium wykonalności i wniosku. Gmina powinna zwrócić uwagę na doświadczenie firmy, właśnie w realizacji tożsamych projektów dla mieszkańców, ankietyzacji mieszkańców, opracowywaniu studiów wykonalności i wniosków w zakresie OZE oraz efektów tych prac. Projekty w zakresie OZE w formule parasolowej i grantowej wymagają wiedzy technicznej, umiejętności współpracy z mieszkańcami, zasobów technicznych i osobowych oraz szerokiej wiedzy w celu weryfikacji możliwości technicznych u mieszkańców (bardzo często w krótkim czasie), właściwego doboru parametrów instalacji, obliczenia wskaźników produktu i rezultatu możliwych i realnych do osiągniecia.

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc